Кафедранын тарыхы
    

1-октябрь 2011-жылынын № 497 буйрунунун негизинде түзүлгөн. Кафедранын башчылыгына 1964-жылы туулган, Кыргыз мамлекеттик медициналык инститтутунун Фармацевтикалык факултетин 1986-жылы бүтүргөн жогорку квалификациядагы провизор Жоробоева Гүмүшай Алдыраковна Медициналык колледжинин жалпы педагогикалык жамаатынын катышуусу менен болгон шайлоодо шайланган. Жоробаева Г.А. 2013-жылдын сентябрына чейин үзүрлүү эмгектенген. Анын жеткечилиги менен кафедрада төмөндөгүдөй алгылыктуу жумуштар аткарылган:

1. Кафедранын материалдык-технмкалык базасын түзүү жана аны чыўдоо үчүн төмөндөгү лабораториялар түзүлгөн:

*Фармацевтикалык химия лабораториясы, жалпы аянты 30 чарчы метр квадрат;

*Фармацевтикалык технология лабораториясы, жалпы аянты 30 чарчы метр квадрат;

*Фармакогнозия лабораториясы, жалпы аянты 30 чарчы метр квадрат. Мындан башка 6 практикалык иштерди өткөрүү боюнча жана 4 лекциялык аудиториялар тийешелүү талаптардын негизинде жасалгаланган.

2. Кафедрада окутулуучу Ботаника, фармакогнозия, фармакология, фармацевтикалык химия, фармацевтикалык технология, клиникалык фармакология жана фармацияны уюштуруунун экономикасы предметтери боюнча жумушчу программалар, практикалык сабактардын жана лекциялык материалдардын иштелмелери иштелип чыккан жана атайын колдонмо катары басмадан чыгарылган.

3. Кафедранын базасында 5 түрдүү окуу-өндүрүштүк практикаларды уюштуруу жана ийгиликтүү өткөрүү үчүн атайын программалар иштелип чыккан, тийешелүү мекемелер менен келишимидер (Ош шаарындагы Жоопкерчилиги чектелген мекеме "Фарм" - №5, №141-аптекалар, балдардын облустук ооруканасынын №860-аптекасы, Ош шаардык оорукансынын №893-аптекасы, "Кара-Шоро" мамлекеттик улуттук паркы, Ош обулусундагы Кара-Суу райондук борбордук ооруканасынын аптекасы) түзүлгөн жана студентердин практикаларын жогорку деўгээлде өткөрүү үчүн жагымдуу шарттар пайда болгон.

4. Кафедранын окутуучуларынын жетекчилиги менен студенттер үчүн төмөндөгүдөй ийрим жана семинар түзүлгөн жана ийгиликтүү иш алып барган:

- "Дары - душман, дары - дос".

- "СПИД - коркунучтуу дарт".

5. Кафедрада иштеген окутуучулардын билимин өркүндөтүүгө астейдил көўүл бурулган. Окутуучулар төмөнкү курстардан өтүшкөн:

- Сынчыл ой-жүгүртүүнү өстүрүү,

- Педагогика жана психология,

- Компьютердик сабаттуулукту жоюу,

- Фармациянын учурдагы ишмердүүлүгү.

6. Кафедрада коомдук иштерге активдүү катышуу жөрөлгөсү жолго коюлган.

2013-жылдын сентябрынан 2014-жылдын октябрына чейин кафедраны медицина илимдеринин кандидаты, доцент Бекмаматов Шамырбек жеткетеген.

2014-жылдын 11-октябрынан баштап ОшМУнун ректорунун №684 буйругунун негизинде кафедранын башчысы кызмат ордуна биология илимдеринин кандидаты, доцент., Коланов Орунбек дайындалган. Ал азыркы учурда үзүрлүү эмгектенүүдө.Доцент Орунбек Колановдун жетекчилиги менен кафедрада төмөндөгдөй иштерди аткаруу колго алынды:

- Учурдун талабына төп келген силлабустарды, окуу программаларын жана алардын жумушчу прграммаларын ар предмет боюнча кайрадан түзүү жана өркүндөтүү, алардын ар бир студентке жана кызыктар тараптарга жеткилдиктү болушуна кам көрүү.

- Кафедрада окутулуучу предметтер боюнча лекциялык, практикалык сабактардын иштелмелерин кыргыз жана орус тилдеринде учурдун талабына ылайык кайрадан түзүү, байытуу, өркүндөтүү.

- Ар бир предмет боюнча жетиштүү сандагы жана сапаттагы адабияттар менен камсыз болууга жетишүү, ошону менен бир катарда электрондук окуулуктарды кеўири пайдаланууга киришүү.

- Предметтин программага ылайык мазмунун толук камтыган тесттик материалдарды түзүү жана алар менен студенттерди үзгүлтүксүз камсыз кылуу.

- Окутуунун кредиттик технологияларын практикага киргизүү жана алардын натыйжалуулугун арттыруу.

- Ар бир лекциялык жана практикалык сабакты учурдун талабына ылайык көргөзмөлүүлүк, демонстрациялык жана башка каражаттар менен камсыз кылууга жана аларды практика жүзүндө пайланууга жетишүү.

- Кафедранын окутуучуларынын билимдерин жана алардын кесиптик дараметтерин өркүндөтүү маселесине өзгөчө көўүл буруу жана анын системалуулугуна жетишүү.

- Кафедрадагы 4 аталыштагы окуу-өндүрүштүк практикаларды уюштурууну замандын талабна ылайык келтирүү.

- Кафедраны комьютердик жана башка каражаттар менен камсыздоо.

- Фармация адистигин эл аралык көзкарандысыз аккредитациядан өткөрүүгө астейдил киришүү.

Акыркы мезгилде кафедрада дагы эки кошумча адуитория-кабинеттер түзүлдү. Алар Заманга төп аптека жана "Фармациянын экономикасынын негиздери" предмети боюнча каана.

Кафедрада окутуучулардын ортосунда алгылыктуу моралдык-психологиялык жагдайды калыптандырууга астейдил мамиле кылуу жана иштиктүү натыйжага жетишүү.