Материалдык-техникалык база
Азыркы учурда кафедрада материалдык техникалык базасы, лабораториялар бар.

ЛАБОРАТОРИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ.
Фармацевтикалык технология лабораториясы заманбап каражаттар менен жабдылган (аптекалык колтараза,тарирдик тараза,ченоочу идиштер,салмак таштары,бюретика жана бюретикалык системалар,пилюлдук машина,фарфор идиши,филтр кагазы,штангластар ж.б.)Бул лабараторияда студенттер дарынын ар кандай формаларын (эритмелерди, талкандарды, майлуу дарыларды) рецепт боюнча жасоодо, теориядан алган билимдерин практикада көрсөтүүгө үйрөнө алышат. Практикалык сабактар атайын даярдалган лабораторияларда өтүлөт.

ЛАБОРАТОРИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ.
Фармацевтикалык химия лабораториясында студенттер ъ
з алдынча, окутуучунун къзъмълндъ реактивдерди колдонууну йрън менен, дарыларды анализдъънн ыкмаларын, трлърн (реакциялардын жардамы менен сандык жана сапаттык анализдъън практика трндъ) йрънъ алышат. Реактивдер менен иштъънн эрежелерин, техникалык коопсуздукту сактоонун эрежелерин практика жзндъ йръншът. Фармацевтикалык химия лабораториясы заманбап атайын химиялык стол ( ченоочу колбалар, пипеткалар, цилиндрлер, таразалар, пробиркалар, фарфордук чашкалар, электр плитасы, химиялык айнек идиштердин турлору, салмак таштары жана аптекалык кол таразалар) менен жабдылган.


ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФАРМАКОГНОЗИИ.
Фармакогнозия лабораториясында студенттер дары ъсмдктърдн сырьелорун, гербарийлерин къз алдында пра
ктика трндъ къръ алышат.Дары ъсмдктърдн сырьелору атайын заманбап шкафтарга жайгаштырылган.Лаборатория микраскоп,, Петринин чашкасы,пинсеттер,планшеттер,реактивдер менен жабдылган. Студенттер дары ъсмдктърдн составын, колдонушун, тузулушун анализдъън йръншът. Сабак учурунда ар бир дары ъсмдктъргъ протоколдорду тзн жана ал ъсмдктърдън алынуучу препараттарды окуп, коопсуздук эрежелерди сактоону йръншът.


ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФАРМАКОЛОГИИ

>

Лаборатория Фармацевтической технологии

Лаборатория Фармацевтической технологииЛаборатория Фармацевтической технологии