НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Колледждин илимий-изилдөө иштери

Колледждин профессордук-окутуучулук курамы доктордук, кандидаттык диссертацияларынын үстүнөн үзүрлүү эмгектенип келишүүдө. Азыркы күндө колледждеги 4 кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын 60 мүчөсүнүн ичинен 11 илимдин кандидаттары жана доценттер, 9 улук окутуучу жана 40 окутуучу эмгектенишет.

2017-2018 окуу жылынын башында эле Орто кесиптик билим берүүдөгү коомдук жана социалдык иштер кафедрасынын окутуучусу Карашева Нурмира 2017-жылдын 24-ноябрында Бишкек шаарындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын “Философия жана укуктук-изилдөөлөр институту” менен К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин жана Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Д.09.16.534 Диссертациялык кеңешинде “Роль кондиционального метода в исследовании: философско-методологический анализ” аттуу темада 09.00.01-тааным теориясы жана онтология адистиги боюнча философия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык ишин ийгиликтүү коргоп келди.

Колледждеги илимий-изилдөө иштери бири-бири менен байланышкан эки багытта иш жүргүзүүдө :

- колледждин окутуучулук курамынын илимий-изилдөө иштерин уюштуруу;

- студенттердин илимий-изилдөө ишмердүүлүгүн уюштуруу (НИРС).

Колледждеги илимий-изилдөө иштери өзүнө төмөндөгүлөрдү камтыйт:

- Колледжде куттуу жумалыкка арналган «Илим жумалыгын» өткөрүү жана жыйынтыгынын негизинде ОшМУ Жарчысына окутуучулардын жана студенттердин илимий тезистерин жана макалаларын жарыялоо;

- Илимий монографияларды, макалаларды даярдоо жана журналдарга,массалык маалымат каражаттарына чыгаруу;

- Атайын пландаштырылган илимий семинарларды график боюнча өткөрүү;

- Колледждин окутуучулары жана студенттерин ОшМУ жана башка жогорку, чет өлкөдөгү окуу жайлары өткөргөн илимий –практикалык конференцияларга катышуусун камсыздоо;

- Жыл сайын студенттерди ОшМУ жана башка окуу жайлары өткөргөн конкурс, олимпиадаларга катыштыруу.

Кафедралар тарабынан фундаменталдык изилдөөлөр жүргүзүлүп, анын натыйжалары Кыргызстан жана чет өлкөлүк журналдарда башка мезгилдүү басылмаларда жарыяланып турат.

Колледждин мыкты окуган студенттери да университетте студенттер үчүн өткөрүлгөн конференцияларда докладдарды жасоо менен илимий макалаларын басмадан чыгарып келишүүдө.

Мындан тышкары колледжде студенттер үчүн илимий ийримдер иш алып барат. Орто кесиптик билим берүүдөгү коомдук илимдер жана социалдык иштер кафедрасындагы студенттердин “Илим жана турмуш” ийримин Нуржан Токторова жетектейт.