News

Кафедралык отурум

 11.11.2020 куну кафедранын кезектеги отуруму болуп отту. Отурумда томондогу маселелер каралды: 1.Модулдук рейтинг системасынын дисциплиналар боюнча жыйынтыгынын негизинде анализ жургузуу. 2.Мугалимдердин окуу усулдук жоболорун, монография, илим-изилдоо иштерин жургузуу Аккредитацияга даярдык,кафедрадагы иш жургузуу жана иш кагаздардын аккредитациянын талаптарына ылайык келуусу боюнча. 4.Студенттер арасында конкурс, олимпиадаларды откоруу боюнча. 5 . Ар турдуу маселелер. 5.1 Кафедранын окутуучусу Ж.А.Эсеналиеванын кандидаттык «Эпидемиология, факторы риска, особенности клинического течения и профилактики коморбидных патологий у долгожителей» темасын бекитуу жана аспирантурага сунуштоо боюнча.
357 23:33 13-12-2020

                 

News

|< 1 2 3 4 5 >|