1-критерий
ОшМУнун миссиясы: • Компетенттүүлүк мамиле менен заманбап билим берүү процессинде сапаттын кепилдигин камсыздоо; билим берүүнүн, илимдин жана маданияттын дүйнөлүк мейкиндигине интеграциялануу; жаштарда адептик, маданий жана илимий баалуулуктарды калыптандыруу; • Мамлекеттин экономикалык, социалдык жана саясий өнүгүүсүн камсыздоо үчүн өзүнүн интеллектуалдык потенциалын илимде, өндүрүштө жана кесиптик ишмердүүлүгүндө жүзөгө ашыра ала турган жогорку профессионалдык кадрларды даярдоо; • Борбордук Азиядагы эң мыкты 5 университеттин катарына кирүү. Миссия ОшГУ: • Обеспечение гарантии качества процесса современного образования путем компетентностного подхода; интеграция образования, науки и культуры в мировое образовательное пространство; формирование в молодежи нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей; • подготовка высокопрофессиональных кадров, способных своим интеллектуальным потенциалом обеспечить экономическое, социальное и политическое развитие государства; • вхождение в число пяти лучших университетов Центральной Азии. The Mission of Osh State University: • To provide the quality assurance based on competence approach in modern educational process: integration into the world-howling space of education, science and culture: formation of moral, cultural and scientific values of young people; • Training of highly qualified specialists, able to demonstrate their intellectual potential in science, business and professional active-ties to ensure economic, social and political development of the country; • Be one of top five best universities in Central Asia.


ОшМУнун медицина факультетинин 2019-2020- окуу жылына карата комплекстуу иш планы
КАФЕДРАНЫН 2018 – 2022 ЖЫЛДАРЫНА КАРАТА ПЕРСПЕКТИВДҮҮ ИШ ПЛАНЫ
Кафедранын иш планы
Кафедранын отурумунун пландары
Илимий изилдоо иштердин планы