Деятельность диссертационных советов

Диссертациялык кеңештердин иш-аракеттери

2017-жылы КРдин Жогорку аттестациялык комиссиясынын уруксаты менен университетте 10 диссертациялык кеңеш илимдин 24 адистиги боюнча кандидаттык жана доктордук диссертацияларды коргоолорду уюштурушту.

1. ОшМУ, КУИАнын Түштүк бөлүмүнүн жаратылыш ресурстар институту жана ЖАМУнун алдындагы “01.01.02 – дифференциалдык теңдемелер, динамикалык системалар жана оптималдык башкаруулар”, “01.01.04 – геометрия жана топология”, “01.04.07 – конденсирленген абалдын физикасы” адистиктери боюнча К 01.17.554 Диссертациялык кеңеши (төрайым – ф.-м.и.д., профессор Г.М. Матиева). Бул Диссертациялык кеңеште МИТ факультетинин ага окутуучулары Б.А. Азимов жана Н.К. Аркабаевдер кандидаттык диссертацияларын коргошкон.

2. ОшМУ жана Жалал-Абад эл аралык университетинин алдындагы “08.00.05 – экономика жана эл чарбасын башкаруу” адистиги боюнча К 08.15.510 Диссертациялык кеңеши (төрагасы – э.и.д., профессор П.К. Купуев). Бул Диссертациялык кеңеште бизнес жана менеджмент факультетинин ага окутуучулары С.К. Абдыкадыров, Абдилайып уулу Өмүрбек жана М.А. Кенжеевалар кандидаттык диссертацияларын коргошкон.

3. Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети, КУИАнын

Ч.А. Айтматов атындагы тил жана адабият институту жана ОшМУнун алдындагы “10.02.20 – тектештирме-тарыхый, типологиялык жана салыштырмалуу тил илими”, “10.02.19 – тилдин теориясы” адистиктери боюнча Д 10.17.547 Диссертациялык кеңеши (төрагасы – филол.и.д., профессор К.З. Зулпукаров). Бул Диссертациялык кеңеште дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин ага окутуучу Д. Суркеева кандидаттык диссертациясын коргогон.

4. ОшМУ жана КРдин өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу Мамлекеттик комитетинин алдындагы энергетика жана экономика илимий-изилдөө институтунун алдындагы “05.14.08 – кайрадан калыбына келүүчү энергия түрлөрүнүн негизиндеги энергетикалык курамдар”, “05.14.02 – электростанциялар жана электроэнергетикалык системалар адистиктери боюнча Д 05.17.541 Диссертациялык кеңеши (төрагасы – тех.и.д., профессор И.Г. Кенжаев).

5. ОшМУ жана И. Арабаев атындагы КМУнун алдындагы “25.00.24 – экономикалык, социалдык жана саясий география”, “25.00.36 – геоэкология”, “25.00.23 – физикалык география, биогеография, топурактын географиясы жана ландшафттардын геохимиясы” адистиктери боюнча Д 25.15.515 Диссертациялык кеңеши (төрагасы – г.и.д., профессор А.Г. Низамиев).

6. К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети жана ОшМУнун алдындагы “06.02.01 – жаныбарлардын оорусунун диагностикасы жана терапиясы, жаныбарлардын патологиясы, онкологиясы, морфологиясы” жана “06.02.05 – ветеринардык санитария, экология, зоогигиена жана ветеринардык санитардык экзпертиза” адистиктери боюнча Д 06.17.546 Диссертациялык кеңеши.

7. ОшМУ жана И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын алдында “14.03.01 – адамдын анатомиясы”, “03.03.04 – клеткалык биология, цитология, гистология”, “14.03.02 – патологиялык анатомия” адистиктери боюнча Д 14.15.517 Диссертациялык кеңеши.

8. Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети жана ОшМУнун алдындагы “12.00.08 – кылмыш укугу жана криминология; кылмыш-аткаруу укугу”, “12.00.09 – кылмыш процесси, криминалистика; ыкчам-изилдөө ишмердүүлүгү”, “12.00.11 – сот бийлиги, прокурордук көзөмөл, укук коргоо ишмердүүлүк органы”

Д 12.15.516 Диссертациялык кеңеши.

9. КУИАнын химия жана фитотехнологиялар институту жана ОшМУнун алдындагы “02.00.01 – органикалык эмес химия” жана “02.00.03 – органикалык химия”, “02.00.04 – физикалык химия” адистиктери боюнча Д 02.17.561 Диссертациялык кеңеши.

10. КУИАнын биология-топурак таануу институту жана ОшМунун алдындагы “03.02.01 – ботаника”, “03.02.04 – зоология” жана “03.02.08 – экология” адистиктери боюнча Д 03.18.569 Диссертациялык кеңештери иш алып барышты.

Учурда ОшМУнун бир топ окумуштуулары республикада көптөгөн Диссертациялык кеңештерде төрага, төраганын орун басары жана мүчөлөрү катарында тиешелүү илимий адистерди даярдоого өз салымдарын кошуп келишет. Мисалы, профессорлор К.М. Матикеев, Б.К. Каримова, Д.Т. Алтыбаева,

Б.А. Арапов, Ы.Т. Ташполотов, К.А. Алымкулов, К.А. Исаков, Т.Т. Жумабаева, С.М. Момуналиев, А.С. Сопуев, Б.К. Үкүева, С.Т. Шатманов, Ы.Д. Джолдубаев, Ж.Ж. Жеенбаев, И.Т. Тайчиев, А.М. Ешиев, А.Т. Тажибаев, ж.б.