МАГИСТРАТУРАНЫН БАГЫТТАРЫ
МАГИСТРАТУРАНЫН БАГЫТТАРЫ
510100. Математика.
510200. Колдонмо математика жана информатика.
510400. Физика.
520100. Химия.
520200. Биология.
520400. География.
530200. Саясат таануу.
531000. Филология.
531100. Лингвистика (Котормо жана котормо таануу).
531500. Теология.
531600. Аймак таануу.
540200. Социалдык иштер.
550100. Табигый-илимий билим берүү (Биология; химия; география; экология).
550200. Физика-математикалык билим берүү (Математика; информатика; физика).
550300. Филологиялык билим берүү (Кыргыз тили жана адабияты; орус тили жана адабияты; чет тили).
550400. Социалдык-экономикалык билим берүү (Тарых).
550600. Көркөм билим берүү (Музыкалык искусство; көркөм өнөр искусствосу).
550700. Педагогика (Башталгыч билим берүү; мектепке чейинки билим берүү; дене тарбия).
570700. Костюм жана текстиль искусствосу.
580100. Экономика.
580200. Менеджмент.
600200. Туризм.
640200. Электроэнергетика жана электротехника (Электр менен камсыздоо; энергиянын альтернативдүү булактары).
710100. Информатика жана эсептөө техникасы (Эсептөө техникасынын жана автоматташтырылган системалардын программалык жабдылышы; информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары).
710200. Информациялык системалар жана технологиялар (Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар).
710300. Колдонмо информатика (тармактарда).