Окутулуучу дисциплиналар
      Фармацевтикалык дициплиналар кафедрасында төмөнкү предметтер окутулат:

      
предмет: Фармакологиянын негиздери

предмет: Клиникалык фармакология

предмет: Фармациялык технологиялар

предмет: Фармацевтикалык химия

предмет: Организация жана экономикалык фармация

предмет: Фармакогнозия