Новости

№15-окуу корпусунда 2018-жылы аткарылган иштер боюнча маалымат баяндама

ОшМУнун административдик чарба департаментинин коменданттары тарабынан 2018-жылдын 12 ай аралыгында аткарган жумуштары боюнча маалымат баракчасынын формасы.

Окуу корпус (жатаканалар)боюнча маалымат .

Корпус( жатакана) аталышы

№15 окуу корпусу

Комендант

Акынбекова Дилбар

Байланыш номери

С 0773 82 99 29-иши 2-82-72

Отчет тук мезгил

Кыш

I Б Ө Л Ү М. ЖЕТИШКЕНДИКТЕР. ( Ар бир айга аткарылган иштер боюнча баяндап жазы ң ыз)

Аткаруу убагы

Жазуу баяндамасы

1

Май

Корпустун чатырын текшерип ашыкча зымдарды алып тазаланды. Корпустун падвалдарындагы электр зымдарын порядкалап бузулган автоматтар жаңыланды.

2

Июнь

Корпустун кышка даярдоо үчүн жылдуулук трубаларын текшерип жараксыз трубаларды кесип алып таштап жаңыланды. 101,102,104,106,205,206,218,219 кабинеттер жана 1 – кабаттан 5-метр жердеги трубалар жаңыланды. 205,206- ёё1 кабинеттерде батерия парды кесип алып жууп тазалап кайра ордуна коюлду (3-даана). Биринчи кабатка каридорго 1-даана,101 каб 1-даана,

106 кабинетке 2-даана жаңы батерия жасалып коюлду. Ширетилген жерлер толугу менен краскаланды.

3

Июль

1-2- 3 – кабаттарга Техникалык коопсуздук боюнча гидранттарга шлангалар уланып толугу менен орнотулду. 101, 111 кабинеттер косметикалык ремонт болду. 2-3- кабаттар бүт тазаланып, плентустар краскаланды.

4

Август

Август айында кышка даярдоо чн жылулук трубаларын оёдоп 104,105,107,108,109,111,101,102 чи кабинеттерди жаёы окуу жылана даярдап косметикалык ремонт жасалды. Блоктор бир светте краскаланды.

5

Сентябрь

Сентябрь айында жаёы окуу жылы башталды. Толугу менен студенттерге окууга корпус даяр болду.

6

Октябрь

2018-жылдын октябрь айында корпуска жаёы дарбаза коюлду.

7

Ноябрь

16 Ноябрьда китеп каана капиталдык ремонт башталды 2018-жылдын 3 -декабрында ремонт толугу менен бтп жумушка кирди (сръттър бар).

8

Декабрь

2018-жылдын 7 декабрында корпустун четиндеги дубал ремонт башталды. Дубалды толугу менен къчрп жаёыдан фундемент куюп бышык кыштан дубал урулду. /ст тнике менен жабылды. 2018-жылдын 11 декабрь кн Цитодо копиталдык ремонт башталды.

9

Ар к ү н ү

Тазалыкты сактоо, электр энергиясын туура пайдалануу, техникалык коопсуздукту кароо.

II Б Ө Л Ү М. К Ө ЙГ Ө ЙЛ Ө Р.(Иш учурунда кандай к ө йг ө йл ө р кезикти ң из жана сиз аны кантип чечти ң из?)

Убагы (айы)

К ө йг ө йл ө рд ү кантип чечти ң из?

1

Май

Иш убагында къйгъйлър болгон жок

2

Июнь

Иш убагында къйгъйлър болгон жок

3

Июль

Иш убагында къйгъйлър болгон жок

4

Август

Иш убагында къйгъйлър болгон жок

5

Сентябрь

Иш убагында къйгъйлър болгон жок

6

Октябрь

Иш убагында къйгъйлър болгон жок

7

Ноябрь

Иш убагында къйгъйлър болгон жок

8

Декабрь

Иш убагында къйгъйлър болгон жок

III Б Ө Л Ү М. АЛДЫДА АТКАРЫЛУУЧУ ИШТЕРДИ БАЯНДАП ЖАЗЫ Ң ЫЗ.

1

Алдыда азыр 2018-жылдын 11 декабрь кн Цитодо капиталдык ремонт жрп жатат , терезелери темир пластикке алмашылды.

2

3

4

5

IV Б Ө Л Ү М. СУНУШ-ПИКИРЛЕР.

1

2

3

V Б Ө Л Ү М. C Ү Р Ө Т(аткарылган иштер боюнча с ү р ө т тиркелсин).

Отчет түзүлдү

Түзүлгөн датасы : 12.12.18

(Аты жана фамилиясы)

Отчету түзгөн: Акынбекова Дилбар

(Колу) ____________________________________________

660 15:43 20-12-2018

                 

Новости

|< 1 >|