Новости

Объявления о конкурсе на вакантные должности

В газете "Ош шамы" №2 2021 года опубликовано объявление о конкурсных выборах на замещение вакантных должностей кафедр факультетов ОшГУ. Вакансии отражены в таблице.

ЖАРЫЯ

Ош мамлекеттик университети факультеттеринин кафедраларындагы ваканттык кызмат орундарга конкурстук шайлоо жарыялайт

Кафедралар

Кафедра башчылык орунга

Профес-сордук орунга

Доцент-тик

орунга

Ага оку-туучу-лук орун-га

Окутуучу-лук орун-га

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика факультети:

1) №1 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасы

1

2) №2 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасы

8

4

3) Кыргыз адабияты кафедрасы

3

4) Филологиялык билим берүү технологиялары кафедрасы

1

3

2

Орус филологиясы факультети:

1) Орус тили жана адабиятын окутуунун усулу кафедрасы

1

2) Орус тилинин практикалык курсу жана кеп маданияты кафедрасы

1

1

9

3) Факультеттер аралык орус тили кафедрасы

7

4) Дүйнөлүк адабият кафедрасы

1

1

5) Орус жана салыштырма тил илими кафедрасы

4

6) Чет тилдер жана маданият аралык байланыштар кафедрасы

2

3

Эл аралык мамилелер факультети:

1) Философия жана политология кафедрасы

1

2

2) Аймак таануу кафедрасы

2

1

3) Эл аралык мамилелер кафедрасы

3

2

4) Кесиптик чет тилдер кафедрасы

3

4

Бизнес жана менеджмент факультети:

1) Бизнес-информатика жана экономикадагы математика кафедрасы

1

2

2) Экономика жана салык кафедрасы

5

3

8

3) Ишкананын экономикасы жана бизнести башкаруу кафедрасы

1

7

2

6

4) Финансы жана банк иши кафедрасы

1

5

2

5) Бухгалтердик эсеп жана экономикалык анализ кафедрасы

1

2

1

5

Медицина факультети:

1) Гистология жана патанатомия кафедрасы

1

2

2) Травматология, сот медицинасы жана нур диагностикасы кафедрасы

1

1

1

5) Неврология, нейрохирургия жана психиатрия кафедрасы

1

6) Ортопедиялык жана терапевтикалык стоматология кафедрасы

1

1

7) Фармацевтикалык химия жана дары каражаттарынын технологиясы кафедрасы

2

8) Акушерство жана гинекология кафедрасы

1

9) №2 ички оорулар кафедрасы

1

10) Табигый илимдер дисциплиналары кафедрасы

2

4

11) Жалпы хирургия кафедрасы

1

12) Эпидемиология, микробиология жана жугуштуу оорулар кафедрасы

1

1

13) №1 педиатрия кафедрасы

2

1

14) Балдар хирургиясы кафедрасы

1

15) Коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасы

2

1

16) Хирургиялык жана курактык стоматология кафедрасы

3

17) Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен кафедрасы

1

2

6

Табият таануу жана география факультети:

1) №2 факультеттер аралык дене тарбия кафедрасы

1

3

2) Зоология жана экология кафедрасы

3

1

3) Экономикалык география, тармактык экономика жана туризм кафедрасы

1

1

4) Ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана биологияны окутуунун усулу кафедрасы

3

1

5) Физикалык география, колдонмо геодезия жана табият таануунун концепциясы кафедрасы

1

3

6) Химия жана химиялык технологиялар кафедрасы

4

3

7) Айыл чарба кафедрасы

1

2

7

Юридика факультети:

1) Кылмыш-жаза укугу жана процесси кафедрасы

3

4

2) Социалдык иштер кафедрасы

1

2

1

1

3) Жарандык укук жана процесси кафедрасы

1

1

2

8

Искусство факультети:

1) Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо кафедрасы

3

3

2) Музыкалык тарбиялоонун усулу, теориясы жана хорду дирижерлөө кафедрасы

4

5

9

Математика жана информациялык технологиялар факультети:

1) Информациялык системалар жана программалоо кафедрасы

1

1

2

2) Алгебра жана геометрия кафедрасы

1

3) Колдонмо математика, информатика жана графикалык дизайн кафедрасы

1

2

3

4) Жогорку математика кафедрасы

2

2

5) Колдонмо информатика жана маалымат коопсуздугу кафедрасы

4

6) Автоматташтырылган системалар жана санариптик технологиялар кафедрасы

1

2

7) Математиканы, информатиканы окутуунун технологиясы жана билим берүүдөгү менеджмент

3

1

8) Математикалык анализ кафедрасы

1

10

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факул ь тети:

1) Англис тилинин практикалык курсу кафедрасы

6

2) Англис тилин окутуунун усулу кафедрасы

1

5

3) Немис тили кафедрасы

2

4

4) Англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы кафедрасы

2

10

5) Америка жана котормо таануу кафедрасы

1

4

6) Роман-герман филологиясы кафедрасы

2

3

11

Педагогика, психология жана дене тарбия факультети:

1) Психология кафедрасы

1

1

2) Жалпы психология кафедрасы

2

4

2) Педагогика кафедрасы

4

2

3) Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана усулу кафедрасы

3

4

4) Дене тарбиянын, спорттун теориясы жана усулу кафедрасы

3

1

5) Башталгыч, мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана психологиясы кафедрасы

1

2

1

6) Башталгыч билим берүүнүн тилдеринин, адабиятынын теориясы жана усулу кафедрасы

3

5

7) №1 факультеттер аралык дене тарбия кафедрасы

1

6

12

Эл аралык медицина факультети:

1) №1 клиникалык дисциплиналар кафедрасы

1

4

2) Табигый илимдер жана математика кафедрасы

1

2

3) Хирургиялык дисциплиналар травматология курсу менен кафедрасы

2

1

4) Социалдык-гуманитардык дисциплиналар кафедрасы

1

6

5) Патология, базистик жана клиникалык фармакология кафедрасы

3

6) Анатомия, гистология жана нормалдуу физиология кафедрасы

3

2

7) №2 клиникалык дисциплиналар кафедрасы

1

8) Коомдук саламаттык жана саламаттыкты сактоо

1

13

Кыргыз-европа факультети:

1) Эл аралык укук, бизнес жана туризм кафедрасы

2

14

Чыгыш таануу жана тарых факультети:

1) Жалпы тарых жана тарыхты окутуунун усулу кафедрасы

2

1

2) Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология кафедрасы

5

2

15

Физика-техника факультети:

1) Эксперименталдык жана теориялык физика кафедрасы

1

2) Энергетика кафедрасы

1

2

3) Жалпы физика жана физиканы окутуунун усулу кафедрасы

1

16

Кыргыз-кытай факультети:

1) Кытай тили жана кытай таануу кафедрасы

1

2

17

Кыргыз-түрк факультети:

1) Социалдык, экономикалык дисциплиналар жана компьютердик инженерия кафедрасы

1

2

Конкурстук шайлоого катышуу үчүн талап кылынган документтер арыз берүү мөөнөтү (бир ай) бүткөндөн кийин факультеттердин (университеттин) окумуштуу катчыларына 10 күндүн ичинде тапшырылат.

Конкурска катышуу үчүн талап кылынуучу документтер:

ОшМУнун кызматкерлери үчүн ОшМУнун сайтында документтердин тизмеси үлгүлөрү менен жайгашкан (Сайт ОшГУ – преподавателям – образование – Ученый совет);

ОшМУдан сырткаркы мекемелердин кызматкерлери үчүн талап кылынуучу документтер:

1. Конкурска катышуу үчүн арыз (ОшМУнун ректорунун атына);

2. Иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракча (фото сүрөтү менен);

3. Резюме, мурда иштеген жеринен сунуштоо-мүнөздөмө;

4. Иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

5. Иштеген жеринде жетекчилик тарабынан күбөлөндүрүлгөн жарык көргөн илимий жана илимий-методикалык эмгектеринин тизмеси;

6. Нотариус аркылуу же иштеген жеринде кадрдык кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн билими, окумуштуулук даражасы тууралуу дипломдорунун, окумуштуулук наамы тууралуу аттестаттарынын көчүрмөлөрү.

Шайланган талапкерлер үчүн ОшМУ негизги иш орду болууcу шарт.

Университеттин дареги: 723500, Ош ш., Ленин көчөсү, 331, 128-каана, тел.: 7-07-45

695 15:20 26-01-2021

                 

Новости

|< 1 2 3 4 5 >|