Опубликованные научные и научно-методические труды

Жарыкка чыккан илимий, илимий-методикалык эмгектер, алардын сапаты жана бааланышы

Учурда университеттеги кафедраларда тиешелүү багыттар боюнча илимий жана илимий-усулдук изилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Илимий жана илимий-усулдук иштердин жыйынтыктары макала, монография, окуу-усулдук колдонмо, окуу китеби түрүндө үзгүлтүксүз жарыкка чыгарылып келет. Талкууланган баяндамалар, конференция, семинарлардын материалдары негизинен «ОшМУнун жарчысы» илимий журналында жана башка борбордук басылмаларда жарык көрөт. «ОшМУнун жарчысы» илимий журналынын 2015-жылы – 6, 2005-2015-жылдары – 82 саны басмадан чыккан.

Жыл ичинде «ОшМУнун жарчысы» илимий журналынын сапатын көтөрүү, ЖАКтын аттесстациясынан кайрадан өткөрүү жаатында көптөгөн иштер да ийгиликтүү аткарылды. Тиешелүү документтер топтолду, ЖАКка убагында тапшырылды, натыйжада «ОшМУнун жарчысы» илимий журналы 5 адистик боюнча лицензияланып, ага 10 балл ыйгарылды.

Окутуунун сапатын көтөрүүчү илимий иштер менен окуу процессин түздөн-түз байланыштыруучу критерийлердин бири – ОшМУнун профессордук-окутуучулук курамы тарабынан жарык көргөн окуу, окуу-методикалык, илимий-методикалык адабияттардын жана иштелмелердин окуу процессинде пайдаланышы.

Маселен, жыл ичинде 89 тезис, 775 макала, 63 окуу китеби, 78 окуу-усулдук колдонмо, 27 окуу программасы, 13 монография басмадан чыккан. 2 патент, 1 автордук күбөлүк алынган.

2015-жылы жарыкка чыккан илимий, окуу-усулдук эмгектердин саны да өскөн (3-диаграмма).

Илимий жана илимий-усулдук эмгектердин сандык көрсөткүчтөрүнүн динамикасы

3-диаграмма

Жарыкка чыккан илимий эмгектердин авторлоруна (стимул) түрткү берүү, эмгектердин сапатын жогорулатуу максатында ар жылы өткөрүлүп келе жаткан “Мыкты монография”, “Мыкты окуу китеби” жана “Мыкты окуу-усулдук колдонмо” конкурстары сынактарга катышуучулардын, түшкөн эмгектердин саны өсүп жаткандыгын белгилөөгө болот. Ошондой эле илимий иштерди стимулдаштырууда чет өлкөлөрдүн, КМШ өлкөлөрүнүн илимий басылмаларынан чыккан илимий макалаларга, эл аралык конференциялардын илимий жыйнактарында чыккан эмгектерге да акчалай сыйлыктар берилип келгендигинин натыйжасында 2015-жылы мындай басылмалардын саны да өскөндүгүн айтууга болот.

2015-жылы да жогоруда аталган конкурстар уюштурулуп, жеңүүчүлөрү жана чет өлкөлөрдүн, КМШ өлкөлөрүнүн илимий басылмаларынан чыккан илимий макалалардын авторлору Илим күнүндөгү салтанаттуу жыйынында атайын дипломдор жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Конкурстардын жыйынтыктарына токтололу.

I. «Мыкты монографи я – 201 5 » номинациясы боюнча:

  • I орун – орус филологиясы факультетинин дүйнөлүк адабият кафедрасынын доценти Н.М. Мурадымовдун авторлугундагы Ош шаарында басмадан чыккан “Литература и искусство Кыргызстана” (2015-ж.) аттуу монографиясына;
  • II орун – тарых факультетинин Кыргызстандын тарыхы жана археология, этнография кафедрасынын доценти С.К. Осмонованын авторлугундагы Ош шаарында басмадан чыккан “Традиционные свадебные обряды кыргызов юго-запада Ферганской долины (конец XIX - начало XX вв.)” (2015-ж.) аттуу монографиясына;
  • III орун – табият таануу жана география факультетинин ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана БОУ кафедрасынын доценти Д.А. Эмилбекованын авторлугундагы Ош шаарында басмадан чыккан “Окуучулардын табигый илимий түшүнүктөрүн калыптандыруу (биология курсунун мисалында)” (2014-ж.) аттуу монографиясына ыйгарылган.

II. “Мыкты окуу куралы – 2015” номинациясы боюнча:

Медицина, табигый, так илимдер багыты боюнча:

1. I орун – табият таануу жана география факультетинин ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана БОУ кафедрасынын доценти Д.А. Эмилбекованын авторлугундагы Ош шаарында басмадан чыккан “Биологияны окутуунун теориясы жана методикасы” (2014-ж.) аттуу окуу куралына;

2. II орун – медицина факультетинин адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы кафедрасынын башчысы, доцент К.Ш. Сакибаевдин авторлугундагы Ош шаарында басмадан чыккан “Практикум по клинической анатомии сосудов и нервов” (2014-ж.) аттуу окуу куралына;

3. III орун – математика жана информациялык технологиялар факультетинин жогорку математика кафедрасынын доценти У.А. Сопуевдин авторлугунда Ош шаарында басмадан чыккан “Жогорку математика” (2015-ж.) аттуу окуу куралына ыйгарылган.

III. “Мыкты окуу китеби – 2015” номинациясы боюнча:

Коомдук, гуманитардык илимдер багыты:

1. I орун – үзгүлтүксүз билим берүү институтунун директору, профессор А. Закировго жана М. Мурзаевдин авторлугундагы Ош шаарында басмадан чыккан “Этнопсихология” (2015-ж.) аттуу окуу китебине;

2. II орун – искусство факультетинин элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо кафедрасынын доценти Э. Талиповдун авторлугундагы Ош шаарында басмадан чыккан “Ыр дайра” (2014-ж.) аттуу окуу китебине;

3. III орун – чет тилдер факультетинин англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы кафедрасынын улук окутуучулары Э. Ахмедова, Р. Ысмаилов жана Ш. Мурзахмедовалардын авторлугундагы Ош шаарында басмадан чыккан “English” (2014-ж.) аттуу окуу китебине ыйгарылган.

I V . “Мыкты окуу колдонмосу – 2015” номинациясы боюнча:

Медицина, табигый, так илимдер багыты боюнча:

1. I орун – математика жана информациялык технологиялар факультетинин информациялык технологиялар жана автоматташтырылган системалар кафедрасынын улук окутуучусу Н.С. Беделова жана информатика кафедрасынын доценти Р.Н. Арапбаевдардын авторлугундагы Ош шаарында басмадан чыккан “Программалоо тили” (2015-ж.) аттуу окуу-усулдук колдонмосуна;

2. II орун – математика жана информациялык технологиялар факультетинин математикалык анализ кафедрасынын улук окутуучусу А.К. Тойгонбаев жана С. Абдыкалыков, У.С. Абдыкалыковдордун авторлугундагы Ош шаарында басмадан чыккан “Комплекстик өзгөрмөлүү функциялардын теориясы” (2015-ж.) аттуу окуу-усулдук колдонмосуна;

3. III орун – педагогика жана дене тарбия факультетинин башталгыч билим берүүнүн теориясы жана усулу кафедрасынын улук окутуучусу К. Байгазиевдин авторлугундагы Ош шаарында басмадан чыккан “Терс эмес бүтүн сандар түшүнүгүн аныктоонун ар түрдүү ыкмалары” (2015-ж.) аттуу окуу-усулдук колдонмосуна ыйгарылган.

V . “Мыкты окуу-усулдук колдонмо – 2015” номинациясы боюнча:

Медицина, табигый, так илимдер багыты боюнча:

II орун – табият таануу жана география факультетинин ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана БОУ кафедрасынын башчысы, профессор

А. Тажибаевдин авторлугунда Ош шаарында басмадан чыккан “Генетикадан маселелер жана көнүгүүлөр” (2015-ж.) аттуу окуу-усулдук колдонмосуна;

III орун – ОшМУнун кадрлар башкармалыгынын башчысы, профессор

Г. Турдубаеванын авторлугунда Ош шаарында басмадан чыккан “Өз алдынча жүргүзүлүүчү химиялык тажрыйбалар” (2014-ж.) аттуу окуу-усулдук колдонмосуна ыйгарылган

VI. “Мыкты окуу-усулдук колдонмо – 2015” номинациясы боюнча:

Коомдук, гуманитардык илимдер багыты боюнча:

1. II орун – бизнес жана менеджмент факультетинин экономика жана салыктар кафедрасынын доценти У.О. Аматованын авторлугунда Ош шаарында басмадан чыккан “Учебно-методическое пособие по макроэкономике (2015-ж.) аттуу 2 окуу-усулдук колдонмосуна;

2. III орун – мамлекеттик тил кафедрасынын башчысы, доцент Ф.Э. Алиеванын авторлугунда Бишкек шаарында басмадан чыккан “Кыргыз тилинин стилистикасы боюнча көнүгүүлөр жыйынтыгы” (2015-ж.) аттуу окуу-усулдук колдонмосуна ыйгарылган;

VII. “Мыкты сөздүк – 2015” номинациясы боюнча:

I орун – кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин деканы, профессор С. Момуналиевдин авторлугундагы Бишкек шаарында басмадан чыккан “Педагогикалык-психологиялык терминдердин сөздүгү” (2014-ж.) аттуу сөздүгүнө ыйгарылды.

VIII. Конкурстан сырткары. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен чыгарылган “Мыкты окуу китеби (куралы) – 2015” номинациясы боюнча:

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен табият таануу жана география факультетинин ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана БОУ кафедрасынын профессору Б. Каримованын авторлугунда Бишкек шаарында басмадан чыккан “Кыргызстандын суу өсүмдүктөр дүйнөсү” (2014-ж.) аттуу окуу куралына;

1. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен табият таануу жана география факультетинин ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана БОУ кафедрасынын башчысы, профессор А. Тажибаевдин авторлугундагы Ош шаарында басмадан чыккан “Генетика жана селекциянын негиздери” (2015-ж.) аттуу окуу куралына;

2. *Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен педагогикалык билим берүүнү өркүндөтүү борборунун психология кафедрасынын доценти Д.А. Жолдошбаевдин авторлугундагы Ош шаарында басмадан чыккан “Өнүгүү психологиясы” (2015-ж.) аттуу окуу китебине;

3. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен үзгүлтүксүз билим берүү институтунун директору, профессор А. Закировдун авторлугундагы Ош шаарында басмадан чыккан “Психология боюнча практикум” (2015-ж.) аттуу окуу куралына;

4. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен эл аралык мамилелер факультетинин деканы, профессор А.Г. Низамиевдин авторлугундагы Бишкек шаарында басмадан чыккан “Кызыктуу жаныбарлар” (2015-ж.) аттуу окуу куралына;

5. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин өзбек филологиясы кафедрасынын доценттери С. Махсумханов, Р. Турсунов, М. Йулдошевалардын авторлугундагы Бишкек шаарында басмадан чыккан “Узбек адабиёти” (2014-ж.) аттуу окуу куралына;

6. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин өзбек филологиясы кафедрасынын доценттери С. Махсумханов, Р. Турсунов, М. Эргешовалардын авторлугундагы Бишкек шаарында басмадан чыккан “Узбек адабиёти” (2014-ж.) аттуу окуу куралына;

7. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен медицина факультетинин онкология, офтальмология жана оториноларингология кафедрасынын окутуучусу А.Ы. Исаков жана доцент М.А. Джемуратовдордун авторлугундагы Бишкек шаарында басмадан чыккан “Справочник врача-онколога” (2014-ж.) аттуу окуу куралына;

8. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен бизнес жана менеджмент факультетинин бухгалтердик эсеп жана экономикалык анализ кафедрасынын доценти Т.М. Исраилов жана окутуучу А.А. Курманбековалардын авторлугундагы Ош шаарында басмадан чыккан “Финансовый учет” (2015-ж.) аттуу окуу куралына ыйгарылган.

IX. Алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн жарык көргө н 76 макаланын авторлоруна да акчалай сыйлыктар ыйгарылды.