Кыргыз филологиясы жана журналистика факультет

Üniversite Yapı Fakülteler Kırgız Filoloji ve Gazetecilik Fakültesi

Кыргыз филологиясы жана журналистика факультет

Адрес Масалиев пр. 91а, Ош ш., 714000,
Телефон 0(32 22)8-76-93
Факс
Веб-сайт http://filolog.oshsu.kg.
E-mail

 

Адрес

Масалиев пр. 91а, Ош ш., 714000, 

Телефон

0(32 22)8-76-93

Факс

-

Веб-сайт

http://filolog.oshsu.kg.

E -mail

nurmamat64@mail.ru
nmapaeva@gmail.com 

 

ФАКУЛЬТЕТТИН КЫСКАЧА ТАРЫХЫ

            Кыргыз филологиясы жана журналистика факультети – Ош мамлекеттик университетинин структуралык бирдиги – Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана илим министрлигинин алдындагы лицензиялоо жана аккредитациялоо (аттестациялоо) боюнча Мамлекеттик инспекциясынын 25.02.2011-жылдагы протокол №03/10 лицензияга кошумча №4 каттоо №1-758 окуу ишмердигин жүргүзүүгө укук берген чечими менен өзүнүн окуу ишмердүүлүгүн жүргүзөт.

            1951-жылы Ош педагогикалык институтунун карамагында орус жана кыргыз филология бөлүмдөрүнөн турган филология факультети ачылган.

            1992-жылы Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана илим министрлигинин №244/4 Буйругунун, ректораттын чечими менен өз алдыларынча эки факультет болуп бөлүнгөн. 1992-жылы 2-июлдагы Кыргыз Республикасынын Билим Берүү министрлигинин буйругу менен өз алдынча Кыргыз филологиясы факультети болуп түзүлүп, адистерди даярдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон.

            2010-жылы ОшМУнун Окумуштуулар кеңешинин (31.08.10.) чечимине ылайык факультет Кыргыз филологиясы жана журналистика деп аталып, кайра түзүлгөн.       

550300 Филологиялык билим берүү   багыты боюнча

ББПнын максаты жана милдети: 

1. Филология багытында натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, эмгек рыногуна  туруктуу,  маданияттуу,  квалификациялуу кыргыз тили жана адабияты мугалимин  даярдоо.

2. Студенттердин социалдык инсандык сапаттарын өстүрүү, баалуулуктарга жана өзүн өнүктүрүүгө  умтулуусун өркүндөтүү.

Адистиктер

Адистиктин аталышы

даражасы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

1

Кыргыз тили жана адабияты

бакалавриат

Күндүзгү, дистанттык

4 жыл

магистратура

 

2 жыл

2

Журналистика

бакалавриат

Күндүзгү

4 жыл

дистант

 

 

Кафедралар

Кафедранын аталышы

Кафедра башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Кыргыз тили илими

 

Ф.и.д., проф.

Элчиев Ж.

 

0777773141

jelchiev@oshsu.kg

 

Кыргыз адабияты кафедрасы 

Т.и.к., доцент

Мурзакметов А. К. 

0772684865

amyrzakmetov@oshsu.kg

 

Филологиялык билим берүү технологиялары кафедрасы

П.и.д., проф. Момуналиев С.М.

 

0777177194

smomynaliev@oshsu.kg

 

 

Журналистика кафедрасы 

Ф.и.к., доцент Эргешова С.Б.

0778735000

sergeshova@oshsu.kg

№1 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу

Ф.и.к., доцент Каразакова З.

0778114140

zkarazakova@oshsu.kg

№2 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу

Ф.и.к., доцент Алиева Ф.

0552648433

falieva@oshsu.kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультеттин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Декан

Турганбаев Нурмамат Орозович

0552270087

 

0772270087

nturganbaev@oshsu.kg.

Декандын окуу иштери боюнча орун басары

Мапаева Нуржамал Абдиллажановна

0773585686

nmapaeva@oshsu.kg

 

Декандын илимий иштери боюнча орун басары 

Нармырзаева Курманжан Жыргалбаевна

0778363868

 

knarmyrzaeva@oshsu.kg

Декандын тарбия иштери  жана келишимдик төлөмдөр боюнча орун басары

Токтобек уулу Исирадин

0774354809

imakenov@oshsu.kg

 

Окуу-усулдук кеңештин

төрайымы

 

Маматова Асылкан Алтыбаевна

0772688632

Amamatova@oshsu.kg

 

Окумуштуу катчы

 

Камчыева Жылдыз Абдыкадыровна

0772811234

zhkamchieva@oshsu.kg

Магистратура боюнча жооптуу

Табалдыева Медергул Турдумаматовна

0772629848

mtabaldieva@oshsu.kg

Практика жетекчиси

 

Раимбердиева Зыйнат Сыдыковна

0773228458

zraimberdieva@oshsu.kg

Кесиптик бирликтин  төрагасы

 

Жумаев Нурбек

Жапарович

0552105556

0773105556

nzhymaev@oshsu.kg

Фото галерея