Граждандык укук жана процесс

«Жарандык укук жана процесси» кафедрасы 2013-жылдын 20 сентябрындагы ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин чечими (протокол №1) менен түзүлгөн. Кафедраны ю.и.к., доцент Айтбаева Жылдыз Сагымбаевна жетектейт.

«Жарандык укук жана процесси» кафедрасы бүтүрүүчү кафедра болуп, жарандык укук, турак – жай укугу, үй-бүлө укугу, эмгек укугу, жер укугу, экологиялык укук, жарандык процессуалдык укук сыяктуу базалык дисциплиналарды жана бир катар атайын курстарды окутуу менен юристтерди даярдоону камсыздайт жана аларды мыкты адис болуусуна чоң салымын кошот.

Окутуу жараянында кафедра цивилистикалык циклдеги мыйзамдарды өздөштүрүүгө, конкреттүү абалдарды анализдөөнү үйрөтүүгө, базар экономикасынын көйгөйлөрүн талдоого, ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбалардын негизинде келишимдердин эркиндигин коргоого болгон сапаттуу, ар тараптуу билим берүүгө умтулушат.

Негизги илимий багыты Кыргыз Республикасындагы жарандык-укуктук мамилелерди укуктук жөнгө салуунун көйгөйлөрү.

Кафедранын миссиясы- С туденттерди жарандык укук жана процесси тармагындагы бардык адистиктер жана багыттар боюнча кесиптик даярдоо.

Кафедранын дисциплиналары юристтерди кесиптик даярдоонун негизги бөлүгүн түзөт. Андан сырткары, жарандык укук жана процессин билүү ар бир эле жаранга өзүнүн укук жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын күнүмдүк тиричиликте коргоо жана аны ишке ашыруу үчүн керек.

Кафедранын ишмердүүлүгүнүн максаты.

- илимди өнүктүрүү

- «юриспруденция» адистиги боюнча бүтүрүүчүлөрдү даярдоо

- Кыргыз Республикасынын жарандык жана жарандык процессуалдык мыйзамдарын жана ага негизделген укукколдонуу практикасын жакшыртуу жана өнүктүрүү.