Опубликованные научные и научно-методические труды

Жарыкка чыккан илимий, илимий-методикалык эмгектер, алардын сапаты жана бааланышы

Учурда университеттеги кафедраларда тиешелүү багыттар боюнча илимий жана илимий-усулдук изилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Илимий жана илимий-усулдук иштердин жыйынтыктары макала, монография, окуу-усулдук колдонмо, окуу китеби түрүндө үзгүлтүксүз жарыкка чыгарылып келет. Талкууланган баяндамалар, конференция, семинарлардын материалдары негизинен «ОшМУнун жарчысы» илимий журналында жана башка борбордук басылмаларда жарык көрөт. «ОшМУнун жарчысы» илимий журналынын 2016-жылы – 7, 2006-2016-жылдары – 85 саны басмадан чыккан.

2016-жылдын 13-октябрында РИНЦ менен келишим түзүлүп, 2016-жылдын 12-декабрынан баштап “ОшМУнун жарчысы” журналынын 2009-жылдан бери чыккан номерлеринде жарык көргөн макалаларды eLIBRARU.RU сайтына жайгаштыруу процесси жүрүп жатат. Азыркы учурда 520 (2016-жылы 103 макала) макала сайтка жайгаштырылды, б.а., университеттин окумуштууларына дүйнөнүн көп өлкөлөрүндөгү илимпоздор менен пикир алмашуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Жогорку аттестациялык комиссиянын Президиумунун 2017-жылдын 22-февралындагы №034 Токтому менен илимдин бардык багыттары боюнча “ОшМУнун жарчысы” журналында жарык көргөн макалаларга 20 балл ыйгарууга укук берилди. Ал эми аспиранттар, изденүүчүлөр үчүн ЖАКтын талабына ылайык илимий ишмердүүлүктөрүндөгү баллдарын жогорулатуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү.

Ошону менен бирге, университеттин 600дөн ашуун окутуучулары РИНЦке катталышты жана бул иш-аракет үзгүлтүксүз уланууда.

Илимий иштер менен окуу процессин түздөн-түз байланыштыруучу, билим берүүнүн сапатын көтөрүүчү критерийлердин бири – профессордук-окутуучулук курам тарабынан жарык көргөн окуу, окуу-методикалык, илимий-методикалык адабияттардын жана иштелмелердин окуу процессинде пайдаланылышы.

Жыл ичинде 109 8 илимий жана илимий-усулдук эмгектер жарык көргөн:

Макалалар

Тезис

Моногра-фия

Окуу

китеби

Окуу-усулдук

колдонмо

Патент

КРде

РИНЦ

Sco-pus

Web

о f

science

КМШда

Алыскы

чет өлкөлөрдө

КРде

КМШда

486

169

189

8

28

9

64

58

8

30

39

10

Бардыгы: 1098

Таблицадан көрүнгөндөй, илимий ишмердүүлүктү баалоонун жаңы критерийлеринде белгиленген РИНЦ, “Scopus”, “Web of science” системалары аркылуу индекстелүүчү илимий басылмаларда 394 макала жарыкка чыккан.

2006-2016-жылдары жарыкка чыккан илимий жана илимий-усулдук эмгектердин сандык көрсөткүчтөрүнүн динамикасы 3-диаграммада көрсөтүлгөн.

3-диаграмма

Жарыкка чыккан илимий эмгектердин авторлоруна түрткү берүү, эмгектердин сапатын жогорулатуу максатында жыл сайын өткөрүлүп келе жаткан “Мыкты монография”, “Мыкты окуу китеби” жана “Мыкты окуу-усулдук колдонмо” конкурстарына катышуучулардын, түшкөн эмгектердин саны өсүп жаткандыгын белгилөөгө болот.

2016-жылы да бул конкурстар уюштурулуп, жеңүүчүлөрү жана чет өлкөлөрдүн, КМШ өлкөлөрүнүн илимий басылмаларынан чыккан илимий макалалардын авторлоруна 10-ноябрда Илим күнүнө арналган салтанаттуу жыйында атайын дипломдор жана акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Конкурстардын жыйынтыктарына токтололу.

I . «Мыкты монография – 2016» номинациясы боюнча:

  • I орун – филол.и.д., профессор К.З. Зулпукаровдун авторлугундагы Бишкек шаарында басмадан чыккан “Введение в китайско-киргизское сравнительное языкознание”

(2016-ж.) аттуу монографиясына;

  • II орун – тар.и.к., доцент С. Смадияровдун авторлугундагы Ош шаарында басмадан чыккан “Кыргыз мамлекети Автономия жылдарында (1924-936-жж. Түзүмү, ишмердиги, ишмерлери)” (2016-ж.) атуу монографиясына;

Филос.и.к., Б.К. Абдылакимовага Ош шаарында басмадан чыккан “Генезис и эволюция идеологии кыргызского этноса” (2016-ж.) аттуу монографиясына;

  • III орун – филол.и.д., профессор У.Ж. Жусупакматов жана ага окутуучу

М.Т. Нурмаматовалардын авторлугундагы Ош шаарында басмадан чыккан “Көчмөндөр керемети” (2016-ж.) аттуу монографиясына ыйгарылды.

II. “Мыкты окуу китеби – 2016” номинациясы боюнча:

  • I орун – доценттер М. Папиев, А. Арзыкулов, Т.М. Папиева жана ага окутуучу

П.Ж. Кожобековалардын авторлугундагы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен Бишкек шаарында басмадан чыккан “Физика” (2016-ж.) аттуу колдонмосуна;

  • II орун – б.и.к., доцент Б.А. Абылаеванын авторлугундагы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен Ош шаарында басмадан чыккан “Микроорганизмдердин биотехнологиясы” аттуу (2016-ж.) практикумуна;
  • III орун – филос.и.к., профессор А. Анарбаев жана филол.и.к., доцент Ш.В. Мараш-Оглынын авторлугундагы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен Ош шаарында басмадан чыккан “Англис тилинин теориясы (лекциялык курстар жыйнагы)” (2016-ж.) аттуу окуу куралына ыйгарылды.

III. “Мыкты окуу-усулдук колдонмо – 2016” номинациясы боюнча:

  • I орун – ага окутуучу А. Жусубалиевдин авторлугундагы Бишкек шаарында басмадан чыккан “Кыргыздардын мусулмандашуу тарыхы” (2016-ж.) аттуу окуу-усулдук колдонмосуна;
  • II орун – ага окутуучу Г.С. Жумашованын авторлугундагы Бишкек шаарында басмадан чыккан “Жаңы мезгилдин тарыхы (1640-1871)” (2015-ж.) аттуу окуу-усулдук колдонмосуна;
  • III орун – филол.и.к., доцент С.Ж. Давлатованын авторлугундагы Ош шаарында басмадан чыккан “Кыргыз тили (медициналык коллеждин студенттери үчүн окуу китеби)” (2016-ж.) жана п.и.к., профессор Г. Турдубаева жана окутуучу

Г. Абдраевалардын авторлугундагы Ош шаарында басмадан чыккан “ Химия боюнча тесттер жана жооптор” (2016-ж.) аттуу окуу-методикалык колдонмосуна ыйгарылды.

IV. Автордук күбөлүктөргө:

1. ф.-м.и.д., проф. Ы. Ташполотов, доценттер Э. Садыков, Т.К. Матисаковдордун “Разработка инновационных технологий переработки техногенных отходов для получения ртути” аттуу илимий темасына алынган патентине;

2. ф.-м.и.д., проф. Ы. Ташполотов жана ОшТУнун доценти Б.Ж. Акматовдордун “Электрофизикалык иондоштуруунун негизинде суюктуктан жылуулук энергиясын натыйжалуу иштеп чыгуучу түзүлүш” аттуу илимий темасына алынган патентине;

3. тех.и.к.доцент М.Ж. Айбашевдин “Пути повышения эффективности переработки фасоли в Кыргызской Республике” аттуу илимий темасына алынган патентине;

4. тех.и.д., профессор И.Г. Кенжаев, ага окутуучу Э.Б. Бекбутаев, окутуучу

Д.А. Мендибаев, тех.и.к., доцент Ж.Ж. Турсунбаев, тех.и.к., доцент

Б.Э. Кудайбердиевдердин “Жылуулук түтүктөрүн толтуруу үчүн эптештирме” аттуу илимий темасына алынган патентине;

5. ОшМУнун маалыматтык жана техникалык камсыздоо борборунун директору

Р.Ж. Ураимов, профессорлор А.Д. Обозов, И.Г. Кенжаев жана окутуучулар

А.Ж. Жамалов, Р.А. Акпаралиевдердин “Биргелешкен суу орнотмосу” аттуу илимий темасына алынган патентине;

6. Окутуучу А.Б. Сатыбалдыевдин “Cуу дөңгөлөгүнүн калакчаларынын ыңгайлуу бурчтарын тандоо үчүн программалык продукт” аттуу илимий темасына алынган патентине ыйгарылды.