Новости Архив

77 10:36 28-02-2018

Skype-семинар

25.12.2017-26.12.2017

136 14:46 29-12-2017

6.11.2017

139 17:10 19-12-2017

Проверка кафедр

134 16:36 19-12-2017
Учебно-методический совет

«Бекитемин»

Медицина факультетинин

деканы, м.и.к., профессор
________Арстанбеков М.А.

«____»__________2015-ж

ОшМУнун медицина факультетинин окуу-методикалык кенешинин (ОМК)

2015-2016-окуу жылы үчүн иш планы

Иштердин мазмуну

Мөөнөттөрү, мезгилдүүлүгү

Эскертүү,

жооптуу

1

Уюштуруу иштери

1.1

2015-2016 окуу жылы үчүн план түзүү, аны факультеттин кеңешмесинде бекитүү

21.09.2015

1.2.

Кафедралардын пландарынын түзүлүшүнө багыт берүү, андагы перспективалуу иштерге көңүл бөлүү. Пландары менен таанышып, аларга баа берүү, өркүндөтүү боюнча сунуштарды айтуу.

28.09.2015

1.3

Кафедралардын ар бир кеңешмесинде каралуучу маселелер менен, алардын күн тартиби менен таанышуу, аткарылыштарын көзөмөлдөө.

Системалуу түрдө

1.4

Кафедралардын пландарынын аткарылышын текшерип баруу

Пландарда көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө

2.

Окуу-методикалык багыттагы иштер

2.1

Мугалимдердин окуу-методикалык багытта даярдаган документтацияларынын , иш кагаздарынын болушун, алардын бектилишин текшерүү:

– окуу-методикалык комплекстерин (ОМК);

– көргөзмөлүү лекциялардын текстерин, практикалык сабактардын иштелмелерин;

– силлабустарын;

– өздүк отчетторун (пландарга ылайык аткарган иштеринин жүрүршүн, жыйынтыктарын каттоолору, аларга баа берүүлөрү; аларды өркүндөтүү боюнча ойлору).

Планга ылайык текшерүү мезгилдеринде, “ОшМУнун мыкты лектору, окутуучусу-2016” конкурстарын өткөрүү мезгилдеринде

2.2

Мугалимдердин лекцияларынын, сабактарынын, окутуу техналогияларын өркүндөтүү багытында жүргүзгөн иштери, алардын натыйжалары менен таанышуу:

Мугалимдердин:

– студенттер менен иштөө, алардын өз алдынча иштерин уюштуруу, натыйжасын баалоо багытындагы иштери, алардын натыйжалуулугу менен таанышуу;

– студенттердин билимин, ык-машыгууларын текшерүү каражаттары менен таанышуу:

– тесттери;

– контролдук иштер;

–текшерүүчү суроолор;

Планга ылайык текшерүү мезгилдеринде, “ОшМУнун мыкты лектору, окутуучусу-2016” конкурстарын өткөрүү мезгилдеринде

2.3

Кафедралардагы мугалимдердин өз ара лекцияларга, сабактарга катышууларынын пландуулугу, анын аткарылышы менен, аларды анализдөөнүн, баалоонун мүнөзү, натыйжалуулугу менен таанышуу.

Планга ылайык текшерүү мезгилдеринде, “ОшМУнун мыкты лектору, окутуучусу-2016” конкурстарын өткөрүү мезгилдеринде

2.4

Кафедралардагы профессордук-окутуучулук курамдын квалификациясын өркүндөтүү багытында жүргүзүлгөн иштердин системасы, натыйжалуулугу, маалыматтык базасы менен, алдыга коюлган пландары менен таанышуу.

Планга ылайык текшерүү мезгилдеринде, “ОшМУнун мыкты лектору, окутуучусу-2016” конкурстарын өткөрүү мезгилдеринде

2.5

“ОшМУнун мыкты лектору, окутуучусу-2016 “ конкурстарын уюштуруп өткөрүү багытындагы иштер:

– конкурстарды өткөрүүнүн план-программасын түзүү, кафедраларга жеткирүү;

– конкурстардын кафедралык этаптарын өткөрүүнүн негизги шарттарын аныктап, кафедраларга жеткирүү;

– конкурстардын факувльтеттик этабын өткөрүүнүн негизги шарттарын аныктап, кафедраларга жеткирүү;

– конкурска катышкан лекторлордун, окутуучулардын лекцияларын, практикалык сабактарын анализдеп–баалоо боюнча эстетмелерди, катышуу баракчаларын өркүндөтүп түзүү, кафедраларга жеткирүү.

Конкурстардын пландарына ылайык

3.

Ай сайын аткарылуучу иштер

Иштердин мазмуну

Мөөнөттөрү, мезгилдүүлүгү

Эскертүү,

жооптуу

3.1

Сентябрь:

1. Факультеттин окуу-методикалык кеңешинин (ОМК) планын түзүү.

2. Кафедралардын окуу бөлүмүнүн башчысынан маалыматтарды алуу.

3. Факультеттин ОМКнын кеңешмесин өткөрүү. Анын планын бекитүү.

4. Кафедралардын ОМКнын пландарынын түзүлүшүнө багыттамаларды берүү, түзүлүшүн текшерүү

(01-05) 09.15

(07-12) 09.15

14.09.15

07.09.15-

012.09.15

Шукуров С.Н.

ОМК мүчөлөрү

Шукуров С.Н.

ОМК мүчөлөрү

3.2

Октябрь:

1. ОМКнын кезектеги кеңешмесин өткөрүү. “ОшМУнун мыкты лектору, окутуучусу-2016” конкурстарына даярдоо, алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларды үйрөнүү, жайылтуу боюнча маселелерди талкулоо.

2. Алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларды үйрөнүү боюнча иштерди жүргүзүү

12.10.15ж

Октябрь ичинде

Шукуров С.Н.

ОМК мүчөлөрү

3.3

Ноябрь:

1. ОМКнын кезектеги кеңешмесин өткөрүү. Анда Гисталогия жана патанатомия кафедрасынын окуу-методикалык иштеринин абалын талдоо, окуу жылы үчүн түзгөн пландарына баа берүү.

2. Алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларды үйрөнүү боюнча иштерди улантуу.

3. Кафедралардан экзамендик тесттик суроолордун түлүшүн текшерип ОМК мүчөлөрүтарабынан бекитүү

13.11.15ж

Ноябрь ичинде

16.11.15ж

Шукуров С.Н.

ОМК мүчөлөрү


ОМК мүчөлөрү

3.4

Декабрь:

1. ОМКнын кезектеги кеңешмесин өткөрүү.

Анда табийгый илимдер кафедрасынын окуу-методикалык иштердин абалын талдоо.

2. Алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларды үйрөнүү боюнча иштерди улантуу

3. “ОшМУнун мыкты лектору, окутуучусу-2016” конкурстарынын кафедраларда өткөрүлүшүнө катышуу, текшерүү, багыт берүү.

04.12.15ж

Декабрь ичинде

Декабрь ичинде

Шукуров С.Н.

ОМК мүчөлөрү

Шукуров С.Н.

ОМК мүчөлөрү

Шукуров С.Н.

ОМК мүчөлөрү

3.5

Январь:

1. Окуу жылынын 1-семестринде өткөрүлгөн

окуу-методикалык иштерди талдоо, аларга баа берүү.

2. Окуу жылынын экинчи жарым жылдыгына карата семинар өткорүү.

3. Окуу жылынын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгын чыгаруу.

04.01.16

Январь ичинде

Шукуров С.Н.

ОМК мүчөлөрү

Шукуров С.Н.

ОМК мүчөлөрү

3.6

Февраль:

1. Февраль айына иш пландарды түзүү.

2. Алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларды үйрөнүү боюнча иштерди улантуу.

02.02.16

Шукуров С.Н.

Шукуров С.Н.

ОМК мүчөлөрү

3.7

Март:

1. ОМКнин кезектеги кеңешмесин өткөрүү. Анда ички оорулар №1 кафедрасынын окуу-методикалык иштердин абалын талдоо.

2. Алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларды үйрөнүү боюнча иштерди улантуу

3. Силлабустарды, окуу методикалык комплекстерди,колдонмолорду түзүү боюнча семинар өткөрүү.

4. “ОшМУнун мыкты лектору, окутуучусу-2016” конкурстарынын университеттик 1этабын, турун улантуу.

28.03.16

Март ичинде

Март ичинде


Март ичинде

Шукуров С.Н.

Шукуров С.Н.

ОМК мүчөлөрү

Шукуров С.Н.

ОМК мүчөлөрү

3.8

Апрель:

1. ОМКнин кезектеги кеңешмесин өткөрүү.

Алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларды

үйрөнүү боюнча иштерди улантуу

2. Жаңы окуу жылына карата РУП тузуу.

3. “ОшМУнун мыкты лектору, окутуучусу-2016” конкурстарынын университеттик 2 этабын, турун улантуу.

11.04.16

Апрель ичинде

Апрель ичинде

Шукуров С.Н.

ОМК мүчөлөрү

Шукуров С.Н.

ОМК мүчөлөрү

Шукуров С.Н.

ОМК мүчөлөрү

3.9

Май:

1. ОМКнин кезектеги кеңешмесин өткөрүү. Анда биохимия патофизиология жана фармакология кафедрасынын окуу-методикалык иштердин абалын талдоо.

2. Алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларды үйрөнүү боюнча иштерди улантуу

3. “ОшМУнун мыкты лектору, окутуучусу-2016” конкурстарынын университеттик 3этабын улантуу.

30.05.16

Май ичинде

Май ичинде

Шукуров С.Н.

Шукуров С.Н.

ОМК мүчөлөрү

Шукуров С.Н.

ОМК мүчөлөрү

3.10

Июнь:

1. ОМКнин кезектеги кеңешмесин өткөрүү. Анда

факультеттин окуу-методикалык кеңешинин 2015-2016 окуу жылындагы аткарган иштерин талдоо, аларга баа берүү, жыйынтыктарын талкулоо.

2. “ОшМУнун мыкты лектору, окутуучусу-2016” конкурстарынын жыйынтыгын чыгаруу.

3. Жаңы окуу жылына карата силлабустарды, окуу методикалык комплекстерди,колдонмолорду түзүү боюнча семинар өткөрүү.

20.06.16

20.06.16


25.06.15ж

Шукуров С.Н.

ОМК мүчөлөрү

Шукуров С.Н.

ОМК мүчөлөрү

Шукуров С.Н.

Медицина факультетинин окуу-

методикалык кеңешинин тө ра гасы : Шукуров С . Н .

2013-2014 окуу жылында кабыл алынган мугалимдердин сабактарына катышуунун ж\р\ш\, жыйынтыктары жън\ндъг\ маалыматтар

2013-2014 окуу жылында кабыл алынган мугалимдердин сабактарына катышуунун  ж\р\ш\, жыйынтыктары жън\ндъг\ маалыматтар.

К\н\

Сабак беришкен мугалимдердин

Кайсыл сабак, сабактын формасы

Сабактарга катышкан

Комиссиянын берген баасы

Эскерт\\

Ф.А.А.

Факультетти

Кафедрасы

Кызмат орду

Комиссия м\чълър\

Факультеттин ък\лдър\

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

26.11.13

I пара

Субанова Аида Иманкуловна

Медицина факультети

Акушерство  и гинекология

окутуучу

Акушерство, практикалык сабак

Алтыбаева М.А.,

Айдаралиев Э.А., Кожомбердиева К., Джумаева Л.М.

Айтиева Ш.Д.,

Уметова Ж.А., Исраилова З.А.

Жакшыга жакын, дагы аракеттенип чыгармачылык мн иштъъ керек

Башка мугалимдердин сабактарына дайыма катышууну, алардын жакшы тажрыйбаларын \йрън\\н\ сунуш кылдык

2

28.11.13

I пара

Кадыбаев Замир Мамытбекович

Медицина факультети

Нормальной и топографической анатомии

окутуучу

Анатомия человека

практикалык сабак

Алтыбаева М.А.,

Айдаралиев Э.А., Кожомбердиева К., Джумаева Л.М.

Айтиева Ш.Д

Сакибаев К.Ш., Джолдубаев С.Ж., Анарбаев Р.А., Турсунбаева А.А.

Орто, ъз\н\н \ст\нън чыгармачылык менен иштесе ъс\ш\ м\мк\н

Башка мугалимдердин сабактарына катышуусу сунуш кылынды. С. Джолдубаевдин сабагына катышсын

3

28.11.13

II  пара

Шарипов Жумабек Маматович

Медицина факультети

Общественного здравоохранения

окутуучу

История медицины (практикалык сабак)

Алтыбаева М.А.,

Айдаралиев Э.А.,

Айдарбеков З. Кожомбердиева К., Джумаева Л.М.

Айтиева Ш.Д.,

Мамаев Т.М.,

Туташева А.

Турсунбаева А.

Канааттан-дырарлык эмес

Т. Мамаевге кафедра башчысына дайындадык: ъз\н\н \ст\нън иштесин апрель айында дагы сабагына келебиз.

4

2.12.13.

I пара

Мамашев  Элдияр Турсунбаевич

Медицина факультети

Травматологии и лучевой диагностики

окутуучу

Лучевая диагностика

практикалык сабак

Алтыбаева М.А.,

Айдаралиев Э.А., Кожомбердиева К., Джумаева Л.М.

Айтиева Ш.Д.,

Жеенбаев Ж.Ж.

Ыдырысов И.Т

Пакыров Ж.

Орто, ъз\н\н \ст\нън чыгармачылык менен иштесе ъс\ш\ м\мк\н

Башка мугалимдердин сабактарына катышуусу сунуш кылынды.

5

5.12.13.

IV пара

Султанова Анара Бурходиновна

Медицина факультети

Биохимии, патфизиологии и фармакологии

окутуучу

Патфизио-логия

практикалык сабак

Алтыбаева М.А.,

Айдаралиев Э.А., Кожомбердиева К., Джумаева Л.М.

Айтиева Ш.Д.,

Нурадиева А.Н.

Турсунбаева А.

Орто, ъз\н\н \ст\нън чыгармачылык менен иштесе ъс\ш\ м\мк\н

Башка мугалимдердин сабактарына катышуусу сунуш кылынды.

 

«Бекитемин»

Медицина факультетинин

деканы, м.и.к., профессор

Арстанбеков М.А.

________________________

«___»______________ 2013г.

ОшМУнун медицина факультетинин окуу-методикалык кеёешинин (ОМК)

2013-2014-окуу жылы \ч\н иш планы

 

КК

Пландаштырылган иш чаралар

Аткарылуу мъънът\

Жооптуу

Эскерт\\

1.

Уюштуруу иштери

1.1

Окуу-методикалык кеёештин, кафедралардын методикалык топторунун ишмердигин методикалык жетектъъ, координациялоо жана къзъмълдъъ боюнча иштерди ж\рг\з\\.

Окуу жылы ичинде

ОМК

 

1.2

«ОшМУнун мыкты лектору», «ОшМУнун мыкты окутуучусу» конкурстарына конкурстарына профессордук окутуучулук курамдын катышуусун уюштуруу.

Ноябрь-декабрь,2013

Апрель, 2014

ОМК, ОИД комиссия

 

1.3

Университетте ъткър\л\\ч\ «Мыкты окуулуктардын», «Мыкты электрондук окуулуктардын» конкурстарын факультетте уюштуруу жана жеё\\ч\лърд\ университеттик конкурска катышуусун уюштуруу.

Апрель, 2014

ОМК, ОИД комиссия

 

1.4

«Мыкты ОМК» конкурсун уюштуруу жана жеё\\ч\лърд\ университеттик конкурска катышуусун уюштуруу.

Апрель, 2014

ОМК, ОИД комиссия

 

1.5

Окутуунун кредиттик технологиялары, модулдук-рейтингдик система, рубеждик контроль, дисциплиналар боюнча силлабустарды т\з\\, базалык жана клиникалык дисциплиналар боюнча тесттик суроолордун базасын т\з\\ боюнча усулдук семинарларды ъткър\\

Октябрь, 2013 март, 2014

ОМК

 

1.6

Студент-медиктерди окутуп \йрът\\дъг\ интерактивд\\ усулдук ыкмалар боюнча усулдук семинар уюштуруу

Февраль, 2014

ОМК

 

2.

Окуу нормативдик базаны ън\кт\р\\ боюнча иш чаралар

2.1.

Кредиттик технологиялар системасын киргиз\\ боюнча иш чараларды жетектъъ. Адистиктердин окуу пландарынын мазмунуна баа бер\\.

Декабрь, 2013

Январь,2014

ОМК м\чълър\

 

2.2

Окуу планындагы дисциплиналардын силлабустарын иштеп чыгууну, кафедралык усулдук комиссияларда талкууну, рецензиялоону уюштуруу, алардын натыйжаларын ОМКнын отурумдарында талкуулоо.

Сентябрь, 2013

ОМК м\чълър\

 

2.3

Окуу жана методикалык иштердин айрым элементтеринин эрежелерин жана нормаларын иштеп чыгуу, университеттик ОМК менен макулдашып бекит\\, иштерине катышуу.

Февраль, 2014

ОМК м\чълър\

 

2.4

Методикалык иштердин жана методикалык материалдарды университеттик ОМК тарабынан иштелип чыккан нормативдик талаптарга ылайык даярдоо жана аларды ърк\ндът\\.

Февраль, март, 2014

ОМК м\чълър\

 

3.

Методикалык иштерди ърк\ндът\\

3.1

Кафедралардын, башка факультеттердин, башка ЖОЖдордун алдыёкы иш тажрыйбасын \йрън\\, жалпылоо, окуу процессине кийир\\, жайылтуу боюнча иш чараларды ж\рг\з\\.

План боюнча

ОМКнын м\чълър\

 

3.2

Окутуунун жаёы технологияларын, информациялык технологияларды пропагандалоо жана окуу процессинде пайдаланууну ърк\ндът\\.

Жыл бою

ОМК м\чълър\

 

3.3

Алистиктерди кесиптик даярдоону камсыздаган окуу пландарын, жумушчу программаларды рецензиялоону уюштуруу.

План боюнча

ОМКнын м\чълър\

 

3.4

Окуу процессин ърк\ндът\\ боюнча рекомендацияларды иштеп чыгуу, ар т\рд\\ деёгээлдеги конференцияларды, семинарларды, кароо конкурстарын ъткър\\гъ атышу.

План боюнча

ОМКнын м\чълър\

 

3.5

Факультеттин профессор-окутуучулары даярдаган окуулуктардын, окуу колдонмолордун жана окуу усулдук адабияттардын, кол жазмалардын, электрондук басылмаларды рецензиялоону уюштуруу.

Учурунда

 

ОМК м\чълър\

 

3.6

Алдыёкы новатордук лекторлордун ачык лекцияларын уюштуруу, окутуучулардын квалификациялык деёгээлин, кафедралардын ишмердик натыйжаларын рейтингдик баалоону ж\рг\з\\.

План боюнча

ОМКнын м\чълър\

 

3.7

Жаш окутуучулар \ч\н усулдук семинарларды уюштуруу.

Ноябрь, 2013

ОМК м\чълър\

 

4.

Окуу-усулдук базаны ърк\ндът\\ багытындагы жумуштар

4.1

Окуу процессинин уюштурулушун, анын кадрлар, усулдук базалар менен камсыз болушун ърк\ндът\\ боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

Учурунда

ОМК м\чълър\

 

4.2

Айрым дисциплиналар, кафедралар боюнча методикалык жана окуу ишмердиктин деёгээлине къзъмъл, анализ ж\рг\з\\, окуу методикалык жана информациялык китеп менен камсыздалышын иликтъъ. Зарыл учурунда факультеттин, университеттин тиешел\\ чечим даярдап бер\\.

План боюнча

ОМКнын м\чълър\

 

5.

Къзъмъл жана мониторинг иштери

5.1

Адистиктердин окуу планындагы дисциплиналар боюнча тесттик материалдардын сапатын ърк\ндът\\ боюнча иштерди уюштуруу.

Учурунда

ОМК м\чълър\

 

5.2

Студенттердин окуу жетишкендиктеринин деёгээлин диагностикалоонун тесттик формаларын кийр\\н\ методикалык коштоо.

Учурунда

Комиссия

 

5.3

Студенттердин билим деёгээлинин сапатына мониторинг ж\рг\з\\.

Системалуу

 

 

5.4

Сабактарга катышууну, анализдъън\ уюштуруу.

Системалуу

ОМК м\чълър\

 

6.

Квалификацияны жогорулатуу, аттестациялоо багытындагы жумуштар

6.1

Медицина факультетинин профессор-окутуучулук курамынын педагогикалык компотентт\\л\г\н жана кесиптик чеберчилигин жогорулатуу боюнча программаларды иштеп чыгуу, алардын ишке ашырууга катышуу.

Окуу жылы ичинде

ОМК м\чълър\

 

6.2

Факультеттин, уничерситеттин ъзд\к аттестациялоосуна катышуу.

План боюнча

ОМК м\чълър\

 

6.3

Факультетти лицензиялоону, аттестациялоону, акрелитациялоону ъткър\\гъ катышуу.

План боюнча

ОМК м\чълър\

 

6.4

Ъзд\к аттестацияны, баа бер\\н\ уюштурууга, эл аралык акредитациялоого керект\\ материалдарды даярдоого, иштеп чыгууга катышуу.

План боюнча

ОМКнын м\чълър\

 

7.

Эмгекти стимулдаштыруу

7.1

Университеттеги, анын бъл\мдър\ндъг\ окуу процессин методикалык камсыздоого активд\\ катышкан окутуучуларды сыйлоо жън\ндъг\ сунуштарды кароо, факультет жана университеттин жетекчилигине сунуштамаларды бер\\.

Учурунда

ОМК м\чълър\, комиссия

 

 

 

 

 

 

 

Медицина факультетинин окуу-

методикалык кеёешинин търайымы: Джумаева Л.М.