Профинансированные научные прoекты

Каржыланган илимий долбоорлор

ОшМУда илимий-изилдөө иштери Республиканын экономикалык, социалдык өнүгүүсүнүн перспективдүү багыттарына, билим берүү процессине түздөн-түз колдонууга багытталып жүргүзүлүп келет.

Университеттин абройлуу илимпоздору бир топ жылдан бери Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан илимдин приоритеттүү багыттары боюнча жарыяланган конкурстарга активдүү катышышып, тиешелүү багыттарда илимий-изилдөө иштерине белгилүү өлчөмдөгү гранттарды утуп келе жатышат. 2017-жылы илимдин 6 приоритеттүү багыты боюнча 3 211 000 сомго каржыланган илимий долбоорлор иш жүргүздү. 2017-жылда каржыланган долбоорлордун саны, каржылоонун көлөмү 6-таблицада жана 2-диаграммада көрсөтүлгөн. Аталган долбоорлор боюнча каржыланган илимий иштердин отчеттору 2017-жылдын 15-декабрында Билим берүү жана илим министрлигинин атайын комиссиясынын жана түштүк аймагы боюнча түзүлгөн эксперттик кеңешинде каралып, илимий отчеттор тактыгы жана илимий деңгээлинин жогорулугу менен айырмаланды. Ал эми 2017-жылдагы илимий-изилдөө долбоорлорунун тизмеси 5-таблицада берилген.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан каржыланган илимий-изилдөө долбоорлору

5 -таблица

Темалар

Долбоорлордун жетекчилери

Гранттын көлөмү

(сом менен)

1.

Обобщение различных моделей для задач горения и взрывов и рекомендации

ф.-м.и.д., профессор К.А. Алымкулов

400 000

2.

Новые технологии создания наноструктурных дефектов в твердотельных материалах

ф.-м.и.д., профессор Б.А. Арапов

507 000

3.

Внедрение трансдисциплинарных подходов и формирование партнерских отношений для исследования рационального использования природных ресурсов и устойчивого развития (создание модели на примере г. Ош и Ошской области)

б.и.д., профессор

Т.Т. Жумабаева

800 000

4.

Сохранение и развитие родного языка и культуры в условиях многонационального государства

фил.и.д., профессор К.А. Исаков

504 000

5.

Окутуунун жалпы жана компьютердик технологияларынын жардамында болочок мугалимдердин мейкиндик ой жүгүртүүлөрүн өстүрүүнүн дидактикалык негиздери

ф.-м.и.д., профессор

Г. Матиева

650 000

6.

Разработка и исследование высокоэффективных конструкций бироторных микроГЭС наплавного типа на основе инновационных технологий

тех.и.д., профессор И.Г. Кенжаев

350 000

Жалпы :

3 211 000

Илимий-изилдөөлөр үчүн бөлүнгөн бюджеттик каражатты максаттуу пайдалануу – университеттин окумуштууларынын жоопкерчилигин арттырып, илимий изилдөөлөрдүн натыйжалуулугун жогорулатууга көмөк болду. Жогоруда көрсөтүлгөн гранттардын эсебинен аткарылган изилдөөлөрдүн бир топ материалдары жарыкка чыкты, өндүрүштүк үлгүлөр жана автордук күбөлүктөр алынды, илимий ачылыштар үчүн буюртмалар тапшырылып, оң чечимдер алынды жана кандидаттык, докторлук диссертациялар корголду.

Жалпысынан 2007-2017-жылдарда 108 илимий долбоор боюнча изилдөөлөр жүргүзүлүп, Министрлик тарабынан 35 735 963 сом менен каржыланган (6-таблица, 2-диаграмма).

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан каржыла нган гранттардын көлөмү (200 7 -201 7 -жылдар)

6-таблица

Жылдар

Илимий долбоорлордун саны

Гранттардын жалпы көлөмү (сом менен)

2007

21

1 994 900

2008

16

2 078 900

2009

5

1 536 800

2010

9

2 804 000

2011

9

3 079 700

2012

9

5 305 700

2013

11

5 054 600

2014

8

3 664 063

2015

7

3 781 300

2016

7

3 225 000

2017

6

3 211 000

Баары:

108

35 735 963

Илимий-изилдөө долбоорлорунун каржылануу динамикасы (млн. сом менен)

2-диаграмма

Илимге жаш кадрларды тартуу, жаш окумуштуулардын илимий-изилдөөлөрүнө колдоо көрсөтүү максатында Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 2017-жылы атайын программа киргизилип, конкурс жарыяланды. Бөлүнгөн 3 млн. сом каражат менен 31 жаш окумуштуулар менен аспиранттардын илимий иштери каржыланды. Ал конкурска ОшМУнун төмөнкү жаш окумуштуулары жана аспиранттары да катышышып, конкурстун жеңүүчүлөрүнүн катарына киришти:

1. Бөтөнөев Жолдошбек – 70 000 сом;

2. Жумакулов Жоодарбек – 40 000сом;

3. Жамилова Гүлзада – 100 000 сом.

Мындан ары да, Министрлик тарабынан жарыяланган ж.б. түрдүү конкурстарга активдүү катышуу жана илимдин приоритеттүү багыттары боюнча долбоорлордун санын жана сапатын жогорулатуу зарыл.