Фотогалерея
Лучшие воспоминания до пандемии


КД1 кафедрасынын окутуучулары карантин учурунда жатаканаларда жаткан студенттерден кабар алууда!!!


Эл аралык медицина факультетинин «Клиникалык дисциплиналар 1» кафедрасынын №7 онлайн (Зуум программасы аркылуу) жыйынынын баяны.


С 09.03.2020г по 13.03.2020г проходит семинар повышения квалификации преподавателей высшей школы по программе «Развитие педагогической деятельности педагога.


Преподаватель кафедры «КД1» С. О. Турдалиев в виртуальной клинике во время практического занятия «Пропедевтика внутренних болезней». Студенты приобретают пропедевтические навыки , пальпирования и аускультации легких и сердца в норме и патологии.


___________________________________________________________________________________________________

2018-2019-окуу жылына карата 05-сентябрь куну Эл аралык медицина факультетинин «КД1» кафедрасынын кезектеги жыйыны болуп отту. Жыйында каралуучу маселелер:

1. Мугалимдер менен кафедранын нооботторун , ачык сабак , оз ара сабака катышуу графиктерин тузуу.

2. Жекече окуу-иш пландарын толтуруу.

3. Сабакта студенттерге берилуучу тесттер, учурдук, аралык, жыйынтык текшерууго баалоо каражаттарын тузуу.


_______________________________________________________________________________________________________

      2019-окуу жылынын 18-сентябрь кунун Факультеттик жыйын болуп отту.
Каралуучу маселелер:
1.Организациялык окуу процесси 2018-2019 окуу жылы.
2.Ош МУнун жаны окумуштуулар кенешинин курамынын мучосун шайлоо.

Шайлоонун жыйынтыгында Эл аралык медицина факультетинин "клиникалык дисциплиналар 1" кафедрасынын кафедра башчысы м.и.к., доцент Маматова Сабира Мирзаевна ОшМУнун Окумуштуулар кенешинин мучосу болуп шайланды.


_______________________________________________________________________________________________________

       Эл аралык медицина факультетин окутуучулары SeGa group (АКШ) , NAMA фонду (Малайзия) жана жергилик « θнүккθн Келечек Жаштары» коомдук фонду менен биргеликте мугалимдерди θстүрүүгθ, θнүктүрүүгθ багытталган эл аралык ROOTS программасынын негизинде 08.09.18- 29.09.18 θткθрүлүп жаткан тренинге катышууда. Тренингдин программасында окутуунун жаны усулдары, студент борборлоштурулган окутуунун негиздери жана окутуунун күтүлүүчү натыйжаларын аныктоодогу принциптер камтылган.


    _______________________________________________________________________________________________
   2018-2019-окуу жылынын 27-28-август айларында «Эл баасы » аккредитациялык агентиги тарабынан «оздук баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо» программасы боюнча уюштурулган семинарга Клиникалык дисциплиналар 1 кафедрасынын окутуучулары да катышып сертификаттарга ээ болушту.


Илимий конференцияда аспираттардын доклады 2016ж


Студенттик-илимий конференцияда 2016ж


Окутуучу Эсеналиева Жазгуль Абдыракмановна 3инл16А группасыны менен "Основы клинических навыков" сабагында


Виртуалдык клиникада окутуучу Ажимаматова Рахима Момуновна 3курстардын студенттери менен "Основы клинических навыков" сабагында.


___________________________________________________________________________________________________
Аспирант Эсенгелди кызы Айжамалдын : “Оптимизация диагностики и сравнительная оценка эффективности методов лечения ИТП в Кыргызской Республике” темасы боюнча 1жылдык отчетун тапшыруусу.


_________________________________________________________________________________________________

16.01-19.01.2018ж «ОшМУнун санариптик билим берүү чөйрөсүн колдонуу менен сапаттуу билим алуу жана билим берүүнү уюштуруу» деген семинардагы баяндамаларды өздөштүрүүдө.
Темалары:
1. ОшМУнун учурдагы маалыматтык-коммуникациялык инфраструктурасы жана жаңы мумкунчулуктор жөнүндө.
2. AVN ИСтин программалары жана отчеттору менен иштөө.
3. Сапаттуу тесттерди түзүү жана тестирлөөнү уюштуруу.Электрондук окуулуктарды түзүү.
4. Интерактивдүү доска жана заманбап мультимедиялык технологияларды колдонуу менен сабак отуу.


____________________________________________________________________________________________________
Учурдагы кафедралык чогулуш.Тема «I жарым жылдык отчетту тапшыруу»