Информационные технологии и автоматизированные системы
Кафедранын девизи: Жаңы информациялык технологиялар менен жарыша жаңылануу!

Информациялык технологиялар жана автоматташтырылган системалар (ИТАС) кафедрасы Ош мамлекеттик университетинин Окумуштуулар кеңешинин чечиминин (30.05.01, пр.№8 ) негизинде ректордун 2001-жылдын 1-июнундагы №121- буйругу менен Программалоо кафедрасы деген аталыш менен уюшулуп 2004-жылдын 1-июнунан баштап жаңы жогорудагы аталыш менен ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө.

Максаты:
• «Эсептөө техникасы жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо» (ЭТАСПК), «Информациялык системалар жана технологиялар» (ИСТ, «Информацияларды иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары» (ИИБАС) адистиктер боюнча жогорку квалификациялуу адистиктерди даярдоо;
• Адистиктерди даярдоодо окуу-тарбиялык иштерди жогорку деңгээлде уюштурууну камсыздоо;
• жаңы информациялык технологиялар боюнча фундаменталдык жана прикладдык изилдөөлөрдү аткаруу;
• кафедранын ишин сапаттуу пландаштыруу;
• лекциялык, практикалык жана лабораториялык сабактарды азыркы педагогикалык талаптарга ылайык жаңы информациялык технологияларды, заманбап усулдарды колдонуу менен өтүү;
• жаңы актуалдуу атайын курстарды, атайын семинарларды жана факультативдик курстарды кийирүү жана иштеп чыгуу;
• окутуучулар жана студенттер үчүн илимдин жаңы багыттары жана окутуунун жаңы технологиялары менен байланышкан окуу-методикалык, илимий-педагогикалык колдонмолорду иштеп чыгуу;
• кафедранын методикалык ишин уюштуруу жана окуу-методикалык адабияттарды чыгаруу;
• студенттер менен тарбиялык иштерди алып баруу;
• кафедранын багытына ылайык илимий- изилдөө иштерди жүргүзүү, окутуучу –профессордук курамдын сапатын жогорулатуу;
• студенттердин илимий, профессионалдык жана чыгармачылык потенциалын өнүктүрүү;
• ж.б.

Кафедранын жайгашкан дареги, иш телефону: Ош шаары, Ленин көчөсү- 331, Ош МУ, Башкы имарат, 2-кабат, 205-каана, тел:2-11-85