Состав администрации
1. Декан: - п.и.к., доцент Б.Муратбаев;
2. Декандын окуу иштери боюнча орун басары – окутуучу А.Багышев;
3. Декандын сырттан окуу боюнча орун басары – филол.и.к., доцент Ч.Гапарова;
4. Декандын тарбия жана контракт иштер боюнча орун басары – окутуучу Г.Өмүрзакова;
5. Декандын илимий иштери жана эл аралык байланыштар боюнча орун басары – доцент З.Бекмуратов;
6. Усулдук кенештин төрайымы – окутуучу Э.Ажиматова;
7. Практика башчысы – ф.и.к., доцент Г.Жеенбаев;
8. Башталгыч билим берүүнүн педагогика жана психология кафедрасынын башчысы – п.и.к., доцент М.Бабаев;
9. Башталгыч билим берүүнүн тилдеринин, адабиятынын теориясы жана методикасы кафедрасынын башчысы – филол.и.к., доцент Т.Тойчуев;
10.Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасынын башчысы – п.и.к., доцент М.Шайимкулова;
11.Дене тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы кафедрасынын башчысы – окутуучу Ы.Райимбердиев;
12.Профбюронун тєрагасы – окутуучу Ж. Үсөн уулу;