Количественные показатели ППС

2018-жылдын 1-январына карата университеттин жалпы профессордук-окутуучулук курамынын саны – 1637, анын ичинен: КУИАнын мүчө-корреспонденттери – 2, Инженердик академиянын академиги – 2, Инженердик академиянын мүчө-корреспонденттери – 6, Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү – 1, эл артисти – 1, билим берүүгө эмгек сиңирген ишмерлер – 6, эмгек сиңирген врачтар – 5, илимге эмгек сиңирген ишмерлер – 3. 2018-жылдын январь айына карата университетте 360 илимдин кандидаты, 62 илимдин доктору, 10 рhD дипломдуулар эмгектенишүүдө.

2018-жылдын 1-январына карата университеттеги жалпы профессордук-окутуучулук курамдын сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрү 1-2-таблицаларда көрсөтүлгөн. Бул көрсөткүчтөр – университеттин жогорку илимий потенциалын туюнтуп, илимдин түрдүү багыттары боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүгө, илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоого мүмкүндүк берет.

Профессордук-окутуучулук курамдын сапаттык көрсөткүчтөрүнүн улам жогорулап бара жаткандыгын орус филологиясы (44,6%), математика жана информациялык технологиялар (45,0%), бизнес жана менеджмент (46,1%), физика-техника (53,0%), кыргыз филологиясы жана журналистика (55,1%), тарых (55,6%), кыргыз-европа факультети (57,1%), Арашан гуманитардык институту (58,0%), табият таануу жана география (64,4%) ж.б. факультеттердин, философия жана политология кафедрасынын (66,7%) мисалдарында көрүүгө болот.

ОшМУнун профессордук-окутуучулук курамынын сандык көрсөткүчтөрү

1-таблица

Профессордук-окутуучулук курам

Штат боюнча

Сырттан келип иштегендер (совместителдер)

Баары

Окумуштуу-лук даражасы жана наамы боюнча

1.

Илимдин докторлору, профессорлор

47

14

61

61

2.

Илимдин докторлору, доценттер

1

0

1

1

3.

Илимдин кандидаттары, профессорлор

18

1

19

360

4.

Илимдин кандидаттары, доценттер

280

25

305

5.

Илимдин кандидаттары, ага окутуучулар

9

5

14

6.

Илимдин кандидаттары, окутуучулар

9

13

22

7.

РhD докторлор

10

-

10

8.

Окумуштуулук даражасыз профессорлор

1

-

1

9.

Окумуштуулук даражасыз доценттер

49

-

49

10.

Ага окутуучулар

292

6

298

11.

Окутуучулар

697

160

857

Баары:

1413

224

1 637

422

ОшМУнун профессордук-окутуучулук курамынын факультеттер боюнча сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрү

2-таблица

Факультеттер жана структуралар

Илимдин докторлорлорунун, кандидаттарынын, аспиранттардын, изденүүчүлөрдүн сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрү

Илимдин д окторлор у

Илимдин к андидаттар ы

Аспиранттар

Изденүүчүлөр

Р h D

докторлор

Сапаттык көрсөткүчтөрү (% менен)

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика

4

21+(1)

16

2

-

55,1

2.

Орус филологиясы

2

14

3

10

-

44,6

3.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият

(1)

12+(1)

5

-

-

21,0

4.

Бизнес жана менеджмент

6

36+(6)

15

16

-

46,1

5.

Эл аралык мамилелер

-

9

2

-

-

32,1

6.

Тарых

-

15

3

-

-

55,6

7.

Юридика

1+(2)

12+(2)

9

5

-

34,6

8.

Математика жана информациялык технологиялар

6+(1)

29+(2)

7

22

-

45,0

9.

Физика-техника

3

14+(1)

3

3

-

53,0

10.

Табият таануу жана география

6

29+(1)

7

8

-

64,4

11.

Медицина

13+(4)

47+(16)

43

55

-

30,0

12.

Эл аралык медицина

3+(2)

8+(7)

5

5

1

19,1

13.

Теология

-

2

-

1

5

78,0

14.

Педагогика жана дене тарбия

-

12

1

5

-

31,5

15.

Искусство

-

4

2

1

-

25,0

16.

Кыргыз-Кытай

-

1

-

-

-

5,3

17.

Кыргыз-Европа

1

2+(1)

-

-

57,1

18.

Финансы-юридикалык коллеж

1

7

7

13

-

15,4

19.

Медициналык коллеж

(Ош шаарында)

(1)

9+(1)

2

10

-

5,8

20.

Медициналык коллеж

(Өзгөн шаарында)

-

1

-

1

-

3,4

21.

Гуманитардык-педагогикалык коллеж

-

8

-

8

17,5

22.

Педагогикалык билим берүүнү өркүндөтүү борбору

-

9

12

23

-

36,0

23.

Арашан гуманитардык институтунун теология факультети

(Бишкек шаарында)

1

6

-

2

4

58,0

24.

Дипломдон кийинки медициналык билим берүү факультети

(3)

(5)

-

-

-

23,0

25.

Мамлекеттик тил кафедрасы

-

1

1

6

-

3,7

26.

Философия жана политология кафедрасы

1

8

4

4

-

66,7

Баары:

48+

( 14 )

316+

(44)

147

210

10