Илимий-изилдөө иштери

Фармацевтикалык дисциплиналар кафедрасынын профеcсордук -окутуучулук курамдын илимий темалары боюнча маалымат.      

Окутуучунун аты-жонү

Илимий теманын аталышы

Илимий жетекчи

1

Коланов О.

Кыргызстандын аймагында кездешүүчү Чанактуулар уруусунун түрлорүнүн таралуусунун географиялык жана экологиялык мыйзам ченемдүүлүкторү.

География илимдеринин доктору,профессор Чодураева Т.

2

Боронова З.

Алкалоидосодержащие растения родов delphinium и Akonitum юга Кыргызстана

Султанжоджаев М.

3

Жоробаева Г.

Кыргызстандын түштүк аймагында таралган белгилүү дары осүмдүктордон суудагы демдемелерди жана кайнатмаларды алуунун айрым масалелери.

Мураталиева А.ф.и.к.доцент

4

Саткеева Д.

5

Карабаева Н.

6

Закирова Б.

Кыргызстандын түштүк аймагында кездкшүүчүдарылык касиеттүү ит мурундун түрлорүнүн учурдагы ресурстук абалы.

Б.и.к.доцент Колнов

7

Акимжанова Э

8

Акматова Г.

9

Оморова А.

Алай кырка тоосунун аймагында таралган витаминдерди кармоочу дары осүмдүктордүн жана аларга жакын түрлордүн флорасы.

Б.и.к.доцент Колнов

10

Эмилова Ч.

11

Атамкулова А.

Элдик медицинада долононун түрлорүнүн дарылык каражат катары пайдалануунун озгочолүкторү.

Б.и.к.доцент Колнов

12

Оморбекова Э

13

Талипова Ж

Фармакология предмети боюнча орто медициналык окуу жайларында “Витаминдер”деген теманы окутууда жергиликтүү материалдарды пайдалануунун озгочолүкторү

Б.и.к.доцент Колнов

14

Болокбаева Р.

Фармакология предмети боюнча орто медициналык окуу жайларында “Четки нерв системасына таасир берүүчү дарылык каражаттар”деген теманы окутууда жергиликтүү материалдарды пайдалануунун озгочолүкторү

Б.и.к.доцент Колнов

15

Арзиева А.

Фармакология предмети боюнча орто медициналык окуу жайларында “Вирустарга каршы дарылык каражаттар”деген теманы окутууда жергиликтүү материалдарды пайдалануунун озгочолүкторү

Б.и.к.доцент Колнов

16

Калыбекова К.

Фармакология предмети боюнча орто медициналык окуу жайларында “Оору пайда кылуучу мите козу карындарга каршы колдонулуучу дарылык каражаттар”деген теманы окутууда жергиликтүү материалдарды пайдалануунун озгочолүкторү

Б.и.к.доцент Колнов

17

Кенешов Б

Кыргыстандын түштүгүндо таралган дубилдик заттарды кармоочу осүмдүктордүн курамындагы айрым заттарга сандык жана сапаттык жактан баа берүү

Кулиев З.х.и.д.

18

Жакыпова Г.


Кафедранын башчысы Коланов Орунбек Коланович тарабынан кыргыз тилинде медициналык колледждин жана орто окуу жайларынын студенттери учун "Фармакогнозия", "Фармакогнозиядан окуу- ондуруштук практика боюнча колдонмо" жана жогорку окуу жайлардын студенттери учун "Экология" окуу куралдары иштелип чыгып колдонууга берилди.