Новости

МИТ факультетинин МИОМ кафедрасынын окутуучулары VI Назаровдук окуулар секциясында доклад окушту.

2014-жылдын 26-апрель кїнї ЖАМУда єткєрїлгєн "Илимий-техникалык прогресс-мамлекетти чыўдоонун негизи" аталышындагы илимий-практикалык конференцияда ага окутуучу Ш.Оморов "Педагогикалык практиканы уштурууда модулдук системанын модели" окутуучу Э.Авазова "Дистанттык окууга даярдоо, электрондук кур (e-learning)" деген темада доклад жасашты.
1227 17:35 28-04-2014

                 

Новости

|< >|