Новости Архив

1304 09:32 05-04-2017

Кодекс

ПБӨБ

1288 18:20 28-05-2014

ПБОБ

1491 14:25 21-04-2014

Педагогика кафедрасы

2140 14:23 21-04-2014
Центр развития педагогического образования

Ош мамлекеттик университети заманбап педагогикалык адистерди даярдап чыгууга єзгєчє кєўїл бурулат. Бул максатта 2008-жылы ОшМунун Окумуштуулар кеўешинин чечими менен педагогика, психологиялык илимий усулдук борбору ачылып, анын курамына педагогика жана психология кафедралары кирген. Борбордун негизи максаты болуп педагогика жана психология багытында илимий-изилдєєлєрдї жїргїзїї, мектепке илимий-методикалык жардамдарды кєрсєтїї менен мугалимдерди усулдук-практикалык адабияттар менен камсыз кылуу, алдыўкы педагогикалык тажрыйбаларды илимий жактан негиздєє жана жайылтуу эсептелинген. Борборду 2008-2012-жылдары педагогика илимдеринин кандидаты, профессор Апышев Бекембай Апышевич жетектеген. Анын жетекчилигинде бир топ алгылыктуу иштер жїргїзїлгєн. Ош областынын мектептеринде атайын изилдєєлєр жїргїзїлїп, кадрдык муктаждыктар, педагогикалык, психологиялык, методикалык проблемалар, соцпедагогдордун иштери жєнїндєгї маселелер изилденип, тийиштїї сунуштар министрликке берилген.

Борборго коюлган милдеттердин негизинде окутуучулар бир нече окуу китептерин, куралдарын жарыкка чыгарышты. Мисалга алсак, Б. Апышев “Тарбия жараяны” 2008-ж., “Педагогика” 2011-ж.,(26-б) доцент М. Колдошев “Педагогика боюнча тесттер, кырдаалдар, кєнїгїїлєр, педагогикалык чыгармачылыктын элементтери жана таалим-тарбиялык иштердин иштелмелери” 2008-ж., “Ойноп жатып тарбиялайбыз, єсєбїз” 2011-ж., “Интерактивдїї оюндар” 2011-ж., “Педагогиканын теориясы, системасы жана технологиясы”-курсу боюнча окуу программасы (М. Колдошев, Б. Тажикова, Г. Жутанова. 2010-ж.), А. Батыралиев “Кесиптик деўгээлиўизди билесизби”,2009-ж. Аталган окуу китептери, куралдары мектеп мугалимдери, ЖОЖдун окутуучулары, студенттери їчїн даярдалып, окуу-тарбия иштеринде кеўири колдонулууда.

Ректордун № 366 02.10.2012-ж. буйругунун негизинде педагогикалык, психологиялык илимий-усулдук борбору “Педагогикалык билим берїїнї єркїндєтїї борбору” болуп єзгєрїп, анын курамына педагогикалык адистиктердеги практикалар єткєрїлїп берилген. Борборду жетектєє п.и.к., доцент А.Батыралиевге жїктєлгєн. Борбордун негизги милдеттери:
1.Педагогика жана психология кафедраларынын илимий окуу-методикалык, уюштуруучулук-тарбиялык иштерине жалпы жетекчиликти жїргїзїї.

2.Университеттин педагогикалык адистиктеги факультеттеринин жетекчилиги жана методикалык кафедралары менен бирдикте мугалимди кесиптик жактан даярдоо проблемалары боюнча бирдиктїї иштерди алып баруу.

3.Иш берїїчїлєрдїн, студенттердин арасында сурамжылоо жїргїзїїнїн жана алардын сунуштарынын негизинде Ош МУда билим берїї процессине, окуу пландарына єзгєртїїлєрдї, корректировкаларды киргизїї.
4.Мектеп мугалимдеринин жана башка элге билим берїї кызматкерлеринин педагогикалык алдыўкы иш тажрыйбаларын изилдєє, жалпылоо жана практикада аларды жайылтуу.
5.Алдыўкы чыгармачыл мугалимдердин, методисттердин, элге билим берїїнїн кызматкерлеринин, жогорку окуу жайларынын окутуучуларынын психологиялык-педагогикалык илимдердин аймагындагы илимий-изилдєєчїлїк иштерин уюштурууга кємєк кєрсєтїї.

6.Мектеп мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу боюнча иш-чараларды жїргїзїї.
7.Аспирантура аркылуу илимий кадрларды даярдоо, университеттин окутуучуларынын педагогикалык квалификациясын жогорулатуу. Педагогика жана психология кафедраларынын алдында лабораторияларды тїзїї жана алардын изилдєєлєрїнїн жыйынтыгын практикага жайылтуу.
8.Окуу жайындагы педагогикалык адистиктеги практикалардын єтїшїнє жалпы жетекчилик кылуу жана педагогикалык практиканын жобосун иштеп чыгуу. Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарынын, райондорунун жана Ош шаарынын билим берїї башкармалыктарынын жетекчилери менен педагогикалык кызматташтыкты жана практиканы єткєрїї боюнча келишимдерди тїзїї.
9.Республиканын башка окуу жайларындагы педагогикалык практикалардын єтїлїшї боюнча тажрыйбалар менен таанышып чыгуу жана окуу процессине жайылтуу.
10.Ош МУнун педагогикалык адистерди даярдоочу факультеттери менен бирдикте кесиптик багыт берїї жана инновациялык технологияларды жайылтуу иштерин жїргїзїї.
11.Студенттердин арасында педагогикалык проблемаларды изилдєє боюнча илимий иштерди жїргїзїї;

Борбор кайрадан тїзїлгєндєн бери кєптєгєн иш чаралар єткєрїлдї.

-Борбордун уставы мезгилдин талабынын негизинде иштелип чыкты жана Ош Мунун Окумуштуулар кеўеши тарабынан бекитилген;

-Педагогика жана психология кафедраларынын перспективалык илимий-изилдєє багыттары иштелип чыкты;

-Кафедралардын илимий–изилдєє темалары аныкталды.

-Педагогикалык практиканын жобосу (2013-ж.) толуктоолор менен иштелип чыкты жана Окумуштуулар кеўешинде бекилди;

-2013-жылы Ош облусунун, райондорунун жана Ош шаарынын мектептери менен илимий-педагогикалык, методикалык иштерди кїчєтїї жана педагогикалык практикаларды єткєрїї боюнча келишимдер бекитилди;

-2014-жылы ректор К.Исаковдун жана Борбордун демилгеси менен Ош, Жалал-абад, Баткен областтарынын, Ош шаарынын билим берїї башкармалыктарынын жетекчилери менен кесиптик кызматташтык боюнча келишимдер тїзїлдї жана алдыўкы мектептерге баалуу сыйлыктар берилди;

Бакалавр окуу формасындагы педагогикалык практикалардын программасы методикалык кафедралар, ОИД, методисттер, мектеп мугалимдери менен бирдикте бир нече жолу талкууланып, аппробациядан єткєрїп, мектептердин пикири эске алынып, Ош МУнун Окумуштуулар кеўешинде (2015-ж.) бекилди жана “Практиканттын кїндєлїгї” иштелип чыкты;

-Педагогика жана психология кафедраларынын окутуучулары К.Акматов, Т.Матикеев, Г.Жутанова, Т.Умурбекова,Т.Умаровдор кандидаттык диссертацияларын ийгиликтїї коргошту.

-Психология кафедрасынын алдында лаборатория ачылды жана гранттык проектинин колдоосунда тийиштїї техникалык каражаттар менен жабдылды;

-Психология кафедрасынын лабораториясына ректорат 5 компьютер бєлїп берди жана лабораторияны толугу менен ремонттон єткєрдї;

-Мугалимдердин билимин єркїндєтїї курсуна психологиялык лаборатория окуу-методикалык жардамдарды кєрсєтїї жагы;

-Психология кафедрасынын окутуучулары жер титирегенде Алай, Кара-Суу райондоруна барышып, жабыркагандарга психологиялык жардамдарды кєрсєтїп келишти;

-Психология кафедрасынын окутуучулары чек ара кызматынын суранычы менен Ош, Баткен областтарында жайгашкан чек ара кызматынын аскерлеринин арасында психологиялык изилдєєлєрдї жїргїзїштї жана тийиштїї сунуштарды беришти;

Борбор КМШнын, чет єлкєлєрдїн, республиканын жогорку окуу жайлары менен илимий байланышты тїзгєн;

-Борбордун окутуучулары кєптєгєн методикалык колдонмолорду, окуу китептерди, илимий макалаларды жарыкка чыгарышты.

1. Апышев Б.Педагогика 2011-ж.(окуу китеби)

2. Муратов А.,Тажикова Б., Акматов К. Кыргыз этнопедагогикасы. Ош,2015. 16,5 б.т. 264 бет.

3. Батыралиев А. Кесиптик деўгээлиўизди билесизби? (Методикалык колдонмо). Ош, 2015. 5,5 б.т).

4. Колдошев М. Интерактивдїї кыймылдуу оюндар. (Окуу-практикалык жана методикалык колдонмо). Ош, 2013. 9,8 б.т.

5. Колдошев М. Башканы коюп, Манасты айт! (Илимий усулдук колдонмо). Ош, 2015. 9 б.т.

6. Колдошев М. Башканы коюп, Манасты айт! 2-бєлїк. Илимий усулдук колдонмо. Ош, 2016. 7,5 б.т.

7. Ажиматов О. Общая психология. Ош.2014. 0,4 б.т.

8. Ажиматов О. Методика психологического изучения школьников. Ош.2014. 0,5 б.т.

9. Жолдошбаев Д. Жунусов И. Мектепте психологдун ишмердїїлїгї. Ош.2012 Мин.грифи менен. 16,5б.т.

10. Жолдошбаев Д. Жалпы психология. Ош.2013. Ош Мунун чечими менен. 4 б.т.

11. Жолдошбаев Д. Єнїгїї психологиясы. Ош.2015. Мин.грифи менен. 38,5 б.т.

12. Умурбекова Т. Психология. Учебно-методическое пособие для студентов медицинских факультетов. Ош.2015. 15,5б.т.

13. Жолдошева А., Умаров Т. Окуучуларды адеп-ахлактык руханий тарбиялоодо этнопедагогикалык каражаттарды колдонуу. (Мугалимдер їчїн окуу-усулдук колдонмо). Ош.2014. 12,6б.т.

14. Закиров А., Мурзаев М. Этнопсихология. Бишкек.2015. 21,2 бет.

15.Шадиев Н.С."Кыргыз этнопедагогикасы" атайын курсу болочок мугалимдерди даярдоо системасында. Ош-2011, 40 б.