Профинансированные научные пректы

Каржыланган илимий долбоорлор

Университеттин белдүү окумуштуулары бир топ жылдан бери Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан илимдин приоритеттүү багыттары боюнча жарыяланган сынактарга активдүү катышышып тиешелүү багыттарда илим изилдөө иштерине белгилүү суммада каржы утуп келе жатышат. 2015-жылы илимдин 7 приоритеттүү багыты боюнча 3 781 300 сомго каржыланган илимий долбоорлор иш жүргүздү. 2015-жылда каржыланган долбоорлордун саны, каржылоонун көлөмү 7-таблицада жана 2-диаграммада көрсөтүлгөн. Аталган долбоорлор боюнча каржыланган илимий иштердин отчеттору 2015-жылдын 19-декабрында Билим берүү жана илим министрлигинин атайын комиссиясынын жана түштүк региону боюнча түзүлгөн эксперттик кеңешинде каралып, окумуштууларыбыздын илимий отчеттору тактыгы жана илимий деңгээлинин жогорулугу менен айырмаланды. Ал эми 2015-жылдагы илимий-изилдөө долбоорлорунун тизмеси 6-таблицада, информациялык отчеттору 1-тиркемеде берилген.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан каржыланган илимий-изилдөө долбоорлору

6-таблица

Ф.А.А.

Темалар

Суммасы (сом)

1.

д.тех.н., профессор

Абдуллаева М.Д.

Разработка технологии комплексной переработки нефелинового сиенита Зардалинского месторождения как сырья для керамического, цементного и стекольного производства Кыргызстана

703500

2.

д.ф.-м.н., профессор

Алымкулов К.А.

Метод структурного сращивания и обобщенный метод погранфункций для бисингулярно возмущенных уравнеий

768000

3.

д.ф.-м.н., профессор Арапов Б.А.

Ионно-диффузионные процессы создания и распада наноструктурных дефектов в твердотельных кристаллах и полупроводниках

527600

4.

д.б.н., профессор Жумабаева Т.Т.

Разработка научно-теоретических основ улучшения последствий действия экстремальных условий (гипоксии, радиации, нитросоединений) окружающей среды как в комплексе, так и по отдельности на живые организмы

469 000

5.

д.филол.н., профессор Исаков К.А.

Университетская наука и проблемы возрождения духовного наследия кыргызского народа

469 000

6.

д.ф.-м.н., профессор

Матиева Г.

Геометрия частичных отображений и сетей евклидова пространства, порождаемых заданным распределением

469 000

7.

д.ф.-м.н., профессор

Ташполотов Ы.Т

Разработка технологии переработки техногенных отходов промышленности Кыргызской Республики для обогащения полезных ископаемых на основе инновационных технологий

375200

Жалпы суммасы:

3781300

Илимий изилдөөлөр үчүн бөлүнгөн бюджеттик каражатты максаттуу пайдалануу университеттин окумуштууларынын жоопкерчилигин арттырып, илимий изилдөөлөрдүн натыйжалуулугун жогорулатууга көмөктөш болду. Жогоруда көрсөтүлгөн гранттардын эсебинен аткарылган изилдөөлөрдүн бир топ материалдары жарыкка чыкты, өндүрүштүк үлгүлөр жана патенттер, патенттик күбөлүктөр алынды, илимий ачылыштар үчүн буюртмалар тапшырылып, оң чечимдер алынды жана кандидаттык, докторлук диссертациялар корголду.

Жалпысынан 2005-2015-жылдарда 128 илимий долбоор боюнча изилдөөлөр жүргүзүлүп, Министрлик тарабынан 32 199 263 сом менен каржыланган (7-таблица, 2-диаграмма).

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан каржыланган гранттардын көлөмү (2005-2015-жылдар)

7-таблица

Жылдар

Илимий долбоорлордун саны

Гранттардын жалпы көлөмү (сом)

1.

2005

18

1 099 300

2.

2006

15

1 800 000

3.

2007

21

1 994 900

4.

2008

16

2 078 900

5.

2009

5

1 536 800

6.

2010

9

2 804 000

7.

2011

9

3 079 700

8.

2012

9

5 305 700

9.

2013

11

5 054 600

10.

2014

8

3 664 063

11.

2015

7

3 781 300

Илимий-изилдөө долбоорлорунун каржылануу динамикасы (млн. сом менен)

2-диаграмма