Жаңылыктар Архив

Программалоо
Кафедранын девизи: Логикалык моделдөө, негиздөө жана программалоо

УСТАТТАРДАН БИЛИМ АЛЫП, ҮЙРӨНҮП, МЕН ДА ЧЕЧЕМ ТАТААЛ СЫРЫН ИЛИМДИН!

Максаттары:

 • IT-технология багыты боюнча бакалаврларды, магистрлерди жана аспиранттарды компетенттик мамиле негизинде сапаттуу кадрларды даярдоо;
 • Информатика жана эсептөө техникасы, информациялык системалар жана технологиялар, автоматташтырылган системаларды башкаруу тармактары боюнча аткарылган илимий-изилдөө иштерин өндүрүшкө, ишкердик ишмердүүлүгүндө, билим берүүдө жана илимде колдонууга жетишүү;
 • Болон процессинин алкагында окутууда кредиттик технологияларды колдонуу менен билим берүүнүн дүйнөлүк мейкиндигине толук кирүүгө жетишүү.
Милдеттери:
 1. Кафедранын профилинин төмөндөгү багыттары жана программалары боюнча окуган студенттердин сапаттуу билим алуусу үчүн толук шарт түзүү:

  • Бакалавр багыты
  • «Информатика жана эсептөө техникасы»
   • Даярдоо профили: «Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо»
   • Даярдоо профили: «Информацияларды иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары»
  • «Информациялык системалар жана технологиялар»
   • Даярдоо профили: «Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар»
   Магистрдик программалар:
   • «Информатика жана эсептөө техникасы»;
   • «Информациялык системалар жана технологиялар»
 2. Кафедранын профили боюнча окутулуучу дисциплиналарды мамлекеттик стандарттардагы талаптарга ылайык окутууга жетишүү;
 3. Окутуунун заманбап инновациялык жана интерактивдүү технологияларын колдонуу мененсапаттуу билим берүүнү камсыздоо;
 4. Кадрларды даярдоону компетенттүүлүк талаптарына ылайык жүргүзүү,билим берүүнү экспорттоо жана импорттоо;
 5. Илимий-изилдөө иштерин өндүрүштүк-практикалык нукка багыттоо;
 6. IT-технологиянын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен рыноктук экономиканын агымына ылайык киреше алып келүүчү иштерди жасоо;
 7. Кадрларды рыноктук экономиканын талаптарына ылайык адистиктер жана багыттар боюнча даярдоо;
 8. Студенттерди, магистранттарды, аспиранттарды жана изилдөөчүлөрдү даярдоодо мобилдүүлүктү камсыз кылуу;
Кафедранын дареги:
723500. Ош ш., Ленин к., 331. ОшМУнун башкы корпусу. Математика жана информациялык технологиялар факультети.
Программалоо кафедрасы. 321-каб.
Телефон: 03222-5-62-42, 0773-50-00-54.
E-mail: program.osu@gmail.com, sopuev@mail.ru
Web-сайт: http://www.programmaloo.narod.ru