Количественные показатели ППС

ПРОФЕССОРДУК- ОКУТУУЧУЛУК КУРАМДЫН САНДЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

2016-жылдын 1-январына карата университеттин жалпы профессордук-окутуучулук курамынын саны – 1464, анын ичинен: КР УИАнын мүчө-корреспонденттери – 2, Инженердик академиянын мүчө-корреспонденттери – 4, Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү – 1, эл артисти – 2, билим берүүгө эмгек сиңирген ишмерлер – 7, эмгек сиңирген врачтар – 2, илимге эмгек сиңирген ишмерлер – 2 ж.б. 2016-жылдын январь айына карата университетте 337 илимдин кандидаты жана 48 илимдин докторлору, 11 рhD эмгектенишүүдө.

Демек, университеттин илимий кадр потенциалы кеңири масштабда, түрдүү илимий багыттар боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.

2016-жылдын 1-январына карата университеттеги жалпы профессордук-окутуучулук курамдын сандык көрсөткүчтөрү 1-2-таблицаларда көрсөтүлгөн.

ОшМУнун профессордук-окутуучулар курамынын сандык көрсөткүчтөрү

1-таблица

Профессордук-окутуучулар курамы

Штат боюнча

Сырттан келип иштегендер (совместителдер)

Баары

Окумуштуулук даражасы жана наамы боюнча

1.

Илимдин докторлору, профессорлор

39

9

48

4 7 (1)

2.

Илимдин кандидаттары, профессорлор

21

1

22

3 3 7

3.

Илимдин кандидаттары, доценттер

244

21

265

4.

Илимдин кандидаттары, ага окутуучулар

19

5

24

5.

Илимдин кандидаттары, окутуучулар

7

19

26

6.

РhDдокторлор

11

-

11

11

7.

Окумуштуулук даражасыз профессорлор

1

-

1

1

8.

Окумуштуулук даражасыз доценттер

50

-

50

50

9.

Ага окутуучулар

306

7

313

3 1 3

10.

Окутуучулар

575

129

704

70 4

Баары:

1 2 73

191

1 4 6 4

1 4 6 4

ОшМУнун профессордук-окутуучулар курамынын факультеттер боюнча сандык көрсөткүчтөрү

2-таблица

Факультеттер жана структуралар

Докторлордун, кандидаттардын, аспиранттардын, изденүүчүлөрдүн саны

Докторлор

Кандидаттар

Аспиранттар

Изденүүчүлөр

Р h D

докторлор

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика

4

24+(1)

6

16

-

2.

Орус филологиясы

2

13

2

13

-

3.

Чет тилдер

(1)

7+(2)

2

14

-

4.

Бизнес жана менеджмент

4

35+(7)

18

-

-

5.

Эл аралык мамилелер

1

8

-

10

-

6.

Тарых

(1)

14

3

2

-

7.

Юридика

1+(1)

9+(3)

8

7

-

8.

Математика жана информациялык технологиялар

5

24+(3)

3

33

-

9.

Физика-техника

3+(1)

13+(2)

3

4

-

10.

Табият таануу жана география

6

29

7

-

-

11.

Медицина

10+(3)

47+(20)

12

65

-

12.

Эл аралык медицина факультети

(2)

4+(4)

12.

Теология

-

3

-

1

5

13.

Педагогика жана дене тарбия

-

13

-

10

-

14.

Искусство

-

4

-

-

-

15.

Финансы-юридикалык коллеж

1

7

2

18

-

16.

Медициналык коллеж

(Ош шаарында)

-

9

1

19

-

17.

Медициналык коллеж

(Өзгөн шаарында)

-

1

1

-

-

18.

Педагогикалык билим берүүнү өркүндөтүү борбору

-

10

10

14

-

19.

Арашан гуманитардык институтунун теология факультети

(Бишкек шаарында)

1

6

-

2

6

20.

Дипломдон кийинки медициналык билим берүү факультети

-

1(4)

-

-

-

21.

Конфуций институту

-

1

-

-

-

22.

Мамлекеттик тил кафедрасы

-

1

2

6

-

23.

Философия жана политология кафедрасы

1

8

1

-

-

Жалпысынан:

3 9 +( 9 )

291+(46)

81

234

11

Мында кашаанын ичиндеги сандар сырттан келип иштегендердин санын түшүндүрөт.