Защита диссертации
      Жуманова Майрамкан Маматовна, педагогика илимдеринин кандидаты, 13.00.02- педагогика, окутуунун теориясы жана методикасы. Диссертациянын темасы: "Болочок физика мугалиминин методикалык билгичтиктерин жана көндүмдөрүн калыптандыруу".Илимий жетекчиси: педагогика илимдеринин доктору, профессор Дөөлөтбай Бабаев.
      Омаралиева Зумират Исмайыловна, педагогика илимдеринин кандидаты, 13.00.02- педагогика, окутуунун теориясы жана методикасы. Диссертациянын темасы: "Болочок физика мугалимдерин мектепте дифференцирлеп окутууну ишке ашырууга даярдоо".Илимий жетекчиси: педагогика илимдеринин доктору, профессор Дөөлөтбай Бабаев.
Матисаков Түгөлбай техника илимдеринин кандидаты.05.14.08-Жаңыланып туруучу энергия булактарынын негизиндеги энерготүзүлүштөр.Диссертациянын темасы: "Суу ысытуучу күн түзүлмөлөрүн иштеп чыгуу жана математикалык моделдештирүүнүн негизинде алардын эффективдүүлүгүн өркүндөтүү". Илимий жетекчиси: физика-математика илимдеринин доктору, профессор Ысламидин Ташполотов.
Кудайбердиев Бактыбек Эсенбекович, техника илимдеринин кандидаты,05.14.08-Кайра калыптануучу энергия түрлөрүнүн энерготүзүлүштөрдүн адистиги. Диссертациянын темасы:"Ар тараптуу өз алдынча иштөөчү биоэнергетикалык курамаларды изилдөө жана иштеп чыгуу". Илимий жетекчиси: техника илимдеринин доктору, профессор, КРдин инженердик академиясынын академиги И.Г.Кенжаев.