Деятельность диссертационных советов

ОшМУнун 2015-жылдагы Диссертациялык кеңештеринин иш-аракеттери жөнүндө кыскача маалымат

ОшМУ жана Жалал-Абад экономика жана ишкердүүлүк университетинин алдындагы “08.00.05 – экономика жана эл чарбасын башкаруу” адистиги боюнча К.08.15.510 Диссертациялык кеңеште (төрагасы – э.и.д., проф. К.Ш. Токтомаматов, төраганын орун басары – э.и.д., проф. П.К. Купуев) 2015-жылы 11 изденүүчү кандидаттык диссертацияларын коргогон. Алардын ичинен Р.У. Аманбаев ОшМУда БжМ факультетинде эмгектенет.

“12.00.01 – укуктун жана мамлекеттин теориясы жана тарыхы”, “12.00.02 – конституциялык укук; муниципиалдык укук”, “12.00.06 – жаратылыш ресурстук укук; агрардык укук; экологиялык укук” адистиктери боюнча К.12.13.016 Диссертациялык кеңешинде (төрайым – ю.и.д., проф. Г.К. Кулдышева) 8 изденүүчү кандидаттык диссертацияларын коргогон. Алардын ичинен Парайдин уулу Ш. ОшМУнун юридика факультетинде эмгектенет.

“01.01.02 – дифференциалдык теңдемелер, динамикалык системалар жана оптималдык башкаруулар”, “01.01.04 – геометрия жана топология”, “01.04.07 – конденсирленген абалдын физикасы” адистиктери боюнча (төрайым – ф.-м.и.д., проф. Г.М. Матиева) 8 изденүүчү кандидаттык диссертацияларын коргогон. 2 изденүүчү – ага окутуучу А.К. Тойгонбаева МИТ, А. Атамов БжМ факультетинде эмгектенишет.

“25.00.24 – экономикалык, социалдык жана саясий география”, “25.00.36 – геоэкология”, “25.00.23 – физикалык география, биогеография, топурактын географиясы жана ландшафтардын геохимиясы” адистиктери боюнча (төрага – г.и.д., профессор

Т.М. Чодураев, төраганын орун басары – г.и.д., проф. К.М. Матикеев) Д.25.15.515 Диссертациялык кеңешинде 3 изденүүчү кандидаттык диссертацияларын коргогон. Алардын бирөөсү – ага окутуучу К. Самиев ОшМУнун табият таануу жана география факультетинде эмгектенет.

“05.14.08 – кайрадан калыбына келүүчү энергия түрлөрүнүн негизиндеги энергетикалык курамдар”, “05.14.02 – электростанциялар жана электроэнергетикалык системалар адистиктери боюнча (төрагасы т.и.д., проф. И.Г. Кенжаев) 4 изденүүчү кандидаттык диссертацияларын коргошкон.

Кыргыз-Орус (Славян) университети менен ОшМУнун алдындагы “10.02.19 – тектештирме-тарыхый, типологиялык жана салыштырма лингвистика”, “10.02.19 – тилдин теориясы” адистиктери боюнча (төрагасы – филол.и.д., проф. К.З. Зулпукаров) 9 изденүүчү кандидаттык диссертацияларын коргоп, алардын бирөөсү – С. Амиралиев ОшМУнун аспиранты.

Мындан ары да диссертациялык кеңештердин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жана тиешелүү багыттар боюнча диссертациялык кеңештерди ачуу мүмкүнчүлүгүн кароо зарыл.

Учурда ОшМУнун бир топ окумуштуулары республикада көптөгөн адистештирилген Диссертациялык кеңештерде төрага, төраганын орун басары жана мүчөлөрү катарында тиешелүү илимий адистерди даярдоого өз салымдарын кошуп келишет. Мисалы; профессорлор Д. Алтыбаева, Б. Арапов, К. Алымкулов, К. Исаков, Т. Жумабаева, С. Момуналиев, А. Низамиев, А. Сопуев, Б. Үкүева, С. Шатманов, Ы. Джолдубаев, Ж. Жеенбаев, А. Мамасаидов, И. Тайчиев, Ф. Юсупов, А. Ешиев, А. Тажибаев ж.б.