Haber

Кафедра СГД, декабрь, 2020: Ачык сабак

Акбар кызы Эркайым 18.12.2020 латын тили дисциплинасынан 1eng-18-20 тайпасына "Noun and it's categories" деген темада ачык сабак Zoom погрграммасы аркылуу өтүлдү. Сабакта интерактивдүү метод колдонулду.Сабакын биринчи этабында уюштуруу, студенттерге өтүлүүчү темага байланыштуу контролдук суроолор берилди. Студенттердин өтүлүүчү темага карата билимин текшерилип андан соң сабактын экинчи этабы башталды. Экинчи этабында студенттерге жаңы тема түшүндүрүлдү анда слайд, видео каражаттары колдонулду. Үчүнчү этабында студенттердин алган билимин текшерүү үчүн көнүгүүлөр берилди. Жыйынтыгында активдүү студенттерге балл берилип, тапшырма түшүндүрүлдү.
304 15:28 12-01-2021

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|