Миссия
Факультеттин миссиясы – Учурдун талабына жооп берген адистерди – башталгыч класс мугалимдерин, тарбиячы-методисттерин, дене тарбия мугалимдерин, машыктыруучуларды, спортсмендерди даярдоо. Алыскы жана жакынкы жерлерде жетишсиз болуп жаткан адистиктерди адистер менен камсыз кылып туруу. Педагогика жана дене тарбия факультети коўшулаш Єзбекстан, Тажикстан єлкєлєрїнє жана Ош областынан сырткары Жалал-Абад, Баткен областтарына тиешелїї адистерди даярдайт.