Haber

23-24- апрель күндөрү

2017 -2018 -окуу жылында Ош мамлекеттик университетиндеги педагогикалык (бюджет) адистикке ээ болгон бтр\члърд жалпы билим бер\ч мектептерге бълштр\ иш чарасы Билим бер\ минстрлиги тарабынан бекитилген график боюнча 23- 24- апрель кндър ъткърлд. Жалпы университет боюнча 9 факультет ( 242 бтр\ч) бълштр\гъ катышты. Иш чараны Ректор, профессор К.А.Исаков ачып берди. Ъз съзндъ аймактарды ънъктр\ жылыны карата жаш адистерди айыл аймактарга жана толуу райондордо иштеп бер\сн белгилеп кетти. ОшМУнун окуу иштери боюнча проректору, кадрлар бөлүмүнүн башчысы, профкомдун төрагасы, факультеттин декандары, тайпалардын кураторлору, Ош облусунун райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн өкүлдөрү келип катышты. Жалпысынан Ош шаарынан 163 бош орун, райондордон 167 бош орундар (заявка) тшкън, бтр\члър келген бош орундарды ъздър жашаган аймактарга ынгайлаштырып тандап алышты жана талапнаамаларынын негизинде бълштрлд. Иш чаранын экинчи кн Крьера борборунун жетекчис Жакыпова Гулмира акыркы 5 жылдагы педагогикалык адистиктин бтр\члърнн жумушка жайгашуу кърсъткч боюнча презентация жасап берди. Быйылкы жылы башка жылдардан ъзгъчълънп аймактарды ънктр\ жылына карата тоолу райондорго жана алыскы аймактарга мыкты жакшы окуган бтр\члър бълштрлд.
2532 13:16 04-06-2018

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|