Новости Архив

Учебно-методический совет
эксперты ААОПО медфака

база вузовского компонента 2018-2019г

метод кенештин иш планы 2017-2018ж

метод кенештин иш планы 2016-2017ж

2013-2014 окуу жылында кабыл алынган мугалимдердин сабактарына катышуунун ж\р\ш\, жыйынтыктары жън\ндъг\ маалыматтар

2013-2014 окуу жылында кабыл алынган мугалимдердин сабактарына катышуунун  ж\р\ш\, жыйынтыктары жън\ндъг\ маалыматтар.

К\н\

Сабак беришкен мугалимдердин

Кайсыл сабак, сабактын формасы

Сабактарга катышкан

Комиссиянын берген баасы

Эскерт\\

Ф.А.А.

Факультетти

Кафедрасы

Кызмат орду

Комиссия м\чълър\

Факультеттин ък\лдър\

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

26.11.13

I пара

Субанова Аида Иманкуловна

Медицина факультети

Акушерство  и гинекология

окутуучу

Акушерство, практикалык сабак

Алтыбаева М.А.,

Айдаралиев Э.А., Кожомбердиева К., Джумаева Л.М.

Айтиева Ш.Д.,

Уметова Ж.А., Исраилова З.А.

Жакшыга жакын, дагы аракеттенип чыгармачылык мн иштъъ керек

Башка мугалимдердин сабактарына дайыма катышууну, алардын жакшы тажрыйбаларын \йрън\\н\ сунуш кылдык

2

28.11.13

I пара

Кадыбаев Замир Мамытбекович

Медицина факультети

Нормальной и топографической анатомии

окутуучу

Анатомия человека

практикалык сабак

Алтыбаева М.А.,

Айдаралиев Э.А., Кожомбердиева К., Джумаева Л.М.

Айтиева Ш.Д

Сакибаев К.Ш., Джолдубаев С.Ж., Анарбаев Р.А., Турсунбаева А.А.

Орто, ъз\н\н \ст\нън чыгармачылык менен иштесе ъс\ш\ м\мк\н

Башка мугалимдердин сабактарына катышуусу сунуш кылынды. С. Джолдубаевдин сабагына катышсын

3

28.11.13

II  пара

Шарипов Жумабек Маматович

Медицина факультети

Общественного здравоохранения

окутуучу

История медицины (практикалык сабак)

Алтыбаева М.А.,

Айдаралиев Э.А.,

Айдарбеков З. Кожомбердиева К., Джумаева Л.М.

Айтиева Ш.Д.,

Мамаев Т.М.,

Туташева А.

Турсунбаева А.

Канааттан-дырарлык эмес

Т. Мамаевге кафедра башчысына дайындадык: ъз\н\н \ст\нън иштесин апрель айында дагы сабагына келебиз.

4

2.12.13.

I пара

Мамашев  Элдияр Турсунбаевич

Медицина факультети

Травматологии и лучевой диагностики

окутуучу

Лучевая диагностика

практикалык сабак

Алтыбаева М.А.,

Айдаралиев Э.А., Кожомбердиева К., Джумаева Л.М.

Айтиева Ш.Д.,

Жеенбаев Ж.Ж.

Ыдырысов И.Т

Пакыров Ж.

Орто, ъз\н\н \ст\нън чыгармачылык менен иштесе ъс\ш\ м\мк\н

Башка мугалимдердин сабактарына катышуусу сунуш кылынды.

5

5.12.13.

IV пара

Султанова Анара Бурходиновна

Медицина факультети

Биохимии, патфизиологии и фармакологии

окутуучу

Патфизио-логия

практикалык сабак

Алтыбаева М.А.,

Айдаралиев Э.А., Кожомбердиева К., Джумаева Л.М.

Айтиева Ш.Д.,

Нурадиева А.Н.

Турсунбаева А.

Орто, ъз\н\н \ст\нън чыгармачылык менен иштесе ъс\ш\ м\мк\н

Башка мугалимдердин сабактарына катышуусу сунуш кылынды.

 

«Бекитемин»

Медицина факультетинин

деканы, м.и.к., профессор

Арстанбеков М.А.

________________________

«___»______________ 2013г.

ОшМУнун медицина факультетинин окуу-методикалык кеёешинин (ОМК)

2013-2014-окуу жылы \ч\н иш планы

 

КК

Пландаштырылган иш чаралар

Аткарылуу мъънът\

Жооптуу

Эскерт\\

1.

Уюштуруу иштери

1.1

Окуу-методикалык кеёештин, кафедралардын методикалык топторунун ишмердигин методикалык жетектъъ, координациялоо жана къзъмълдъъ боюнча иштерди ж\рг\з\\.

Окуу жылы ичинде

ОМК

 

1.2

«ОшМУнун мыкты лектору», «ОшМУнун мыкты окутуучусу» конкурстарына конкурстарына профессордук окутуучулук курамдын катышуусун уюштуруу.

Ноябрь-декабрь,2013

Апрель, 2014

ОМК, ОИД комиссия

 

1.3

Университетте ъткър\л\\ч\ «Мыкты окуулуктардын», «Мыкты электрондук окуулуктардын» конкурстарын факультетте уюштуруу жана жеё\\ч\лърд\ университеттик конкурска катышуусун уюштуруу.

Апрель, 2014

ОМК, ОИД комиссия

 

1.4

«Мыкты ОМК» конкурсун уюштуруу жана жеё\\ч\лърд\ университеттик конкурска катышуусун уюштуруу.

Апрель, 2014

ОМК, ОИД комиссия

 

1.5

Окутуунун кредиттик технологиялары, модулдук-рейтингдик система, рубеждик контроль, дисциплиналар боюнча силлабустарды т\з\\, базалык жана клиникалык дисциплиналар боюнча тесттик суроолордун базасын т\з\\ боюнча усулдук семинарларды ъткър\\

Октябрь, 2013 март, 2014

ОМК

 

1.6

Студент-медиктерди окутуп \йрът\\дъг\ интерактивд\\ усулдук ыкмалар боюнча усулдук семинар уюштуруу

Февраль, 2014

ОМК

 

2.

Окуу нормативдик базаны ън\кт\р\\ боюнча иш чаралар

2.1.

Кредиттик технологиялар системасын киргиз\\ боюнча иш чараларды жетектъъ. Адистиктердин окуу пландарынын мазмунуна баа бер\\.

Декабрь, 2013

Январь,2014

ОМК м\чълър\

 

2.2

Окуу планындагы дисциплиналардын силлабустарын иштеп чыгууну, кафедралык усулдук комиссияларда талкууну, рецензиялоону уюштуруу, алардын натыйжаларын ОМКнын отурумдарында талкуулоо.

Сентябрь, 2013

ОМК м\чълър\

 

2.3

Окуу жана методикалык иштердин айрым элементтеринин эрежелерин жана нормаларын иштеп чыгуу, университеттик ОМК менен макулдашып бекит\\, иштерине катышуу.

Февраль, 2014

ОМК м\чълър\

 

2.4

Методикалык иштердин жана методикалык материалдарды университеттик ОМК тарабынан иштелип чыккан нормативдик талаптарга ылайык даярдоо жана аларды ърк\ндът\\.

Февраль, март, 2014

ОМК м\чълър\

 

3.

Методикалык иштерди ърк\ндът\\

3.1

Кафедралардын, башка факультеттердин, башка ЖОЖдордун алдыёкы иш тажрыйбасын \йрън\\, жалпылоо, окуу процессине кийир\\, жайылтуу боюнча иш чараларды ж\рг\з\\.

План боюнча

ОМКнын м\чълър\

 

3.2

Окутуунун жаёы технологияларын, информациялык технологияларды пропагандалоо жана окуу процессинде пайдаланууну ърк\ндът\\.

Жыл бою

ОМК м\чълър\

 

3.3

Алистиктерди кесиптик даярдоону камсыздаган окуу пландарын, жумушчу программаларды рецензиялоону уюштуруу.

План боюнча

ОМКнын м\чълър\

 

3.4

Окуу процессин ърк\ндът\\ боюнча рекомендацияларды иштеп чыгуу, ар т\рд\\ деёгээлдеги конференцияларды, семинарларды, кароо конкурстарын ъткър\\гъ атышу.

План боюнча

ОМКнын м\чълър\

 

3.5

Факультеттин профессор-окутуучулары даярдаган окуулуктардын, окуу колдонмолордун жана окуу усулдук адабияттардын, кол жазмалардын, электрондук басылмаларды рецензиялоону уюштуруу.

Учурунда

 

ОМК м\чълър\

 

3.6

Алдыёкы новатордук лекторлордун ачык лекцияларын уюштуруу, окутуучулардын квалификациялык деёгээлин, кафедралардын ишмердик натыйжаларын рейтингдик баалоону ж\рг\з\\.

План боюнча

ОМКнын м\чълър\

 

3.7

Жаш окутуучулар \ч\н усулдук семинарларды уюштуруу.

Ноябрь, 2013

ОМК м\чълър\

 

4.

Окуу-усулдук базаны ърк\ндът\\ багытындагы жумуштар

4.1

Окуу процессинин уюштурулушун, анын кадрлар, усулдук базалар менен камсыз болушун ърк\ндът\\ боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

Учурунда

ОМК м\чълър\

 

4.2

Айрым дисциплиналар, кафедралар боюнча методикалык жана окуу ишмердиктин деёгээлине къзъмъл, анализ ж\рг\з\\, окуу методикалык жана информациялык китеп менен камсыздалышын иликтъъ. Зарыл учурунда факультеттин, университеттин тиешел\\ чечим даярдап бер\\.

План боюнча

ОМКнын м\чълър\

 

5.

Къзъмъл жана мониторинг иштери

5.1

Адистиктердин окуу планындагы дисциплиналар боюнча тесттик материалдардын сапатын ърк\ндът\\ боюнча иштерди уюштуруу.

Учурунда

ОМК м\чълър\

 

5.2

Студенттердин окуу жетишкендиктеринин деёгээлин диагностикалоонун тесттик формаларын кийр\\н\ методикалык коштоо.

Учурунда

Комиссия

 

5.3

Студенттердин билим деёгээлинин сапатына мониторинг ж\рг\з\\.

Системалуу

 

 

5.4

Сабактарга катышууну, анализдъън\ уюштуруу.

Системалуу

ОМК м\чълър\

 

6.

Квалификацияны жогорулатуу, аттестациялоо багытындагы жумуштар

6.1

Медицина факультетинин профессор-окутуучулук курамынын педагогикалык компотентт\\л\г\н жана кесиптик чеберчилигин жогорулатуу боюнча программаларды иштеп чыгуу, алардын ишке ашырууга катышуу.

Окуу жылы ичинде

ОМК м\чълър\

 

6.2

Факультеттин, уничерситеттин ъзд\к аттестациялоосуна катышуу.

План боюнча

ОМК м\чълър\

 

6.3

Факультетти лицензиялоону, аттестациялоону, акрелитациялоону ъткър\\гъ катышуу.

План боюнча

ОМК м\чълър\

 

6.4

Ъзд\к аттестацияны, баа бер\\н\ уюштурууга, эл аралык акредитациялоого керект\\ материалдарды даярдоого, иштеп чыгууга катышуу.

План боюнча

ОМКнын м\чълър\

 

7.

Эмгекти стимулдаштыруу

7.1

Университеттеги, анын бъл\мдър\ндъг\ окуу процессин методикалык камсыздоого активд\\ катышкан окутуучуларды сыйлоо жън\ндъг\ сунуштарды кароо, факультет жана университеттин жетекчилигине сунуштамаларды бер\\.

Учурунда

ОМК м\чълър\, комиссия

 

 

 

 

 

 

 

Медицина факультетинин окуу-

методикалык кеёешинин търайымы: Джумаева Л.М.