План работы Ученого Совета факультета
№ Каралуучу маселелер Аткаруу мөөнөтү Окумуштуулар кеңешине даярдоого жоопкер Аткаруучулар 1 2 3 4 5 1. 1.2016-2017-окуу жылына карата Физика-техника факультетинин Окумуштуулар кеңешинин иш планын бекитүү 2. Факультеттин иш пландарын бекитүү. 3.Ар түрдүү маселелер Ноябрдын башы, 2016-ж Декан, окумуштуу катчы, каф.башчылары Окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү 2. 1. Биринчи модулдун жыйынтыгы, жетишкендиктер, кемчилдиктер. 2. Факультеттеги багыттар жана адистиктер боюнча даярдоонун максаттары жана окутуудан күтүлүүчү натыйжаларды кызыкдар тараптардын катышуусу менен аныктоонун абалы 3.Магистранттардын илим-изилдөө темаларын бекитүү, аспиранттарды аттестациялоо 4. Ар түрдүү маселелер. Ноябрдын аягы, 2016-ж. Декандын окуу иштери боюнча орун басары Комиссия Декандын илимий иштер, магистратура жана тышкы байлан. б-ча орун басары Декандын о.и.б.орун басары Комиссиянын мүчөлөрү Декандын ИИМТБ боюнча орун басары 3. 1. “РМТ” жана “НГД” адистиктерин көз карандысыз аккредитацияга даярдоонун абалы. 2. Факультетте окуу процессин уюштуруу жана окуу программасынын мазмуну окутуудан күтүлүүчү натыйжаларга багытталуусунун абалы. 3. Дипломдук иштердин жана проекттердин темаларын бекитүү. 4. Ар түрдүү маселелер Декабрь, 2016-ж. ЭТФ жана АТ каф. башчылары Комиссия Декандын окуу иштери боюнча орун басары ЭТФ жана АТ каф. башчылары Комиссиянын мүчөлөрү Декандын о.и.б. орун басары 4. 1. 2016-2017-окуу жылындагы кышкы сынак сессиясынын жыйынтыктары. 2. Студенттердин билимин баалоо (учурдук, аралык жана жыйынтык) методдору жана алардын студенттерди окутуудан күтүлүүчү натыйжаларга багытталып даярдалуусунун абалы. 3. Ар түрдүү маселелер. Февраль, 2017-ж. Декандын окуу иштери боюнча орун басары Комиссия Декандын о.б. орун басары Комиссиянын мүчөлөрү 5. 1. Кесипке багыттоо иш чаралары. 2. Факультеттеги багыттарды жана адистиктерди даярдоого студенттердин жана бүтүрүүчүлөрдүн канаттануусун аныктоо максатында аткарылган иш-аракеттердин абалы 3. Конкурстук шайлоолор. 4. Ар түрдүү маселелер. Март, 2017-ж. Кафедра башчылары Комиссия Каф. башчылары Комиссиянын мүчөлөрү 6. 1. Факультеттеги эмгек тартиби. Факультеттин жамаатынын ар бир мүчөсүнүн функционалдык милдеттерин аткаруусу жөнүндө. 2. Магистрлерди даярдоодогу көйгөйлөр. 3. Факультетте даярдалып жаткан адистиктерде практикаларды уюштуруу боюнча ОМКлардын окутууда күтүлүүчү натыйжаларга багытталып түзүлүүсүнүн абалы 4.Ар түрдүү маселелер. Апрель, 2017-ж Факультеттин профсоюз уюумунун төрайымы Кафедра башчылары Комиссия Профбюронун төрайымы Каф. башчылары Комиссиянын мүчөлөрү 7. 1. Кафедралардагы илимий иштердин абалы. Студенттик илимий изилдөө иштерин уюштуруунун жүрүшү жөнүндө. ”Илим жумалыгынын” жыйынтыгы. 2.Факультетте дисциплиналарды жана окутуучуларды тандоо мүмкүнчүлүгүн берүүнү абалы 3. 2016-жылдагы мамлекеттик аттестациялык экзамендерди жана квалификациялык иштерди коргоону уюштуруунун жыйынтыктары боюнча иш-кагаздарынын абалы 4. Ар түрдүү маселелер. Май, 2017-ж Декандын илимий иштери, магистратура жана тышкы байл. боюнча орун басары Комиссия Комиссия Декандын ИИМТБ боюнча орун басары Комиссиянын мүчөлөрү Комиссиянын мүчөлөрү 8. 1. 2016-2017- окуу жылында өткөрүлгөн Мамлекеттик аттестациянын жыйынтыктары. 2. Факультеттин бир жылдык ишмердиги жана алдыдагы милдеттери, декандын отчету. 3.Кесипке багыттоо. 1-курска студенттерди кабыл алуунун уюштурулушу. 4. Ар түрдүү маселелер. Июнь, 2017-ж. МАКтын төрагалары Декан. Кафедра башчылары МАКтын төрагалары Декан Каф.башчылары