Опубликованные научные и научно-методические труды

Жарыкка чыккан илимий, илимий-методикалык эмгектер, алардын сапаты жана бааланышы

Учурда университеттеги кафедраларда тиешелүү багыттар боюнча илимий жана илимий-усулдук изилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Илимий жана илимий-усулдук иштердин жыйынтыктары макала, монография, окуу-усулдук колдонмо, окуу китеби түрүндө үзгүлтүксүз жарыкка чыгарылып келет. Талкууланган баяндамалар, конференция, семинарлардын материалдары негизинен «ОшМУнун жарчысы» илимий журналында жана башка борбордук басылмаларда жарык көрөт. 2017-жылы «ОшМУнун жарчысы» илимий журналынын 4 саны, илимий конференциялардын материалдарын басмадан чыгарган 8 атайын чыгарылышы жарык көрдү. 2007-2017-жылдары журналдын 90дон ашуун саны басмадан чыккан.

2009-2017-жылдары «ОшМУнун жарчысы» илимий журналынын 29 санында жарык көргөн 1330 илимий макаланын электрондук версиясы eLIBRARY.RU (РИНЦ) сайтына жайгаштырылды. Ошону менен бирге, учурда университеттин 1000ден ашуун окутуучусу РИНЦке катталышты жана бул иш-аракет үзгүлтүксүз уланууда.

“ОшМУнун жарчысы” илимий журналында жарык көргөн макалалардын сапатын жогорулатуу учурдун актуалдуу маселелеринен болуп калууда.

Ошондой эле “Web of sсience” системасына катталуу жана анын илимий басылмаларына макалаларды жарыкка чыгаруу иш-аракеттери да жүргүзүлдү. Бул багытта университеттин профессордук-окутуучулук курамы, аспиранттар, магистранттар үчүн 27-апрелде Билим берүү жана илим министрлигинин Илим департаментинин өкүлдөрү жана “Glarivate Analytics” компаниясынын эксперттери тарабынан семинар өткөрүлдү. “Web of sсience” системасында индексацияланган журналдарда университеттин окумуштуулары тарабынан жарык көргөн макалалардын саны 27ге жетти (2017-жылы 7 макала).

Илимий иштер менен окуу процессин түздөн-түз байланыштыруучу, билим берүүнүн сапатын көтөрүүчү критерийлердин бири – профессордук-окутуучулук курам тарабынан жарык көргөн окуу, окуу-методикалык, илимий-методикалык адабияттардын жана иштелмелердин окуу процессинде пайдаланылышы.

Жыл ичинде 1020 илимий жана илимий-усулдук эмгектер жарык көргөн жана 16 автордук күбөлүк алынган (7, 9-таблицалар).

7-таблица

Макалалар

Тезис

Монография

Окуу

китеби

Окуу-усулдук

колдонмо

Автордук күбөлүктөр

КРде

РИНЦ

Scopus

Web о f

science

КМШда

Алыскы

чет өлкөлөрдө

КРде

КМШда

407

209

144

12

27

11

21

79

12

31

67

16

Бардыгы: 1036

Таблицадан көрүнгөндөй, илимий ишмердүүлүктү баалоонун жаңы критерийлеринде белгиленген РИНЦ, “Scopus”, “Web of science” системалары аркылуу индекстелүүчү илимий басылмаларда 392 макала жарыкка чыккан.

2007-2017-жылдары жарыкка чыккан илимий жана илимий-усулдук эмгектердин сандык көрсөткүчтөрүнүн динамикасы 3-диаграммада көрсөтүлгөн.

3-диаграмма