News

ФЮКта “Студенттерге окуу-өндүрүштүк практика боюнча багыт берүү” деген темада онлайн конференция.

2021-жылдын 12-13-январь к\ндър\ Финансы-юридикалык колледжинде “Студенттерге окуу-ънд\р\шт\к практика боюнча багыт бер\\ч\” онлайн конференция болуп ътт\. Конференцияга “УТУКБДКархив”, “Бухгалтердик эсеп жана салык”, “Финансы жана банк иши”, “Табият таануу жана товардык экспертиза” ПЦКларынын 1-курс (11 база) жана 2-курстун (9 база) студенттери катышышты. Практикага багыт бер\\, ишкана мекемелер менен келишим т\з\\ (мамиле кат), к\ндъл\кт\н толтурулушу, практиканын ът\\ графиги жана отчетторду жасоо боюнча маалыматтар берилди. Конференциянын жүрүшүндө студенттер ъз суроолоруна жооп ала алышты.

Конференцияны уюштуруучу: колледждин практика жетекчиси Аскаралиев Ш.А.

412 16:37 13-01-2021

                 

News

|< 1 2 3 4 5 >|