15:37 06-12   Равшанбек Момунов 9-декабрь күнү “Ыйлаба, ыйлабачы булуттарым” аттуу тушоо кесүү концертин тартуулайт       14:56 06-12   Студенттер кайрымдуулук акциясын уюштурушту       12:56 06-12    Ош МУнун Эл аралык медицина факультетинин 1-курстун студенттерин “Кабыл алуу” аземи өткөрүлдү       12:48 06-12    Ош МУнун эл аралык медицина факультетинин Жаштар комитетинин төрагасынын шайлоосу өткөрүлдү       11:48 06-12   "Бизнес жана менеджмент" факультетинде окутуу программасынын сапаты жана бүтүрүүчүлөрдүн компетенциялары талкууланат       10:51 06-12   5-декабрь, 2016-жыл. Тарых факультетинде тегерек стол болуп өттү.       10:48 06-12   Эл аралык мамилелер факультетинин жамааты аккредитацияга даярдык көрүү боюнча семинар-тренингге катышты       10:34 06-12   Магистранттардын кабыл алуу аземи жана “Илим фестивалы” өткөрүлдү       18:16 05-12   КР дагы 2016-жылдын 11-декабрындагы референдум-конституциялык реформанын негиздери       18:09 05-12    Конституциялык реформа     


Вы здесь: Университет / Колледжи / Ошский медицинский колледж / Кафедры / Кафедра фармацевтических дисциплин / Илимий-изилдөө иштери

Илимий-изилдөө иштери

Ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана биологияны окутуунун усулу кафедрасынын доценти, б.и.к. О. Колановдун 2014-жыл үчүн илимий-изилдөө иштери боюнча ОТЧЕТУ 1. Кафедранын (факультеттин) профессордук-окутуучулук курамынын сапаттык көрсөткүчүнө анализ. Кафедранын (факультеттин) илимий багыттары, темасы, каттоо карточкасы (№, бекитилген күнү), алынган жыйынтыктар, практикада колдонулушу. Тема: Кыргызстандын түштүгүндөгү өсүмдүктөр дүйнөсүнүн учурдагы абалын комплекстүү үйрөнүү жана алардын ресурстук мүмкүнчүлүктөрүнө адекваттуу баа берүү. 2. Корголгон кандидаттык жана доктордук диссертациялар, убактысы, коргогон жери, бекитилиши. Жок. 3. Кафедрадагы (факультеттердеги) аспиранттар, изденүүчүлөр жөнүндө маалыматтар, алардын илимий-изилдөө иштеринин абалы, жыйынтыктары. Доцент Орунбек Колановдун жетекчилигинде эки сырттан окуган аспирант илим изилдөө иштери менен алектенет. 1. Тиллабаева Д. “Жазы дарыясынын бассейнинде таралган дарылык касиеттери бар өсүмдүктөрдүн флоралык жана географиялык өзгөчөлүктөрү” – деген аталыштагы тема боюнча иш алып барды. Үйрөнүлүүчү аймактын өсүмдүктөр дүйнөсүнүн түрдүк курамдары жөнүндөгү маалыматтарды маршруттук экспедициялардын жардамында топтоду жана адабияттык маалыматтарды үйрөндү. Дарылык касиетке ээ болгон таанымал түрлөргө жакын түрлөр жөнүндөгү информацияларды топтоду. Ушул жылда топтолгон айрым маалыматтардын негизинде эки илимий макала жазылды жана “ОшМУнун жарчысы” журналына басмадан чыкты. 2. Муратова Ж.Т. “Ак-Бура дарыясынын бассейнинде таралган дарылык касиеттери бар өсүмдүктөрдүн флоралык абалы” – деген аталыштагы тема боюнча иш алып барды. Үйрөнүлгөн аймакка 3 жолу маршруттук экспедициялар уюштурулду жана дарылык касиетке ээ болуу ыктымалдуулугу бар өсүмдүктөрдүн түрлөрү жөнүндөгү ботаникалык, экологиялык жана географиялык маалыматтар фото-сүрөт, жадыбал, гербарий жана жазуу жүргүзүү түрүндө топтолду. Топтолгон маалыматтардын негизинде 2 макаланы даярдоо жүрүп жатат. О. Коланов 2 изденүүчүлөрдүн илимий жетекчиси болуп саналат. 1. Ага окутуучу Үмөталиев М.Т. “Изучение анатомических особенностей листовых и осевых органов некоторых видов родов Onobrychis и Hedysarum в связи с их экологией и эволюцией на примере Кыргызстана и Средней Азии» - деген аталыштагы кандидаттык диссертация. Отчеттук мезгилде эки макала жарык көрдү, диссертациянын тексттик варианты жазылып бүттү жана 2015-жылы коргоо үчүн кызуу даярдыктар жүрүп жатат. 2. Ага окутуучу Маматкулов О.И. ”Морфогенез некоторых видов рода Astragalus L. Южного Кыргызстана, относящиеся к разным биоморфам» - деген темадагы кандидаттык диссертация. Отчеттук мезгилде 3 макала жарык көрдү, диссертациянын 3 главасы жазылып бүттү жана жыйынтыктоо этабына келди. 4. Кафедра, факультет тарабынан өткөрүлгөн илимий конференциялар, семинарлар ж.б., алардын натыйжалуулугу (1-таблица). 1-таблица № Аталышы Иш-чаранын тиби Өткөрүлгөн жери жана убактысы саны Уюштуруучулар 1 Международная научная конференция, посвященной 75 летию ОшГУ Макала Ош шаары 3 2 Международная научная конференция на тему “Актуальные проблемы сохранения биоразнообразия”, посвященной 75 летию заслуженного работника образования КР, член-корреспондента ИА КР, доктора биологических наук, профессора Каримовой Б.К. Макала Ош шаары 4 5. Кафедрада, факультетте системалуу иштеген илимий, илимий-усулдук семинарлар, алардын натыйжалуулугу. 6. Студенттик илимий-изилдөө иштерин уюштуруунун мазмуну, сапаты, формалары, жыйынтыгы жана көзөмөлдөө: О. Колановдун жетекчилиги менен 2 дипломдук иш даярдалды жана ийгиликтүү корголду жана 2 дипломдук иштин үстүндө иш алынып барылууда. Ошондой эле 20 курстук ишке жетекчилик кылынды жана алардын баары ийгиликтүү корголду. 7. Кафедранын мүчөлөрүнүн Кыргызстандын чегинде конференцияларга, симпозиумдарга, форумдарга ж.б. илимий иш-чараларга катышуусу жана алардын натыйжалуулугу (2-таблица). 2-таблица № Аталышы Өткөрүлгөн жери жана убактысы Макалалардын саны Уюштуруучулар 1 Международная научно-практическая конференция на тему «Проблемы совершенствования управления природными и социально-экономическими процессами», посвященной Всемирному дню охраны окружающей среды 4-5 июня 2014 г. в Кыргызском государственном университете им. И.Арабаева, город Бишкек. 2 - 2 Международная научная конференция, посвященной 75 летию ОшГУ 17-19 октября 2014 года, город Ош 3 3 Международная научная конференция на тему “Актуальные проблемы сохранения биоразнообразия”, посвященной 75 летию заслуженного работника образования КР, член-корреспондента ИА КР, доктора биологических наук, профессора Каримовой Б.К. 12 ноября 2014 года, город Ош. 4 Баары: 9 8. Кафедранын мүчөлөрүнүн жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө конференцияларга, симпозиумдарга, ж.б. илимий иш-чараларга катышуусу, жыйынтыктары (3-таблица). 3-таблица № Аталышы Өткөрүлгөн жер жана убактысы Катышуучулардын аты-жөнү Эскертүү 1 2nd International Symposium on Sheikh Shaban-i Veli Spiritual Leaders of Kastamonu. “Шейих Шабан-и Вели Кастамонунун Руханий Лидери” аталышындагы 2-Эл аралык Симпозиум. Түркия, Кастамони шаары, 4-6-май 2014-жыл Коланов О. Мындан башка Иниболу, Анкара, Изник жана Истанбул шаарларынын университеттери менен таанышуу. 3, 7-11-май 2014-жыл 9. Кафедранын мүчөлөрүнүн диссертациялык кеңештердин иштерине катышуусу. 10. Кафедранын окутуучуларынын, кызматкерлеринин илимий сапарларга чыгуусу, стажировкаларда болуусу, максаты, жыйынтыктары, отчет берүүсү (4-таблица). 4-таблица № Аталышы Илимий сапардын, стажировкалардын максаты Мөөнөтү, өтөгөн жайы 11. Кафедранын мүчөлөрүнүн жарыкка чыккан илимий, окуу-усулдук эмгектери, алынган патенттер жөнүндөгү толук маалыматтар, алардын окуу-илимий иштерге колдонулушу (5-6-таблицалар). 5-таблица № Эмгектин түрү Жарыкка чыккан жер Кыргыз Республикасында Жакынкы чет өлкөлөрдө Алыскы чет өлкөлөрдө 1. Тезистер 2. Макалалар 9 3. Окуу китептери 4. Окуу-усулдук колдонмолор 6-таблица № Авторлор, түзүүчүлөр Эмгектин аталышы Басмадан чыккандыгы жөнүндөгү толук маалыматтар Көлөмү 12. Кафедранын мүчөлөрүнүн квалификацияларын жогорулатуусу (формалары, кимдер, кайсы жерде, качан, натыйжасы ж. у. с.). 13. Кафедранын (факультеттин) эл аралык кызматташтыктары, тышкы байланыштары, формалары, натыйжалары. 14. Кафедранын мүчөлөрүнүн илимди коомчулукка жарыялоо, популяризациялоо боюнча массалык-маалымат каражаттарына чагылдырылган материалдары. 6 жолу ЭлТР, ОшПирим ТВ аркылуу өсүмдүктөр дүйнөсүнүн актуалдуу маселелери боюнча берүүлөргө катышуу болду.

               Факультеты© 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-40-66, oshsu.oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu.oms@gmail.com