Магистратура
2014-2015-окуу жылында Педагогика жана дене тарбия факультетинде педагогика багытындагы «Башталгыч билим беруу» , «Дене тарбия» адистиктери боюнча магистратура болуму ачылды. Башталгыч билим беруу адистигинде 25 студент ал эми дене тарбия адистигинде 11 студент билим алып келуудо. Магистратура болумундо илимдин кандидаты, профессор окутуучулар сабак беришуудо. Мисалга алсак, С. Момуналиев педагогика илимдеринин доктору, профессор. А.Закиров психология илимдеринин кандидаты, профессор. Ошондой эле педагогика илиминин кандитаттары М. Бабаев, Б.Муратбаев, З.Абдураимова. Дене тарбия адистиги боюнча сабак берген мугалимдер спорттун мастери, эл аралык деёгээлдеги калыс, спорттун чеберчилигине талапкер окутуучулар. Атап айтсак, Т.Оморов, А. Изамаматов, С.Темирбаев. Магитратруа болумун Башталгыч билим беруунун педагогикасы жана психологиясы кафедрасынын башчысы М. Бабаев жетектоодо. Магистратура боюнча сабактар факультеттин 206-аудиториясында 16:00 до башталат.