Haber

"Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплиналар" кафедрасынын жыйыны - тандалма сабактарды талкуулоо.

Ош Мамлекеттик Университетинин "Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплиналар" кафедрасынын жыйыны - тандалма сабактарды талкуулоо.

05. 01.2021 «Фарм. Базистик жана клиникалык фармакология курсу бар дисциплиналар. " Мугалимдер тандалма сабактардын жүрүшү, сунушталган предметтерге аннотация, ырааттуулук жана логикалык ырааттуулукту талкуулашты. Студенттер үчүн альтернатива боюнча, жеке траекторияларды тандап алуу мүмкүнчүлүгү менен предметтик маалыматтар базасы түзүлдү.

Заседание кафедры «Фармацевтических дисциплин с курсом базисной и клинической фармакологии» ОшГУ – обсуждение элективов дисциплин.

05. 01.2021 года было проведено заседание кафедры «Фарм. дисциплин с курсом базисной и клинической фармакологии». Преподаватели обсудили курс элективов дисциплин, аннотацию предложенных предметов, преемственность и логическую последовательность. Была создана база данных по предметам с соблюдением альтернативы для студентов, с возможностью выбора индивидуальных траекторий.

Meeting of the Department of" Pharmaceutical Disciplines with the course of Basic and Clinical Pharmacology " of Osh State University-discussion of electives of disciplines.

On 05.01.2021 was held a meeting of the Department of “Pharmaceutical disciplines with a course of basic and clinical рharmacology”. Teachers discussed the course of electives, annotation of proposed subjects ,continuity and logical sequence . A data base of subjects was created with the observance of alternative for students , with the opportunity to select individual trajectories .>

172 12:07 23-01-2021

                 

Haber

|< 1 2 >|