Кафедранын башка илимий мекеме, жогорку окуу жайлар менен байланышы:

Кафедранын окуу жайлар жана өндүрүш менен байланыштары:

· Кыргыз билим берүү академиясы (КББА), И.Арабаев атындагы КМУ, ЖАМУ, Нарын МУ, К.Тыныстанов атындагы ЫМУ, ОГПИ, Ош МСУ, Ош ТУ, АлтГУ.

· Ош билим берүү институту, Ош шаардык билим берүү башкармалыгы

Профессордук-окутуучулук курамы

Кафедранын эл аралык байланыштары:

Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова

кафедра ТОМИ и ОМ

Ош ГУ

Казахский национальной педагогический университет имени Абая

Кызыл-Ординский государственный университет имени Коркыт-Ата

Кулябский государственный университет

Новосибирский государственный технический университет

Семипалатинский государственный педагогический институт

Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни

Худжантский государственный университет имени Гафурова

академиясыакадемиясы