Грантовые места (Бюджет)
2019-2020 - окуу жылына карата ОшМУ үчүн берилген
мамлекеттик билим берүү гранттык орундары
КОД БАГЫТТАР / АДИСТИКТЕР МИЛДЕТТҮҮ ПРЕДМЕТТИК ТЕСТ ГРАНТ. ОРУНД. САНЫ АНЫН ИЧИНЕН МАКСАТТУУ
аймактар
б-ча
чек ара аймактары
550300 Филологиялык билим берүү: 55 10 5
Профили: Кыргыз тили жана адабияты Тарых 19 4 1
Профили: Орус тили жана адабияты Тарых 18 3 2
Профили: Англис тили Англ. тили 18 3 2
550100 Табигый-илимий билим берүү: 25 7 2
Профиль: Биология Биология 9 3
Профиль: Химия Химия 8 2 1
Профиль: География 8 2 1
550700 Педагогика: Тарых же биология,
профилине жараша
35 7 3
Профиль: Башталгыч билим берүү 20 4 2
Профиль: Мектепке чейинки билим берүү 15 3 1
550200 Физика-математикалык билим берүү: Математика же физика 40 10 5
Профиль: Математика 15 4 2
Профиль: Информатика 12 3 1
Профиль: Физика 13 3 2
540200 Социалдык иш 10 2 1
560001 Дарылоо иши Химия, биология 25 5 2
560003 Медициналык алдын алуу иши Химия, биология 15
710100 Информатика жана эсептөө техникасы: Математика же физика 40
Профили: Эсептөө техникасынын жана автоматташтырылган системалардын программалык жабдылышы (ПОВТАС) 20
Профили: Маалыматтарды кайра иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары (АСОИУ) 20
710200 Информациялык системалар жана технологиялар: Математика же физика 25
Профили: Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар
710300 Колдонмо информатика Математика же физика 25
510200 Колдонмо математика жана информатика Математика же физика 25
550400 Социалдык-экономикалык билим берүү - Тарых Тарых 10 2 1
640200 Электроэнергетика жана электротехника Математика же физика 10
550600 Көркөм билим берүү: ЖРТ милдет.эмес 20 5 2
Профили: Музыкалык искусство 10 3 1
Профили: Көркөм өнөр искусствосу 10 2 1
600200 Туризм Тарых же англис тили 15
Жеңилдиги бар абитуриенттерге квота 10
2002-жылдын 17-18-мартында, 2010-жылдагы апрель-июнь окуяларында курман болгондордун балдары жана кайрылман статусу барлар үчүн квота 5
Баары: 390 48 21