Количественные показатели ППС

ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМДЫН САНДЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

2017-жылдын 1-январына карата университеттин жалпы профессордук-окутуучулук курамынын саны – 1522, анын ичинен: КУИАнын мүчө-корреспонденттери – 2, Инженердик академиянын академиги – 1, Инженердик академиянын мүчө-корреспонденттери – 4, Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү – 1, эл артисти – 2, билим берүүгө эмгек сиңирген ишмерлер – 7, эмгек сиңирген врачтар – 4, илимге эмгек сиңирген ишмерлер – 2. 2017-жылдын январь айына карата университетте 347 илимдин кандидаты, 53 илимдин доктору, 9 рhD дипломдуулар эмгектенишүүдө.

2017-жылдын 1-январына карата университеттеги жалпы профессордук-окутуучулук курамдын сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрү 1-2-таблицаларда көрсөтүлгөн. Профессордук-окутуучулук курамдын сапаттык көрсөткүчтөрүнүн улам жогорулап бара жаткандыгын табият таануу жана география (67,2%), кыргыз филологиясы жана журналистика (56,4%), физика-техника (54,5%), орус филологиясы (47,4%), тарых (46,4%), бизнес жана менеджмент (43,5%) факультеттеринин мисалдарында көрүүгө болот.

Демек, университеттин жогорку илимий потенциалы илимдин түрдүү багыттары боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүгө, илимий-педагогикалык кадрларды даярдоого мүмкүндүк берет.

2016-жылдын 1-январына карата университеттеги жалпы профессордук-окутуучулук курамдын сандык көрсөткүчтөрү 1-2-таблицаларда көрсөтүлгөн.

ОшМУнун профессордук-окутуучулук курамынын сандык көрсөткүчтөрү

1-таблица

Профессордук-окутуучулук курам

Штат боюнча

Сырттан келип иштегендер (совместителдер)

Баары

Окумуштуулук даражасы жана наамы боюнча

1.

Илимдин докторлору, профессорлор

41

9

50

50

2.

Илимдин докторлору, доценттер

3

0

3

3

3.

Илимдин кандидаттары, профессорлор

20

1

21

347

4.

Илимдин кандидаттары, доценттер

263

19

282

5.

Илимдин кандидаттары, ага окутуучулар

11

4

15

6.

Илимдин кандидаттары, окутуучулар

7

22

29

7.

РhD докторлор

9

-

9

8.

Окумуштуулук даражасыз профессорлор

1

-

1

9.

Окумуштуулук даражасыз доценттер

49

-

49

10.

Ага окутуучулар

303

6

309

11.

Окутуучулар

624

130

754

Баары:

1331

191

1 522

400

ОшМУнун профессордук-окутуучулук курамынын факультеттер боюнча сандык жана сапттык көрсөткүчтөрү

2-таблица

Факультеттер жана структуралар

Илимдин докторлорлорунун, кандидаттарынын, аспиранттардын, изденүүчүлөрдүн сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрү

Илимдин д окторлор у

Илимдин к андидаттар ы

Аспиранттар

Изденүүчүлөр

Р h D

докторлор

Сапаттык көрсөткүчтөрү (% менен)

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика

4

17+(1)

8

11

-

56,4

2.

Орус филологиясы

2

12

5

7

-

47,4

3.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият

-

13+(1)

2

-

-

24,7

4.

Бизнес жана менеджмент

5

34+(8)

11

6

-

43,5

5.

Эл аралык мамилелер

1

8

-

-

-

36,0

6.

Тарых

-

13+(1)

5

4

-

46,4

7.

Юридика

1+(1)

11+(1)

7

15

-

26,3

8.

Математика жана информациялык технологиялар

6+(1)

26+(1)

4

16

-

42,5

9.

Физика-техника

3

15

5

3

-

54,5

10.

Табият таануу жана география

6

31

5

5

-

67,2

11.

Медицина

11+(5)

46+(19)

31

65

-

31,9

12.

Эл аралык медицина

2+(1)

6+(4)

-

3

14,1

13.

Теология

-

2

-

1

5

87,5

14.

Педагогика жана дене тарбия

-

15

1

5

-

23,0

15.

Искусство

-

4

-

-

-

31,7

16.

Кыргыз-Кытай

-

1

-

-

-

35,6

17.

Финансы-юридикалык коллеж

1

9+(1)

6

17

-

19,1

18.

Медициналык коллеж

(Ош шаарында)

-

10+(1)

1

19

-

5,1

19.

Медициналык коллеж

(Өзгөн шаарында)

-

1

1

-

-

2,7

20.

Педагогикалык билим берүүнү өркүндөтүү борбору

-

11

8

14

-

44,0

21.

Арашан гуманитардык институтунун теология факультети

(Бишкек шаарында)

1

6

-

-

4

58,0

22.

Дипломдон кийинки медициналык билим берүү факультети

(1)

(8)

-

-

-

4,5

23.

Мамлекеттик тил кафедрасы

-

1

-

6

-

66,7

24.

Философия жана политология кафедрасы

1

9

3

7

-

14,1

Баары:

44+

( 9 )

301+

(46)

1 02

204

9