НББП
Педагогика жана дене тарбия факультети 550700 Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы багыты боюнча билим берүү программасынын (НББП) максаты 1-максат: Ар тараптан өнүккөн жогорку маалыматтуу башталгыч класстардын мугалимдерин даярдоо; 2-максат: Кесиптик чеберчилигин арттыруу жана үзгүлтүксүз билимин өркүндөтүү максатында өз алдынчалуулук сапаттарга ээ, улуттук артыкчылыктарды өнүктүрүүгө салым кошкон жана мезгил талаптарына шайкеш келген этикалык, интелектуалдык, гумандуулук жана толеранттуулук, уюштуруучулук жана жоопкерчилик сапаттарына ээ болгон педагог- тарбиячыны даярдоо; 3-максат: Жалпы билим берүү программасынын талабына ылайык гуманитардык, социалдык жана экономикалык, математикалык багыттардагы билимдердин комплекси менен келечектеги адистердин муктаждыктарын камсыздоо; 4-максат: Студеттерге патриоттуулук сезимдерин, жалпы адамзаттык баалуулуктарды кабыл алууларын арттыруу жана дүйнөгө илимий бүтүн системалуу көз караштарын түзүү менен кенже класс окуучулары үчүн зарыл болгон түшүнүктөрдү илимий негизде берүү жана аларды окутуунун методикасын үйрөтүү. Негизги билим берүү программасынын (ББП) күтүлүүчү натыйжалары 1. Интеграцияланган илимий билимдердин тутумун камтуу менен курчап турган дүйнөнү илимий билимдердин негиздерин таанып билет; 2. Жалпы башталгыч билим берүү мекемелеринде теориялык, практикалык жана инклюзивдүү окутуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болот; 3. Гумандаштыруу принцибине ылайык материалдык жана руханий дүйнөнүн биримдикте карап талдай алат; 4. Педагогикалык этикетти тутунат жана аларды өркүндөтө алат; 5. Окутуунун заманбап жана информациялык технологияларын колдоно жана өркүндөтө алат; 6. Кенже класстардын мугалими катары түрдүү методикалык проблемалардын үстүнөн иштейт жана билгичтик көндүмдөргө эгедер болот; 7. Ар кандай кырдаалдар, процесстер жана реалдуу кубулуштар жөнүндө сабаттуу жана логикалык жактан туура ой-пикирлерди жүргүзө билет; 8. Маалыматтарды пайдаланууну, аларды алууну, жөнөтүүнү, сактоону жана кайра иштетүү ыкмаларына жана каражаттарына ээ болот; 9. Өздөштүрүлгөн дисциплиналар боюнча оозеки жана жазма кеп түзө алат; 10. Окуучулардын жарандык позициясын, мекенчилдигин жана эмгекке болгон сүйүүсүн калыптандыруусун, жоопкерчилигин, өз алдынчалуулугун жана чыгармачылык активдүүлүгүн өнүктүрө алат.