17:57 21-01    Кышкы лагерь       14:53 21-01    Грант Посольства США в Кыргызской Республике.       14:48 21-01    Конкурс исследовательских грантов       14:47 21-01   Кышкы лагерь       14:00 21-01   Энергетика кафедрасы өндүрүш жетекчилери менен тегерек стол өткөрдү       13:06 21-01    sfdfdsfd sdfdsfsdf sdf       10:16 21-01   ОшМУнун окуу иштери боюнча проректору доцент К.Г. Кожобеков ФТФда семинар өттү       10:08 21-01   Семинар-тренинг өттү       10:00 21-01   ФТФда көз карандысыз аккредитацияга даярдык боюнча семинар болду       15:38 20-01   На базе МНОЦ «Университетская клиника» ОшГУ, прошли лекции ведущих ученых из Италии и Швейцарии - Марии Дель Гранде и Оливии Пагани.     


Вы здесь: Университет / Колледжи / Ошский медицинский колледж / Кафедры / Кафедра фармацевтических дисциплин / Кафедранын тарыхы

Кафедранын тарыхы

     Ош мамлекеттик университетинин ректорунун 1-октябрь 2011-жылынын № 497 буйрунунун негизинде түзүлгөн. Кафедранын башчылыгына 1964-жылы туулган, Кыргыз мамлекеттик медициналык инститтутунун Фармацевтикалык факултетин 1986-жылы бүтүргөн жогорку квалификациядагы провизор
      Жоробоева Гүмүшай Алдыраковна Медициналык колледжинин жалпы педагогикалык жамаатынын катышуусу менен болгон шайлоодо шайланган. Жоробаева Г.А. 2013-жылдын сентябрына чейин үзүрлүү эмгектенген. Анын жеткечилиги менен кафедрада төмөндөгүдөй алгылыктуу жумуштар аткарылган: 1. Кафедранын материалдык-технмкалык базасын түзүү жана аны чыўдоо үчүн төмөндөгү лабораториялар түзүлгөн: *Фармацевтикалык химия лабораториясы, жалпы аянты 30 чарчы метр квадрат; *Фармацевтикалык технология лабораториясы, жалпы аянты 30 чарчы метр квадрат; *Фармакогнозия лабораториясы, жалпы аянты 30 чарчы метр квадрат. Мындан башка 6 практикалык иштерди өткөрүү боюнча жана 4 лекциялык аудиториялар тийешелүү талаптардын негизинде жасалгаланган. 2. Кафедрада окутулуучу Ботаника, фармакогнозия, фармакология, фармацевтикалык химия, фармацевтикалык технология, клиникалык фармакология жана фармацияны уюштуруунун экономикасы предметтери боюнча жумушчу программалар, практикалык сабактардын жана лекциялык материалдардын иштелмелери иштелип чыккан жана атайын колдонмо катары басмадан чыгарылган. 3. Кафедранын базасында 5 түрдүү окуу-өндүрүштүк практикаларды уюштуруу жана ийгиликтүү өткөрүү үчүн атайын программалар иштелип чыккан, тийешелүү мекемелер менен келишимидер (Ош шаарындагы Жоопкерчилиги чектелген мекеме "Фарм" - №5, №141-аптекалар, балдардын облустук ооруканасынын №860-аптекасы, Ош шаардык оорукансынын №893-аптекасы, "Кара-Шоро" мамлекеттик улуттук паркы, Ош обулусундагы Кара-Суу райондук борбордук ооруканасынын аптекасы) түзүлгөн жана студентердин практикаларын жогорку деўгээлде өткөрүү үчүн жагымдуу шарттар пайда болгон. 4. Кафедранын окутуучуларынын жетекчилиги менен студенттер үчүн төмөндөгүдөй ийрим жана семинар түзүлгөн жана ийгиликтүү иш алып барган: - "Дары - душман, дары - дос". - "СПИД - коркунучтуу дарт". 5. Кафедрада иштеген окутуучулардын билимин өркүндөтүүгө астейдил көўүл бурулган. Окутуучулар төмөнкү курстардан өтүшкөн: - Сынчыл ой-жүгүртүүнү өстүрүү, - Педагогика жана психология, - Компьютердик сабаттуулукту жоюу, - Фармациянын учурдагы ишмердүүлүгү. 6. Кафедрада коомдук иштерге активдүү катышуу жөрөлгөсү жолго коюлган. 2013-жылдын сентябрынан 2014-жылдын октябрына чейин кафедраны медицина илимдеринин кандидаты, доцент Бекмаматов Шамырбек жеткетеген. 2014-жылдын 11-октябрынан баштап ОшМУнун ректорунун №684 буйругунун негизинде кафедранын башчысы кызмат ордуна биология илимдеринин кандидаты, доцент., Коланов Орунбек дайындалган. Ал азыркы учурда үзүрлүү эмгектенүүдө.Доцент Орунбек Колановдун жетекчилиги менен кафедрада төмөндөгдөй иштерди аткаруу колго алынды: - Учурдун талабына төп келген силлабустарды, окуу программаларын жана алардын жумушчу прграммаларын ар предмет боюнча кайрадан түзүү жана өркүндөтүү, алардын ар бир студентке жана кызыктар тараптарга жеткилдиктү болушуна кам көрүү. - Кафедрада окутулуучу предметтер боюнча лекциялык, практикалык сабактардын иштелмелерин кыргыз жана орус тилдеринде учурдун талабына ылайык кайрадан түзүү, байытуу, өркүндөтүү. - Ар бир предмет боюнча жетиштүү сандагы жана сапаттагы адабияттар менен камсыз болууга жетишүү, ошону менен бир катарда электрондук окуулуктарды кеўири пайдаланууга киришүү. - Предметтин программага ылайык мазмунун толук камтыган тесттик материалдарды түзүү жана алар менен студенттерди үзгүлтүксүз камсыз кылуу. - Окутуунун кредиттик технологияларын практикага киргизүү жана алардын натыйжалуулугун арттыруу. - Ар бир лекциялык жана практикалык сабакты учурдун талабына ылайык көргөзмөлүүлүк, демонстрациялык жана башка каражаттар менен камсыз кылууга жана аларды практика жүзүндө пайланууга жетишүү. - Кафедранын окутуучуларынын билимдерин жана алардын кесиптик дараметтерин өркүндөтүү маселесине өзгөчө көўүл буруу жана анын системалуулугуна жетишүү. - Кафедрадагы 4 аталыштагы окуу-өндүрүштүк практикаларды уюштурууну замандын талабна ылайык келтирүү. - Кафедраны комьютердик жана башка каражаттар менен камсыздоо. - Фармация адистигин эл аралык көзкарандысыз аккредитациядан өткөрүүгө астейдил киришүү. Акыркы мезгилде кафедрада дагы эки кошумча адуитория-кабинеттер түзүлдү. Алар Заманга төп аптека жана "Фармациянын экономикасынын негиздери" предмети боюнча каана. Кафедрада окутуучулардын ортосунда алгылыктуу моралдык-психологиялык жагдайды калыптандырууга астейдил мамиле кылуу жана иштиктүү натыйжага жетишүү.             

Oş devlet üniversitesi rektörünün 1 Ekim 2011’de 497 numaralı emriyle kurulmuştur. Bölüm başkanlığına Tıp kolejinin tüm pedagoji kadrosunun katılımıyla gerçekleşen seçimde 1964 doğumlu, 1986’da Devlet Tıp enstitüsü eczacılık bölümü mezunu, yüksek eczacılık ihtisas sahibi Corobaeva Gümüşay Aldırakovna seçilmiştir. G.A.Corobaeva, 2013 eylüle kadar çalışmıştır. Onun yöneticiliği altında aşağıdaki gibi çalışmalar gerçekleşmiştir: 1. Bölümün teknik mali merkezini oluşturmak ve onu sağlamlaştırmak için aşağıdaki laboratuvarlar oluşturulmuştur: *Eczacılık kimya laboratuvarı, *Eczacılık teknik laboratuvarı, genel alanı 30 metre karedir; * Eczacılık laboratuvarı, genel alanı 30 metre karedir. Pratik işleri gerçekleştirmek için 6 sınıf, 4 dershane tüm gerekli araçlarla donatılmıştır. 2. Bölümde öğretilecek botanik, farmakognozi, eczacılık, eczacılık kimya, eczacılık teknoloji, klinik eczacılık ve eczaneyi oluşturmanın iktisadi dersleriyle ilgili çalışma programları, pratik ve konuşma dersleri materyallerinin kaynakları gösterilmiştir ve özel kılavuz olarak yayınlanmıştır. 3. Bölümün bazında 5 çeşitli eğitim üretim pratiklerini organize etmek ve başarılı tarzda gerçekleştirmek için, özel programlar düzenlenmiştir; gerekli kurumlar ile anlaşmalar (Oş şehrindeki mesuliyeti sınırlı olan kurumu "Farm" - №5, №141 eczaneleri, Oş il çocuk hastanesinin №860 eczanesi, Oş şehir hastanesinin №893 eczanesi, ‘Kara Şoro’ devlet milli parkı, Oş şehrindeki Kara Suu ilçesi merkezi hastanesinin eczanesi) yapılmıştır ve öğrencilerin pratiklerini yüksek derecede gerçekleştirmek için gerekli şartlar oluşturulmuştur. 4. Bölümün öğretim görevlileri ve öğrencileri için aşağıdaki gibi kurs ve seminerler gerçekleşmiştir: ‘İlaç – düşman, ilaç – dost’, ‘AIDS – tehlikeli hastalıktır. 5. Bölümdeki öğretim görevlilerinin bilimini yine de geliştirmeye önem gösteriliyor. Öğretim görevlileri aşağıdaki kurslardan geçmişlerdir: eleştirel düşünmeyi geliştirmek, pedagoji ve psikoloji, bilgisayar eğitimi, eczacılığın günümüzdeki faaliyeti. 6. Bölümde sosyal işlere aktif katılmak âdeti yer almıştır. 2013 Eylülden 2014 Ekime kadar bölümü Dr. Doç. Şamırbek Bekmamatov yönetmiştir. 11 Ekim 2014’ten itibaren Oş Devlet Üniversitesi rektörünün №684 emriyle bölüm başkanlığına doçent Dr. Doç. Orunbek Kolonov tayin edilmiştir. Günümüzde başarılı tarzda çalışmaktadır. Dr. Doç. Orunbek Kolonov’un yöneticiliği altında aşağıdaki işler ele alındı: - Zamanın isteklerine uygun müfredatları, eğitim programlarını ve onların çalışma programlarını her ders için yeniden oluşturmak ve geliştirmek, bunların her öğrenciye ya da ilgi duyan taraflara ulaşmasını sağlamak. - Bölümde öğretilen derslerle ilgili konuşma, pratik derslerin kaynaklarını Kırgız ve Rus dillerinde yeniden göstermek, oluşturmak ve geliştirmek. - Her dersle ilgili yeterli derecede ve kaliteli edebiyatlarla temin etmek, bununla birlikte elektron derslikleri yaygın kullanmaya başlamak. - Dersin programa uygun tüm içeriğini içeren test materyallerini oluşturmak ve bunlarla öğrencileri sürekli temin etmek. - Öğretimin kredi teknolojisini pratikte kullanmak ve onların verimliliğini çoğaltmak. - Her konuşma ve pratik dersleri zamanın isteklerine göre gösteri vb. araçlarla temin etmeye ve onları pratikte kullanmaya ulaşmak. - Bölümün öğretim elemanlarının bilimlerini ve onların mesleki yeterliliklerini geliştirmeye önem vermek, onu sistemleştirmek. - Bölümdeki 4 eğitim üretim pratiklerini düzenlemek, zamanın isteklerine göre uygunlaştırmak. - Bölümü bilgisayar ve diğer araçlarla donatmak. - Eczacılık mesleğini uluslararası bağımsız akredite etmeye çaba göstermek. Son zamanlarda bölümde yine iki sınıf oluşturuldu. Onlar zamana uygun eczane ve ‘Eczacılık iktisadinin temelleri’ dersiyle ilgi sınıf. Bölümde öğretim görevlilerinin arasında olumlu psikolojik atmosferi oluşturmaya çaba göstermek.

               Факультеты© 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-40-66, oshsu.oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu.oms@gmail.com