Состав администрации
1. Декан: - п.и.к., доцент Б.Муратбаев;
2. Декандын окуу иштери боюнча орун басары – окутуучу Ы.Райимбердиев;
3. Декандын сырттан окуу боюнча орун басары – филол.и.к., доцент Ч.Гапарова;
4.Декандын тарбиялык жана контракттык иштер боюнча орун басары – ага окутуучу К.Алиева;
5. Декандын илимий иштери жана эл аралык байланыштар боюнча орун басары – доцент Ж.Аблабекова;
6.Усулдук кенештин төрайымы – окутуучу Капарова Н;
7. Практика башчысы – ф.и.к., доцент Г.Жеенбаев;
8. Башталгыч билим берүүнүн педагогика жана психология кафедрасынын башчысы – п.и.к., доцент М.Бабаев;
9.Башталгыч билим берүүнүн тилдеринин, адабиятынын теориясы жана методикасы кафедрасынын башчысы – филол.и.к., доцент Т.Тойчуев;
10. Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасынын башчысы – п.и.к., доцент М.Шайимкулова;
11.Дене тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы кафедрасынын башчысы – ага окутуучу С.Темирбаев;
12.Факультеттер аралык дене тарбия кафедрасынын башчысы – ага окутуучу М.Назиров;
13.Профбюронун тєрагасы –ага окутуучу М.Мамутов;