Иш пландар

«Бекитемин»

МИТ факультетинин дек. м.а., п.и.к., доц.

________________Омаралиев А.Ч.

«__­_» _______________2018-жыл

“Математиканы жана информатиканы окутуу технологиялары жана билим берүү менеджменти” кафедрасынын кеңешмесинде талкууланып бекитилген (№1 – токтом, ___.__. 2018)

2018-2019 - окуу жылы үчүн МИО Т жана ББМ кафедрасынын

и ш п л а н ы

Жүргүзүлүүчү иш- чаралардын мазмуну

Аткаруу

М өөнөтү

Аткарууга жооптуу

Күтүлүүчү натыйжа

I. Уюштуруу иштер и

1

Окуу жылынын 1- жана 2-жарым жылдыгы үчүн семестрдик пландарды түзүү. Даярдоо багыттары үчүн окуу процессинин графигин түзүү.

Сентябрь, 2018

Октябрь, 2018

Январь, 2019

Каф.башч.

Авазова Э.

Семестр. пландар

2

Кафедранын иш планын, кеңешмелеринин планын, методикалык ийримдин жана улук лаборанттын иш планын түзүү жана бекитүү

август, 2018

Каф.башч.

Авазова Э.

Иш пландар

3

232, 233, 237-жана 312-кааналарды жаңы окуу жылына даярдоо (даярдоо программаларынын максатын, күтүлүүчү натыйжаларын, компетенциялар карталарын жайгаштыруу)

Сентябрь-октябрь, 2018

Каф.башч.,

Авазова Э. Тагаева Д.

Тагаев У.

Банердеги программ. күтүлүүчү натыйжал. Компетенц.карталар

4

1-курстардын студенттери үчүн адаптациялык семинарларды өткөрүү

август, 2018

Каф.башч.

Авазова Э.

Семинарлардын протоколд.

5

Окутуучулардын кезметтеринин жадыбалын түзүү

август, 2018

Каф. башч.

кезметтик жадыбал

6

Окутуучулардын коомдук жана кошумча тапшырмаларын бөлүштүрүү

август, 2018

Каф. башч.

Иш пландар

7

Дистанттык окуу бөлүмүнүн студенттери (5-курс, “Математика”) үчүн бурч уюштуруу

октябрь, 2018

Улук лаборант

Садыков З.

Дистант. бурч

8

Окутуунун кредиттик технологиясынын шарттарында офис регистратор, тьютор, прог. жетекчиси, эдвайзер, академ.кеңешчинин милдеттерин ишке ашыруу

Окуу жылында

Каф.башч.

окутуучулар

Тиешелүү протоколд.

9

Волонтер (ыктыярчы) студенттердин группаларын түзүп пайдалануу

Окуу жылында

Каф.башч.

Тиешелүү протоколд.

10

Кафедранын кеңешмелерине материалдарды даярдоо жана өткөрүү;

Ай сайын

Каф. башч.

окутуучулар

Кеңешмел. протоколд.

11

ФМББ-бакалавриат жана ФМББ, ББМ – магистратура багыттары боюнча МАКтын төрагасынын, мүчөлөрүнүн тизмесин тактоо.

Февраль, 2019

Каф.башч.

Каф.башч. билд.

12

“Физика-математикалык билим берүү” багытынын «Математика» жана «Информатика» профилинин 2-курсунун студенттери менен тандоо курстарынын тематикаларын аныктоо

апрель, 2019

Каф. башч.

Окутуучулар

Тиешелүү протоколд.

13

Кафедранын практикаларына тиешелүү болгон инструктаж берүүчү, жыйынтыктоочу конференцияларды өткөрүү

Окуу планына ылайык

Каф. башчы,

Авазова Э. окутуучулар

Конф. токтому

14

Окутуучулардын эмгек эс алуу жадыбалын түзүү

май, 2019

Каф. башч.

Каф.башч. билд.

15

Конкурстук шайлоолорго документтерди даярдоо

График б-ча

Каф. башч.

Каф.башч. билд.

16

Кафедрада жумалык кеңешмени өткөрүү, ректордун буйругун, декандын распоряжениесин, ОшМУнун жана факультеттин Окумуштуулар кеңешинин чечимдерин жеткирүү жана алардын аткарылышын көзөмөлдөө

Окуу жылында, жуманын 2-күнү

Каф. башч.

Билдирүү

17

Кафедранын иш кагаздарын номенклатурага ылайык алып баруу

Окуу жылында

Каф. башч.

Кафедр. иш кагаздары

18

Студенттердин сабакка катышуусун, өздөштүрүүсүн көзөмөлдөө жана жыйынтыгы боюнча иш-чара иштеп чыгып, тиешелүү структуралардын аткарышын көзмөлдөө

Окуу жылы ичинде

Каф. башч.

окутуучулар

Кеңешмел. протоколд.

19

Окутуучулардын сабак өтүүлөрүн көзөмөлдөө жана жыйынтыгы боюнча чечим кабыл алуу

Окуу жылы ичинде

Каф. башч.

Кеңешмел. протоколд.

20

Окуу жылынын жыйынтыгы боюнча кеңири мазмунда отчет даярдоо

Окуу жылынын аягында

Каф. башч.

Улук лаборант

Жылдык отчет

II. Окуу иштери

1.

1-курстун (“Математика”, “Информатика”) студенттеринен диагностикалык текшерүү иштерин алуу

сентябрь, 2018

Окутуучулар

Аналитикалык отчет

2.

Кафедранын окуу жүгүн бөлүштүрүү, окутуучулардын жекече иш пландарын талкуулоо жана бекитүү

Сентябрь, 2018

Каф.башчы Авазова Э.

Сааттык эсеп, жекече иш-пландар

3

Кафедранын предметтери боюнча жумушчу программаларды, ОМКларды, силлабустарды аккредитациялык талаптарга ылайык түзүү (күтүлүүчү натыйжалар, дисциплинанын компетенциялар картасын эске алуу менен) жана бекитүү.

Август-сентябрь, 2018

Каф.башчы Окутуучулар

Бекитилген жумушчу программалар, ОМКлар, силлабустар

4

Дистанттык окуу бөлүмүндө (5-курс, “Математика”) кафедранын предметтери боюнча жумушчу программаларды талкуулоо жана бекитүү

октябрь, 2018

Каф.башчы Окутуучулар

Бекитилген жумушчу программалар

5

Кафедранын кеңешмелеринде окутуучулардын жекече иш пландарынын аткарылышын талкуулоо жана окутуучунун жекече окуу иш планына сунуштарды жана эскертүүлөрдү жазуу

Эки айда

Каф.башчы Окутуучулар

Кеңешмел. протоколд.

6

Окутуучулардын жекече иш пландарын, улук лабораттын кызматтык милдеттерин аткарышын талкуулоо

Окуу жылынын аягында

Каф.башчы Окутуучулар

Отчеттор, кеңешмел. протоколд.

8

Ачык санариптик билим берүүгө багыт алуу, онлайн сабактарды өндүрүшкө кийрүү

Окуу жылында

Каф. башч.

окутуучулар

DVD диск

9

ОшМУда жарыяланган БИЛИМДИН САПАТЫН көтөрүү жылына карата сабактарга өз ара катышууну активдештирүү жана жыйынтыгын кафедранын кеңешмесинде талкуулоо

Ай сайын

Каф. башч.

Окутуучулар

Өз ара сабактарга катышуу дептери.

Сабактарга өз ара катышууну каттоо журналы. Кеңешмел. протоколд.

10

Бакалаврдык жана магистрдик илимий-изилдөө иштеринин темаларын талкуулоо жана бекитүү

сентябрь, 2018

Каф. башч.

Илимий жетекчилер

Улук лаборант

Бекитилген илимий-изилдөө иштеринин темалары, аткаруучулардын тизмеси

11

Магистрдик диссертациялардын, бакалаврдык иштердин аткаруучуларын жана алардын жекече пландарын талкуулоо жана бекитүү

октябрь, 2018

Каф. башч.

Илимий жетекчилер

Магистрд.

диссертац., бакалаврд.иштер б-ча буйрук

12

Кафедранын предметтери боюнча күндөлүк, аралык, жыйынтык текшерүүлөр үчүн окутуунун натыйжаларына туура келген баалоочу каражаттардын фондун түзүү

Сентябрь-октябрь, 2018

Январь-февраль, 2019

Каф. башч.

Окутуучулар

Бекитилген баалоочу каражаттардын фонду

13

Магистрдик диссертациялардын жана бакалаврдык жумуштардын аткарылышын көзөмөлдөө жана аларды “Антиплагиат” программасынан өткөрүү

Окуу жылында

Каф. башч.

Илимий жетекчилер

Студенттердин баллы ж-дө маалымат

14

Кафедранын предметтери боюнча модулдарды кабыл алуу, экзамендерди уюштуруу жана аткарылышын көзөмөлдөө

График боюнча

Окутуучулар, каф.башчы

AVN ИСде жайгаштыруу

15

Магистранттардын жана студенттердин өз алдынча иштерин уюштуруу жана көзөмөлдөө:

а) МОМ жана ИОМ дисциплиналарында 5-11- класстардын окуу китептерин жалпы билим берүүнүн МББС боюнча анализдөө;

б) МОМ жана ИОМ боюнча баяндама жасоо, рефераттарды коргоо, дидактикалык, таркатма материалдарды жасатуу;

в) МОМ, ИОМ боюнча лабораториялык-практикалык жумуштарды кабыл алуу жана аткарылышын көзөмөлдөө.

г) МИП боюнча студенттерге жекече решебник түздүрүү;

д) жумушчу программада көрсөтүлгөн өз алдынча иштерди уюштуруу, кафедралык журналда каттоо, аткарылышын көзөмөлдөө.

Окуу жылында

Каф. башч.

Окутуучулар

баяндама, портфолио реферат, дидактик. таркатма материалд., лаборат.-практикалык жумуштардын

иштелмеси, жекече решебник кафедрал.журнал, аналитикалык отчет.

16

Бакалаврлардын жана магистрлердин практика боюнча документтерин текшерүү

График боюнча

Практика жетекчилери

Күндөлүк, аналитикалык отчет, текшерүүнүн жыйынтыгы

17

Дисциплиналар боюнча консультацияларды өткөрүү

Сынак сессиясынын алдында

Окутуучулар

Группалык журнал, график

19

Бакалавриат жана магистратура үчүн комплекстик экзамен боюнча МАнын суроолорун окутуунун натыйжаларына ылайык түзүү, талкуулоо жана бекитүү

Март, 2019

Каф.башчы, окутуучулар

МАнын суроолору, тапшырмалары, бүтүрүүчүлөр бурчу

20

МАнын жыйынтыктарын талкуулоо, магистрдик жана бакалаврдык квалификациялык жумуштар боюнча эскертүүлөрдү жоюу

Июнь, 2019

Каф. башч.

окутуучулар

Кеңешмел. протоколд.

21

Жаңы семестрге дисциплиналардын даярдык актын түзүү жана кафедранын кеңешмесинде талкуулоо

Семестрдин аягында

Каф. башч.

окутуучулар

Дисциплин. даярдык акты

III. Окуу-методикалык иштер

1

Окутуунун кредитттик технологиясынын шарттарында компетентүүлүктү калыптандырууга багытталган мастер-класстарды өткөрүү

Окуу жылында

Окутуучулар

мастер-класстард. иштелм.

2

Окуу адабияттарын рецензиялоо жана редакциялоо

Окуу жылында

Окутуучулар

Рецензиялар

3

Өз алдынча жумуштар үчүн методикалык көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу

Окуу жылында

Окутуучулар

Методик.

Көрсөтмөл.

4

Дидактикалык, көрсөтмө, таркатма материалдарды даярдоо

Окуу жылында

Окутуучулар

Дидактик. көрсөтмө, таркатма материалд.

5

Ачык, көрсөтмөлүү сабактардын план-конспектилерин иштеп чыгуу жана кафедранын кеңешмелеринде талкуулоо, өткөрүү, анализдөө;

Ай сайын

Каф. башч.

окутуучулар

Сабактард. план-конспект.

Кеңешм. проток.

6

Мыкты окутуучулардын тажрыйбасын өздөштүрүү, жалпылоо жана жайылтуу (ачык сабактарга катышуу аркылуу)

Окуу жылында

Каф. башч.

окутуучулар

Сабаккка катышуу дептери

7

Сабактарда окутуунун жаңы технологияларын, CLIL технологиясын, маалыматтык технологияларды колдонуу боюнча иш-чараларды жүргүзүү

Окуу жылында

Каф. башч.

Келдибекова А.

Окутуунун жаңы технология CLIL технологиясын, маалымат

технология колдон. сабак.иштелм.

8

Практикалар боюнча бакалаврларга жана магистрлерге берилүүчү жекече тапшырмалардын мазмунун иштеп чыгуу

График боюнча

Программа жетекчилери

Окутуучулар

Жекече тапшырмал. мазмуну

9

Окутуунун рейтингдик-модулдук системасынын натыйжалуулугун жогорулатуунун үстүндө иштөө

Окуу жылында

Окутуучулар

Кеңешм. проток.

10

Семинарларга, мастер-кластарга, “Мыкты лектор”, “Мыкты окутуучу”, “Мыкты кафедра” конкурстарына катышуу

Окуу жылында

Окутуучулар

Конкурска даяр. материалд.

11

Шаардык, областтык математикалык олимпиадаларды уюштурууга жана өткөрүүгө катышуу

Декабрь, 2018

Февраль, 2019

Келдибекова А.

Олимпиад. материалд.

12

Факультеттин Методкеңешинде, кафедранын методсекцияларында иштөө жана материалдарды даярдоо

Окуу жылында

Тагаев У.

Факультет. Методкең.Материалд.

13

Ар кандай деңгээлдеги методикалык семинарларга, конференцияларга катышуу.

Окуу жылында

Окутуучулар

Баяндама, сертификат

IV. Өздүк баалоо жана аккредитацияга даярдык иштери

1

Жумушчу топтун курамын бекитүү.

октябрь, 2018

Декан, Каф.башчы

Буйрук

2

Жумушчу топтордун чогулушун өткөрүү. Аккредитациядан өтүү үчүн иш-планды түзүү.

октябрь, 2018

Жумушчу топтун төрагасы

Протокол

Иш-план

3

Жумушчу топтордо компетенциялар менен күтүлүүчү натыйжаларды талкулоо.

октябрь, 2018

Жумушчу топ

Протокол

Күтүл.нат.

Тизмеси

4

Студенттердин калдык билимдерин текшерүү үчүн мониторинг уюштуруу (текшерүү иш, тесттик материалдын фондун түзүү), өткөрүү жана жыйынтыгын анализдөө.

Апрель, 2019

Жумушчу топ

текшерүү иштердин тесттик материалд-н

жыйынтыгы боюнча аналитикалык отчет

6

Сессиянын аягында окутулган предметтердин сапаты жөнүндө студенттерди сурамжылоо (электрондук анкетирлөө) жүргүзүү.

Ар бир сессиянын аягында

Сурамжылоонун анализи таянуу, чечимдер протокол

7

2018-19- окуу жылы үчүн даярдоо программалары боюнча НББПны түзүү

Октябрь-ноябрь, 2018

Жумушчу топ

НББПнын бекитилиши

8

Ата-энелер жана бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу уюштуруу.

Октябрь, 2018

Жумушчу топ

Жолугушуунун протоколу

9

Иш берүүчүлөр менен кезектеги тегерек стол уюштуруу.

Апрель-май, 2019

Жумушчу топ

План-сценарий, рекомендациялар, иш-пландарга түзөтүү

10

НААР жана Ed Net аккр. Агенстволорунун рекомендациялары боюнча иш-пландарды түзүү жана аны ишке ашыруу

Сентябрь-октярь, 2018

Жумушчу топ

иш-чаралардын пландары

V. Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу иштери

1

Билимин өркүндөтүүчү курстардан өтүү (72 с.)

3 жылда

Тагаев У.

сертификат

VI. Китеп фондун көбөйтүү боюнча иштер

1

Математиканы окутуунун методикасы боюнча физика-математикалык билим берүү багыты (бакалавриат) үчүн окуу колдонмосун даярдоо

Окуу жылында

Аттокурова А.

окуу колдонмо

2

Информатиканы окутуунун методикасы боюнча физика-математикалык билим берүү багыты (бакалавриат) үчүн окуу колдонмосун даярдоо

Окуу жылында

Тагаев У.

окуу колдонмо

3

“Билим берүү менеджментинин негиздери” боюнча окуу колдонмосун даярдоо

Окуу жылында

Авазова Э.

окуу колдонмо

4

CLIL технологиясы боюнча окуу колдонмосун даярдоо

Окуу жылында

Садыков З.

окуу колдонмо

5

Окуу жылында

окуу колдонмо

VII. Или м ий -изилдөө иштери

1.

Кафедрада илимий-изилдөө иштеринин жүрүшүн ИИИ планына ылайык уюштуруу жана кеңешмелерде талкуулоо

График боюнча

Каф. башч.

Келдибекова А.

ИИИнин планы, кеңешмеде бекитилиши

2

Бүткөрүлгөн ИИИ талкуулоо жана аларды өндүрүшкө кийрүү

Окуу жылында

Каф. башч.

Окутуучулар

ИИИнин отчету

3

Кафедранын аспиранттарын жана магистранттарды аттестациялоо

Ноябрь, 2018

Каф.башч.

Илимий жетекчилер

аспиранттарын жана магистранттардын отчету

4

Кафедранын аспиранттарынын кандидаттык диссертацияларын жана изденүүчүлөрүнүн доктордук диссертацияларын коргоого алып чыгуу:

а) Аттокурова А.

б) Келдибекова А.

2019

2018

Аттокурова А.

Келдибекова А.

Кандидаттык жана доктордук диссертацияларды коргоосу

5

Кафедранын региондогу ЖОЖдор аралык илимий- методикалык семинарынын ишин уюштуруу

Ай сайын

Алтыбаева М.

илимий- методикалык семинардын протоколу, отчет

6

Илимий изилдөө иштеринин 2018- календардык жылы үчүн отчетун даярдоо жана 2019- жыл үчүн негизги багыттарын аныктоо

декабрь, 2018

Каф. башч.

Келдибекова А.

Отчетту угуу, планды талкулоо

7

2019-жыл үчүн илимий- изилдөө иштеринин жана илимий командировкалардын пландарын түзүү жана бекитүү

Январь, 2019

Каф. башч.

Келдибекова А

илимий- изилдөө иштеринин жана илимий командировкалардын планы

8

Факультеттин илимий жумалыгына катышуу

Март-апрель, 2019

Каф. башч.

Окутуучулар

Факультеттин илимий жумалыгынын иш-планы

9

Диссертацияларды жана авторефераттарды, магистрдик жана бакалаврдык жумуштарды талкуулоо жана пикир берүү

Окуу жылында

Каф. башч.

Окутуучулар

рецензия

10

Магистранттардын жана студенттердин илимий- изилдөө иштерин уюштуруу:

А) илимий жумалыкта баяндама жасоо;

Б) мезгилдүү басылмаларга, конференцияларга материалдарды даярдоо

Окуу жылында

Келдибекова А.

Илимий жетекчилер

Баяндама, басмадан чыгарылган макалалар

11

“Агартуу Академиясы” лабораториясынын ишин уюштуруу жана анын ишине студенттерди тартуу, эл аралык илимий долбоорлорго катышуу

Алтыбаева М.

Аттокурова А.

VI II . Таалим-тарбия жана социалдык багыттагы иштер

1

Ош МУнун 80 жылдык мааракесине карата иш-чараларды уюштуруу

Окуу жылында

Каф. башч.

Садыков З.

Иш план жана күтүлүүчү натыйжалар

2

Студенттер арасында улуттук нарк насилге, рухий баалуулуктарга негизделген тарбиялык иштердин планын талкуулап бекитүү

Сентябрь, 2018

Каф. башч.

Садыков З.

Авазова Э.

Куратордук саат тарбиялык иш чара

3

Кафедранын ички биримдигин бекемдөө (жеке ийгиликтерди, өздүк күндөрдү, даталуу күндөрдү чогуу белгилөө ж.б.)

Окуу жылында

Каф. башч. Окутуучулар

Кафедранын отуруму

4

Кураторлордун ишин уюштуруу, пландарынын аткарылышын көзөмөлдөө (куратордук сааттар, AVN ИС аркылуу студенттердин ата-энелерине СМС билдирүүлөрдү жиберүү ж.б. иш- чаралар)

Окуу жылында

Каф.башч. Садыков З.

Авазова Э.

AVN ИС

5

1-курстарды студенттикке кабыл алуу аземине катышуу

Октябрь, 2018

Каф. башч. Окутуучулар

Иш-чарага чакыруу

6

Мугалимдер күнүнө карата студенттер арасында майрамдык иш- чараны уюштуруу

Октябрь, 2018

Садыков З.

Авазова Э.

5-октябрь, 201, 13:30

7

Белгилүү инсандар, мыкты адистер менен студенттердин жолугушуусун уюштуруу

Окуу жылында

Каф. башч. окутуучулар

Жолугушуунун программасы

8

Даталуу күндөргө карата факультеттин дубал газетасын чыгаруу

Окуу жылында

Садыков З. Авазова Э.

Дубал газета

9

Жатаканага рейддер уюштуруу (кафедрага бөлүштүрүлгөн студенттер менен тарбиялык иштер).

мезгил –мезгили менен

Окутуучулар,

кураторлор

Жатаканага кезметке туруу графиги

10

Даталуу күндөргө карата маданий- массалык иш-чараларга катышуу

Окуу жылында

Каф. башч. Окутуучулар

Конференция

11

Лекция, практика, семинар сабактарын тарбиялык максатта пайдалануу (улуттук нарк насилди, рухий баалуулуктарды, инсандык сапаттарды, кесипке карата мамиле ж.у.с.).

Окуу жылында

Окутуучулар

Студенттердин универсалдык компетенциялары

12

Факультеттин салттуу аземдерин уюштуруп өткөрүүгө катышуу

Окуу жылында

Кураторлор, окутуучулар

Факультеттин ички биримдиги

13

Ишембиликтерди уюштуруп өткөрүү

Окуу жылында

Кураторлор

Студенттердин универсалдык компетенциялары

14

Студенттерди кафедранын китепканасы менен тейлөө маданиятын жогорулатуу

Окуу жылында

Улук лаборант

Студенттердин универсалдык компетенциялары

IX. Тышкы байланыштар жана мобилдүүлүк

1

И.Арабаев а.КМУ (бакалавриат жана магистратура), Абай а. Каз.УПУ (магистратура) менен өз ара кызматташуу, академиялык мобилдүүлүк, стажировкалар, билим берүү жана илимий багытта биргелешип иштөө боюнча эки тараптуу келишимдерге кол коюу

Окуу жылында

Программа жетекчилери, кафедра башчы

Окутуучулардын жана студенттердин мобилдүүлүгү

2

Ички мобилдүүлүк боюнча Ош декларациясын ишке ашыруу

Окуу жылында

Каф.башчы Программа жетекчилери

Студенттердин

ички мобилдүүлүгү

Профориентация жана профадаптация иштери

1

Абитуриенттерге кесипке багыт берүү боюнча иш-чараларды уюштуруу (“Билим” майрамына катышуу, ачык эшиктер күнүн өткөрүү, таркатма материалдарды даярдоо, ММК окумуштуулардын чыгуусу, ОшМУнун карьера борборунун волонтер студенттерин пайдалануу аркылуу)

Окуу жылында

Тагаев У., окутуучулар

Иш-план, полиграфиялык продуктулар

2

Ош ББИ, Ош шаарындагы П.Нышанов атындагы, Жетиген, Кара-Кулжа районундагы Б.Эшмамбетов атындагы физика-математикалык мектептер менен кызматташтык түзүү

Окуу жылында

Каф.башчы Тагаев У.

Стейхолдерлер менен жолугушуунун протоколу

3

“Мугалимдик кесип ардактуу” деген темада ачык класстык саат өтүү

Педпрак. учурунда

Студент- практикант

Мугалимдин коомдогу орду боюнча сабактын иштелмеси

4

ЖРТга даярдоо боюнча кышкы лагерь уюштуруу

Окуучулардын кышкы каникулунда

Тагаев У.

Окуучуларды ЖРТга даярдыгын текшерүүнүн анализи

5

Мектеп бүтүрүүчүлөрү менен ЖОЖдун даярдоо багыттары боюнча ангемелешүү жана лекторийлерди уюштуруу; факультеттин грамота, сыйлык, китеп ж.б. менен кызыктыруу

Май- июнь

Тагаев У.

Кесике багыттоо ишинин планы

6

Социалдык тармак аркылуу кесипке багыттоо иштерин жүргүзүү

Окуу жылында

Тагаев У.

Маалыматтык фрагменттер

7

Кафедранын окутуучуларынын кесипке багыттоо боюнча агитбригадасынын уюштуруу

Май-июнь, 2019

Тагаев У.

Садыков З.

Агитбригаданын маршруту жана иш- планы

X. Кафедранын МТБсын чыңдоо иштери

1

Кафедранын китепканасын 5-6-класстын математика боюнча жаңы окуу китептери менен толуктоо, китептердин электрондук картотекасын (систематика боюнча) түзүү

Окуу жылында

Каф.башчы.

Улук лаборант

5-6-класстын математика боюнча жаңы окуу китептери, электрондук картотека

2

232, 237 жана 312-каананы жабдуу, дидактикалык, көрсөтмө каражаттарды толуктоо

Окуу жылында

Окутуучулар

Даярдоо багыттары жана профилдери боюнча маалыматтык стенддер, дидактикалык, көрсөтмө каражаттар

3

Кафедранын окуу –материалдык базасын чыңдоого карата эл аралык байланыштардын мейкиндигине чыгуу жана инвестицияларды тартуу

Окуу жылында

Каф.башчы.

Долбоор

Кафедра башчысы: А. Дж. Аттокурова


201 8 -201 9 -окуу жылы үчүн МИОТ жана ББМ кафедрасынын кеңешмелерини н планы

Талкуулануучу маселелер

Аткаруу

мөөн өтү

Даярдоочу

1.1

2018-2019-о.ж.үчүн кафедранын иш планын, кеңешмелеринин планын талкуулоо жана бекитүү

август,

2018

Каф.башчы

1.2

2018-2019-о.ж.үчүн кафедранын окуу жүгүн бөлүштүрүү, окутуучулардын жекече иш пландарын талкуулоо жана бекитүү

Каф.башчы

1.3.

Жаңы окуу жылы үчүн кураторлордун, илимий-методикалык семинардын, мектеп менен байланыш жана кесипке багыттоо иштеринин, методикалык ийримдин, тарбиялык жумуштардын планын жана улук лаборанттын иш планын талкуулоо жана бекитүү

Келдибекова А.

Тагаев У. Аттокурова А.

Садыков З.

Авазова Э.

Абдыкалыкова К.

Эргешова Т.

Ар түрдүү маселелер:

а) 1-курстардын магистранттары үчүн “Адаптациялык таанышуу” иш-чарасын өткөрүү;

б) Окутуучулардын кезметтеринин жадыбалын түзүү;

в) Окутуучулардын коомдук жана кошумча тапшырмаларын бөлүштүрүү

Каф.башчы

Программа жетекчилери

2.1.

Сабактардын план- конспектилерин талкуулоо

Сентябрь,

2018

Каф.башчы

2.2

Жаңы окуу жылы үчүн кафедранын дисциплиналарынын жумушчу программаларын, ОМКларын, силлабустарын талкуулоо жана бекитүү

Каф.башчы, окутуучулар

2.3.

Кафедранын даярдоо программаларынын күтүлүүчү натыйжаларын аныктоо, компетенциялар картасына түзөтүүлөрдү кийрүү жана бекитүү

Программа жетекчилери

2.4.

Бакалаврдык жана магистрдик жумуштардын темаларын талкуулоо жана бекитүү

Программа жетекчилери

2.5

Бакалаврлардын жана магистрлердин предметтер боюнча өз алдынча иштеринин уюштурулушу жөнүндө

Окутуучулар

Ар түрдүү маселелер:

а) 1-курстун (“Математика”, “Информатика”) студенттеринен диагностикалык текшерүү иштерин алуу

б) Кураторлордун иш пландарынын аткарылышы (куратордук сааттар, AVN ИС аркылуу студенттердин ата-энелерине СМС билдирүүлөрдү жиберүү ж.б. иш- чаралар);

в) Дисциплиналар боюнча жетишпеген окуу китептерин, колдонмолорду жана окуу-методикалык көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу (окутууч. жекече окуу иш планына кийрүү менен);

г) Адаптациялык, кесиптик-базалык жана кесиптик-профилдик практикалар (бакалавриат), илимий-изилдөө, башкаруучу, илимий-педагогикалык практикаларды (магистратура) календардык-тематикалык пландаштыруу;

д) ОшМУнун 80 жылдыгына карата иш-чараларды пландаштыруу

Каф.башчы

Келдибекова А. Кураторлор

Окутуучулар

Практика жетекчилери

3.1.

Сабактардын план- конспектилерин талкуулоо, сабактарга өз ара катышуунун абалы жөнүндө

Октябрь, 2018

Каф.башчы

3.2.

Дистанттык окуу бөлүмүндө (5-курс, “Математика”) кафедранын предметтери боюнча жумушчу программаларды талкуулоо жана бекитүү. Дистанттык окуу бөлүмүнүн студенттери үчүн бурч уюштуруу

Каф. башчы

З.Садыков

3.3.

Магистрдик диссертацияларды, бакалаврдык жумуштарды аткаруучуларды жана алардын жекече пландарын талкуулоо жана бекитүү

Программа жетекчилери

3.4.

Кафедранын предметтери боюнча күндөлүк, аралык, жыйынтык текшерүүлөр үчүн окутуунун натыйжаларына туура келген баалоочу каражаттардын фондун түзүү

Каф. башчы

Окутуучулар

3.5.

2018-19-о.ж. үчүн кафедра профилдештирүүчү даярдоо программаларынын НББПларын түзүү

Программа жетекчилери

Ар түрдүү маселелер:

а) 237-жана 312-кааналарды аккредитациялык талаптарга ылайык жабдуу;

б) НААР жана Ed Net аккр. Агенстволорунун рекомендациялары боюнча иш-пландарды түзүү жана аны ишке ашыруу

в) Ата-энелер жана бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу уюштуруу;

г) Мугалимдер күнүнө карата студенттер арасында майрамдык иш- чараны уюштуруу

д) “Мугалимдик кесип ардактуу” деген темада ачык класстык саат өтүү

е) Кафедранын китепканасын 5-6-класстын математика боюнча жаңы окуу китептери менен толуктоо, китептердин электрондук картотекасын (систематика боюнча) түзүү

Тагаева Д.

Тагаев У.

Каф. башчы

Программа жетекчилери

Садыков З.

Практика жетекчилери

Улук лаборант

4.1.

Сабактардын план-конспектилерин талкуулоо,

Ноябрь,

2018

Каф.башчы

4.2.

Кафедранын аспиранттарын жана магистранттарды аттестациялоо

Каф.башчы Программа жетекчилери

4.3.

Дистанттык окуу бөлүмүндө окутуунун абалы, ачык санариптик билим берүүгө багыт алуу, онлайн сабактарды кийрүү жөнүндө

З.Садыков

4.4.

ФМББ бакалавриат (дистант) V курста кесиптик-профилдик практиканын жыйынтыгы жөнүндө

З.Садыков

4.4.

ФМББ бакалавриат боюнча IV курста кесиптик-профилдик практиканын жыйынтыгы жөнүндө

Авазова Э.

4.5.

МТО-1-18 группасындагы илимий-изилдөө практикасынын жыйынтыгы жөнүндө

Алтыбаева М.

4.6.

МТО-1-17 группасындагы педагогикалык практикасынын жыйынтыгы жөнүндө

Алтыбаева М.

4.7.

Сабактарда окутуунун жаңы технологияларын, маалыматтык технологияларды колдонуу жөнүндө

Окутуучулар

Ар түрдүү маселелер:

а) Окутуучулардын жекече иш пландарынын аткарылышын талкуулоо жана ага карата сунуштарды жана эскертүүлөрдү жазуу;

б) Кафедрада сабактардын үзгүлтүксүз, сапаттуу өтүлүшү, сабактарга өз ара катышуунун абалы жөнүндө;

в) Окутуунун кредиттик технологиясынын шарттарында офис регистратор, тьютор, прог. жетекчиси, эдвайзер, академ.кеңешчинин милдеттерин ишке ашыруу

Каф.башчы

5.1.

I жарым жылдыкта окутуучулардын жекече иш пландарынын аткарылышы

Декабрь, 2017

Окутуучулар

5.2.

ФМО (М)-1-18 группасындагы башкаруу практикасынын жыйынтыгы жөнүндө

Тагаева Д.

5.3.

ФМО (М)-1-17 группасындагы илимий-изилдөө практикасынын жыйынтыгы жөнүндө

Тагаева Д.

5.4.

Мектеп менен байланыш, кесипке багыттоо иштеринин абалы

Тагаев У.

5.5.

Илимий изилдөө иштеринин 2018- календардык жылы үчүн отчетун даярдоо жана 2019- жыл үчүн негизги багыттарын аныктоо

Келдибекова А.

5.6.

Окутуучулардын арасында коомдук тапшырмалардын аткарылышы жана эмгек тартибинин сакталышы жөнүндө

Каф.башчы

5.5.

Ар түрдүү маселелер:

а) Шаардык, областтык математикалык олимпиадаларды уюштурууга жана өткөрүүгө катышуу жөнүндө

б) Дисциплиналар боюнча консультациялардын өтүлүшү

в) Дисциплиналардын окутулушу жөнүндө студенттерден анкета алуу;

г) Волонтер (ыктыярчы) студенттердин группаларын түзүп пайдалануу.

Келдибекова А.

Окутуучулар

Каф. башчы

6.1.

Окуу жылынын 2-семестрине карата дисциплиналардын даярдык актын түзүү жөнүндө

Январь, 2019

Каф.башч.

6.2.

2019-жыл үчүн илимий- изилдөө иштеринин жана илимий командировкалардын пландарын түзүү жана бекитүү

Келдибекова А.

Ар түрдүү маселелер:

а) Лекция, практика жана семинар сабактарын тарбиялык максатта пайдалануу

б) Ички мобилдүүлүк боюнча Ош декларациясын жана тышкы мобилдүүлүктөрдү ишке ашыруу

в) ЖРТга даярдоо боюнча кышкы лагерь уюштуруу

г) Мектеп бүтүрүүчүлөрү менен ЖОЖдун даярдоо багыттары боюнча ангемелешүү жана лекторийлерди уюштуруу; факультеттин грамота, сыйлык, китеп ж.б. менен кызыктыруу

д) Социалдык тармак аркылуу кесипке багыттоо иштерин жүргүзүү

Каф. башчы

Тагаев У.

7.1.

Сабактардын план- конспектилерин талкуулоо, сабактарга өз ара катышуунун абалы жөнүндө

Февраль, 2019

Каф.башч.

7.2.

I семестрдин жыйынтыгы, окутуунун сапатын жогорулатуу боюнча иш-чаралар жөнүндө

Окутуучулар Каф.башч.

7.3.

“Физика-математикалык билим берүү” бакалавриаттын I- IV курстарында тарбиялык жумуштардын уюштурулушу жана өткөрүлүшү жөнүндө

Садыков З.

7.4.

Дистанттык окуу бөлүмүндө педпрактиканын уюштурулушу жөнүндө

Садыков З.

7.5.

Ар түрдүү маселелер:

а) Бакалавриат жана магистратура үчүн МАКтын курамын сунуштоо

б) “Мыкты лектор”, “Мыкты окутуучу”, “Мыкты кафедра” конкурстарына катышуу жөнүндө

в) Жатаканага рейддер уюштуруу (кафедрага бөлүштүрүлгөн студенттер менен тарбиялык иштер);

Каф. башч.

Садыков З.

8.1.

Сабактардын план- конспектилерин талкуулоо

Март,

2019

Каф. башчы

8.2.

ФМББ бакалавриат боюнча IV курста кесиптик-профилдик практиканын жыйынтыгы жөнүндө

Авазова Э.

ФМББ бакалавриат (дистант) V курста кесиптик-профилдик практиканын жыйынтыгы жөнүндө

Садыков З.

8.3.

Бакалавриат жана магистратура үчүн комплекстик экзамен боюнча МАнын суроолорун НББПдан күтүлүүчү натыйжаларга ылайык түзүү, МАда билимдерди баалоонун критерийлерин талкуулоо жана бекитүү

Окутуучулар Программа жетекчилери

8.4.

Сабактарда окутуунун жаңы технологияларын, рейтингдик-модулдук системаны, CLIL технологиясын, маалыматтык технологияларды колдонуу жөнүндө

Окутуучулар

Ар түрдүү маселелер:

а) сабактарга өз ара катышуунун абалы жөнүндө

б) Белгилүү инсандар, мыкты адистер менен студенттердин жолугушуусун уюштуруу

в) Факультеттин илимий жумалыгына катышуу жөнүндө

Каф. башчы

Садыков З.

Келдибекова А.

9.1.

Сабактардын план- конспектилерин талкуулоо

Апрель, 2019

Каф. башчы

9.2.

Элементардык математика, тандоо курстарынын окутулушу жөнүндө

Окутуучулар

9.3.

ФМББ бакалавриат боюнча II курстагы адаптациялык практиканын жыйынтыгы жөнүндө

Авазова Э.

9.4.

МТО-1-18 группасындагы уюштуруп башкаруу практикасынын жыйынтыгы жөнүндө

Алтыбаева М.

9.5.

Илимий-методикалык семинардын жана методикалык ийримдин иш абалы

Келдибекова А.

Ар түрдүү маселелер:

а) Лекция, практика, семинар сабактарын тарбиялык максатта пайдалануу (инсандык сапаттарды, кесипке карата мамиле ж.у.с.).

б) “Физика-математикалык билим берүү” багытынын «Математика» жана «Информатика» профилинин 2-курсунун студенттери менен тандоо курстарын аныктоо жөнүндө;

в) студенттердин калдык билимдерин текшерүү үчүн мониторингдин материалдарын даярдоо жана уюштуруу, жыйынтыгын анализдөө

Каф.башчы

Садыков З.

Программа жетекчилери

10.1

Сабактардын план- конспектилерин талкуулоо

Май, 2019

Каф.башчы

10.2

III курста кесиптик-базалык практиканын жыйынтыгы жөнүндө

Авазова Э.

10.3

Магистрдик диссертациялардын жана бакалаврдык жумуштардын аткарылышынын абалы жөнүндө

Программа жетекчилери

10.3

Дисциплиналар боюнча окуу адабияттарына анализ, китеп фонду, жаңы окуу жылына дисциплиналардын даярдык актын түзүү жөнүндө

Окутуучулар

10.4

Иш берүүчүлөр менен кезектеги тегерек стол уюштуруу

Каф.башч. Программа жетекчилери

Ар түрдүү маселелер:

а) Окутуучулардын эмгек эс алуу жадыбалын түзүү;

б) Абитуриенттерге кесипке багыт берүү боюнча иш-чараларды уюштуруу (“Билим” майрамына катышуу, таркатма материалдарды даярдоо, ММК окумуштуулардын чыгуусу, ОшМУнун карьера борборунун волонтер студенттерин пайдалануу аркылуу)

Авазова Э.

Тагаев У.

11.1

ФМО (М)-1-18 группасындагы илимий-педагогикалык практикасынын жыйынтыгы жөнүндө

Июнь, 2019

Тагаева Д.

11.2

Жайкы сессиянын, МАнын жыйынтыктары, магистрдик жана бакалаврдык квалификациялык жумуштар боюнча эскертүүлөр жана аларды жоюу жөнүндө

Каф.башчы

11.3

Окутуучулардын жекече иш пландарынын аткарылышы жөнүндө (жылдык отчет)

Окутуучулар

11.4

Кафедранын 2018-2019-окуу жылындагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары жана 2019-2020-о.ж.үчүн иш-чаралардын негизги багыттары

Каф.башчы

11.5

Окуу жүгүнүн алдын- ала бөлүштүрүлүшү

Каф.башчы

Ар түрдүү маселелер:

а) Кафедранын окутуучуларынын кесипке багыттоо боюнча агитбригадасын уюштуруу

б) 232, 237 жана 312-каананы жабдуу, дидактикалык, көрсөтмө каражаттарды толуктоо

в) Кафедранын окуу –материалдык базасын чыңдоого карата эл аралык байланыштардын мейкиндигине чыгуу жана инвестицияларды тартуу

Тагаев У.

Садыков З. Каф.башчы

Каф едра башчы: А.Дж. Аттокурова

Кафедранын кеңешмесинде талкууланып бекитилген (№1-токтом, 27.08.18)