Аспиранты
Жумакулов Жоодарбек Акылбекович. 051408-“Кайра жаралуучу энергиянын булактарынын негизиндеги энергетикалык түзүлүштөр” адистиги боюнча 4-курсттун сырттан окуу боюнча аспиранты. Кандидаттык диссертациясынын темасы: “Френсис тибиндеги турбиналуу микроГЭСтерди изилдөө жана иштеп чыгуу”. Илимий жетекчиси: З.Ш.Айдарбеков – техника илимдеринин кандидаты, доцент, ОшМУнун энергетика кафедрасынын башчысы.

Садыкбекова Айкокул 01.04.07-“Физика конденсированного состояния” адистиги боюнча сырттан окуу боюнча аспиранты. Кандидаттык диссертациясынын темасы: “Электронно ионные процессы в полупроводниках”. Илимий жетекчиси: физика-математика илимдеринин доктору, профессор Арапов Байыш Арапович

Ураимова Кундуз 01.04.07-“Физика конденсированного состояния” адистиги боюнча сырттан окуу боюнча аспиранты. Кандидаттык диссертациясынын темасы: “Жегич галоиддик кристалдагы көзөнөктүк деффектердин термикалык ажыроосу жана бири бирине айлануусун моделдештирүү”. Илимий жетекчиси: физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент Өскөнбаев Маралбек Чотоевич