Протоколдор
протокол №1 от 1 сентября 2016 г._Критерии предъявляемые к экспертам при проведении внешней экспертизы ООП


ИВТ жана ИСТ бакалавр, магистрдик программалары үчүн НББПсын, жумушчу окуу программасын, окутуу максаттарын жана натыйжаларын, стратегиялык пландарын жана баалоо критерийлерин иш берүүчүлөр, окутуучулар жана студенттер менен биргеликте талкуулоо. Протоколдон көчүрмө


НББПларды 2019-2024-жылдары өнүктүрүү боюнча стратегиялык пландарды бекитүү_Кафедранын_протоколу
НББПларды 2019-2024-жылдары өнүктүрүү боюнча стратегиялык пландарды бекитүү_фак.ОК_протоколу


Протокол_16.03.2020_Дистанттык окутууну уюштуруу


№6 протокол_ЦЕЛЬ_РО_2017
№9 протокол_ЦЕЛЬ_РО_2019


Обсуждение ООП с ППС обслуживающих кафедр_Протокол 2019-2020уч.г.
Обсуждение ООП с ППС обслуживающих кафедр_Протокол 2018-2019уч.г.
Обсуждение результативности и эффективности реализации ОП с участием всех заинтересованных сторон


Бүтүрүүчүнүн модели_Протокол_2019
Бүтүрүүчүнүн модели_Протокол_2016


Протокол_2019
Протокол_2018
Протокол_2017
Протокол_2016
Протокол_2015