14:00 23-01   2016-жылы Ош мамлекеттик университетинде аткарылган иштер       09:58 23-01   АКАДЕМИЯЛЫК МОБИЛДҮҮЛҮК ЖӨНҮНДӨ Ж О Б О (ДОЛБООР)       17:57 21-01    Кышкы лагерь       14:53 21-01    Грант Посольства США в Кыргызской Республике.       14:48 21-01    Конкурс исследовательских грантов       14:47 21-01   Кышкы лагерь       14:00 21-01   Энергетика кафедрасы өндүрүш жетекчилери менен тегерек стол өткөрдү       13:06 21-01    sfdfdsfd sdfdsfsdf sdf       10:16 21-01   ОшМУнун окуу иштери боюнча проректору доцент К.Г. Кожобеков ФТФда семинар өттү       10:08 21-01   Семинар-тренинг өттү     


КАРТА САЙТА


  Университет
         1    Университет сегодня
                  1    История
                           1    Награды
                           2    Ректоры вуза
                                    1    Табалдиев Раимбек
                                    2    Половиков Федор
                                    3    Өмүралиев Ашимкан
                                    4    Ешмамбтов Баки
                                    5    Айтмурзаев Ташмурза
                                    6    Ботбаева Мира
                                    7    Кулуев Раимкул
                                    8    Жумагулов Сулайман
                                    9    Анарбаев Арап
                                    10  Бешимов Бакыт
                                    11  Мурзубраимов Бектемир
                                    12  Орозбеков Мухтар
                                    13  Исаков Каныбек
                           3    75-летие ОшГУ
                  2    Миссия
                  3    Символика
                  4    Реквизиты
                  5    Университет и город
                  6    Совет аксакалов
         2    Нормативные документы
                  1    Лицензия
         3    Руководство
                  1    Ректор
                           1    Помощник ректора
                  2    Проректор по учебной работе
                  3    Өнүктүрүү жана эл аралык байланыштар боюнча проректор
                  4    Проректор по научной работе
                  5    Проректор по экономике и финансам
                           1    Отдел экономики и планирования
                                    1    Статист
                           2    Бухгалтерия
                           3    Маркетолог
                           4    Аудитор
                           5    Постановление ПКР от 3 июня 2014 года №303 Об утверждении стандартов государственных услуг
                                    1    Постановление ПКР от 3 июня 2014 года №303 Об утверждении стандартов государственных услуг
                           6    Прейскурант цен
                  6    Директор административно-хозяйственного департамента
                  7    Проректор по государственному языку
                           1    ОшГУ поднимает государственный флаг
                           2    «МЫ ВМЕСТЕ»
                  8    Окуу-информациялык департаментинин директору
                  9    Директор департамента довузовской подготовк
                  10  Директор департамента воспитания
                  11  Директор департамента магистратуры
                  12  Проректор по заочному и дистантному обучению
                           1    История заочного отделения
                           2    Дистантное обучение
                                    1    Положение
                                    2    Специальности дистантного обучения
                                    3    Требования к дистанционному образованию
         4    Факультеты
                  1    Кыргыз филологиясы жана журналистика факультети
                           1    Цели, миссия, задачи и история
                           2    Кафедры
                                    1    Кыргыз тил илими кафедрасы
                                             1    тарыхы
                                                      1     Силлабусттар
                                             2    курамы
                                             3    илимий багыттары
                                             4    Жарыяланган эмгектер
                                    2    Кыргыз адабияты кафедрасы
                                             1    Кафедранын тарыхы
                                             2    Профессордук - окутуучулук курамы
                                             3    Илимий-изилдөө иштери
                                             4    Окуу–усулдук колдонмолор
                                             5    Илимий эмгектери
                                             6    Окутулуучу дисциплиналар
                                                      1    Адабият теориясы
                                                      2    Адабият таанууга киришүү
                                                      3    Адабий сын
                                             7    Окуу-усулдук иштери
                                             8    Студент. илимий–изилдєє иштери
                                    3    Кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун методикасы кафедрасы
                                             1    История
                                             2    курамы
                                             3    окутуучулардын резюмеси
                                             4    силлабустардын тїзїлїшї
                                                      1    
                                             5    илимий эмгектери
                                             6    сыйлыктары
                                             7    
                                             8    курамы
                                             9    курамы
                                             10  Техникалык базасы
                                             11  дисциплиналары
                                             12  Техникалык базасы
                                             13  башка жождор менен байланыштары
                                    4    Өзбек филологиясы кафедрасы
                                    5    Журналистика кафедрасы
                                             1    Тарыхы
                                             2    Структурасы
                                             3    Курамы
                                             4    Жарыяланган макалалар
                                             5    Фото галерея
                                             6    Видео роликтер
                                             7    Кулактандыруу
                                             8    Бөлүмдүн жетекчилиги
                                             9    Жарыялар
                                             10  Абитуриенттер үчүн
                                             11  Адабияттардын тизмеги
                                             12  кафедранын паспорту
                                             13  Бөлүмдүн миссиясы
                                             14  Отчеттору
                           3    Магистратура
                           4    Факультеттин тарыхы
                           5    Абитуриенттер үчүн
                           6    Фото галерея
                  2    Факультет русской филологии
                           1    Мы помним ваши праведные дела
                           2    Научно-исследовательская работа
                           3    Наши выпускники
                           4    Кафедры факультета
                                    1    Всемирной литературы
                                             1    Цели и задачи кафедры
                                             2    Научно-исследовательская работа
                                             3    Культурно-массовая работа
                                             4    Резюме ППС
                                             5    Международное сотрудничество
                                             6    УМК ППС
                                             7    Конференции, семинары...
                                    2    Русского и сопоставительного языкознания
                                             1    История
                                             2    Резюме преподавателей
                                             3    Научно-исследовательская работа
                                             4    План работы кафедры
                                             5    План работы кафедры
                                    3    Иностранных языков и межкультурных коммуникаций
                                             1    Тарыхы
                                             2    ачык сабак
                                             3    Кафедранын илимий багыты
                                             4    Окутуучулардын резюмелери
                                    4    Методики преподавания русского языка и литературы
                                             1    
                                             2    РЕЗЮМЕ ППС
                                             3    РЕЗЮМЕ ППС
                                             4    История кафедры
                                             5    НИР кафедры
                                             6    НИР кафедры
                                    5    Практического курса русского языка и культуры речи
                                             1    План работы кафедры
                                             2    Научно-исследовательская работа
                                             3    Резюме ППСиУВП кафедры
                           5    Центры в действии...
                                    1    Индийский центр
                                             1    Визиты дружбы и взаимопонимания
                                             2    Конференции, круглые столы
                                             3    Стажировки и учеба в Индии
                                             4    При поддержке посольства
                                             5    С оптимизмом в завтрашний день
                                             6    Миссия центра
                                    2    Славянский центр
                           6    Общественная жизнь факультета
                           7    Лучшие преподаватели факультета
                           8    Лучшие студенты факультета
                           9    Материально-техническая база
                           10  Фотогалереи
                           11  МАГИСТРАТУРА
                           12  Ассоциация выпускников
                                    1    План работы
                                    2    Выпуксники
                                    3    Лучшие выпускники
                                    4    Встречи выпускников
                                    5    семинары и тренинги
                           13  Резюме ППС
                           14  Резюме ППС
                  3    Факультет мировых языков и культур
                           1    О факультете
                                    1    Центры
                                             1     Центр американистики
                                             2    Лаборатория
                                             3    Немецкий информационный центр
                                             4    Материально техническая база и оснащение
                                             5    
                                             6    
                                    2    Международные связи факультета
                                    3    Профессорско-преподавательский состав
                                    4    Миссия факультета
                                    5    Администрация
                           2    Поступающему
                                    1    
                                    2    
                                             1    
                           3    Образовательные программы
                                    1    Магистратура
                                             1    РАСПИСАНИЕ
                                    2    Бакалавриат
                                    3    Студенческое научное общество
                                    4    
                                    5    
                                    6    
                           4    РАСПИСАНИЕ
                                    1    
                                    2    
                                    3    
                           5    Студентам и магистрантам
                                    1    
                                    2    
                           6    Наука
                                    1    Ученый совет
                                    2    Неделя науки
                           7    Вне учебная жизнь
                                    1    Практика
                                    2    
                                    3    
                                    4    
                                    5    
                                    6    
                                    7    
                           8    Студенческое самоуправление
                           9    Фотогалерея
                           10  Кафедры
                                    1    Кафедра фонетики и грамматики английского языка
                                             1    Магистерские программы
                                             2    О кафедре
                                             3    маалымат тактайчасы
                                             4    Профессиональное резюме ППС
                                             5    Фотогалерея
                                             6    Профилизации бакалавриата
                                             7    Мероприятия
                                             8    Объект научной диятельности
                                    2    Кафедра лексикологии и стилистики английского языка
                                             1    О кафедре
                                             2    Профилизации бакалавриата
                                             3    Профессордук-окутуучулук курам
                                             4    Профессиональное резюме ППС
                                             5    Объект научной диятельности
                                             6    Магистерские программы
                                             7    Учебно - методический совет
                                             8    Мероприятия
                                    3    Кафедра романо-германской филологии
                                             1    Маалымат тактайчасы
                                             2    Окуу усулдук кеңеш
                                             3    Силлабус
                                             4    Иш планы
                                             5    Илимий иштер
                                             6    Профессордук окутуучулук курам
                                             7    Тарбиялык иштер
                                             8    Кафедра жөнүндө маалымат
                                    4    Кафедра Американистики и перевода
                                             1    ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД
                                             2    О Кафедре
                                                      1    
                                             3    Профилизации бакалавриата
                                             4    Профессиональное резюме ППС
                                             5    Объект научной диятельности
                                             6    Магистерские программы
                                             7    Мероприятия
                                             8    Фотогалерея
                                             9    Контакты
                                    5    Кафедра практического курса английского языка
                                             1    О кафедре
                                             2    Окуу методикалык комплекси
                                             3    Профессорлук-окутуучулук курам
                                             4    учебно -методический комплекс
                                             5    История кафедры
                                             6    History of the chair
                                    6    Кафедра немецкого языка
                                             1    О кафедре
                                             2    Профилизации бакалавриата
                                             3    Профессордук-окутуучулук курам
                                             4    Объект научной деятельности
                                             5    Профессиональное резюме ППС
                           11  Структура факультета
                                    1    
                                    2    
                                    3    
                           12  Информационные пакеты
                           13  
                                    1    
                                    2    Нормативные документы
                                    3    
                           14  МАГИСТРАТУРА
                           15  Контакты
                  4    Факультет международных отношений
                           1    История факультета
                           2    Факультет сегодня
                           3    Специальности
                           4    Учебная работа
                           5    Научная работа
                           6    Воспитательная работа
                           7    Общественная работа
                           8    Международные связи
                           9    Кафедры
                                    1    Кафедра международных отношений
                                    2    Кафедра регионоведения
                                             1    Тарыхы
                           10  Центры
                                    1    Корейский центр
                                    2    Японский центр
                                    3    Иранский центр
                           11  Магистратура
                           12  Фотогаларея
                           13  Учебные программы
                           14  Миссия и задачи факультета
                           15  Ассоциация выпусников
                  5    Факультет "Бизнес и менеджмент"
                           1    Цели, миссия, задачи и история
                           2    Кафедры
                                    1    Бухгалтерский учет и экономический анализ
                                             1    Цель, миссия и задачи
                                             2    Учебная работа кафедры
                                             3    ППС кафедры
                                             4    Методическая работа кафедры
                                             5    Знаменательные даты кафедры
                                             6    Научно-иследовательская работа
                                                      1    НИР ППС
                                                      2    НИРС
                                    2    Государственное муниципальное управление
                                             1    О кафедре
                                             2    Знаменательные даты кафедры
                                             3    Методическая работа кафедры
                                             4    Научно-исследовательская работа студентов
                                             5    ППС кафедры
                                             6    Учебная работа
                                             7    Новости кафедры
                                             8    
                                             9    Научно-исследовательская работа
                                    3    Бизнес информатика и математика в экономике
                                             1    Цель, миссия и задачи
                                             2    Учебная работа
                                             3    Связь с производством
                                             4    ППС кафедры
                                             5    Знаменательные даты кафедры
                                             6    Учебно-методическая работа кафедры
                                             7    НИРС
                                             8    Профессордук - окутуучулук курамдын колдонмо блогу
                                                      1    Окутуучу, Оморов Шабданбек Орозмаматовичдин жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтому
                                                               2    Лабораториялык иштердин топтому
                                                               3    УМКлардын топтому
                                                               4    Силлабусстардын топтому
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      2    Окутуучу, Мурзараимов Куштар Капаровичдин жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтому
                                                               2    Лабораториялык иштердин топтому
                                                               3    УМКлардын топтому
                                                               4    Силлабусстардын топтому
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      3    Окутуучу, Омонов Тагайбек Абдраимовичдин жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтому
                                                               2    Лабораториялык иштердин топтому
                                                               3    УМКлардын топтому
                                                               4    Силлабусстардын топтому
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      4    кафедрасынын башчысы, ф.-м.и.к., доцент.Бекешов Турдумамат Орозматовичдин жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтомдору
                                                               2    Практикалык тапшырмалардын топтомдору
                                                               3    УМКлардын топтомдору
                                                               4    Силлабустардын топтомдору
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      5    э.и.к., Исмаилова Кальмира Джанчаровнанын жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтомдору
                                                               2    Лабораториялык иштердин топтомдору
                                                               3    УМКлардын топтомдору
                                                               4    Силлабустардын топтомдору
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      6    Окутуучу, Эрмекбаева Айжан Турдубековнанын жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтомдору
                                                               2    Практикалык иштердин топтомдору
                                                               3    УМКлардын топтомдору
                                                               4    Силлабустардын топтомдору
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      7    Окутуучу, Ысакова Малахаткан Шариповнанын жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтомдору
                                                               2    Практикалык тапшырмалар топтому
                                                               3    Лабораториялык тапшырмалардын топтому
                                                               4    УМКлардын топтому
                                                               5    Силлабустардын топтому
                                                               6    Резюме
                                                               7    Алган сыйлыктары
                                                               8    Квалификациясы
                                                               9    Илимий иштери
                                                      8    доцент, ф.-м.и.к., Талиев Айдарбек Абдыразаковичдин жекече блогу
                                                               1    Лекциялар топтому
                                                                        1    Математика предмети боюнча лекциялар
                                                                        2    Финансовая математика предметинен лекциялар
                                                                        3    Математическое программирование предмети боюнча лекциялар
                                                               2    Практикалык тапшырмалар топтому
                                                                        1    Математика предметинен практикалык тапшырмалар
                                                                        2    Финансовая математика предметинен практикалык тапшырмалар
                                                                        3    Математичесое программирование предметинен практикалык тапшырмалар
                                                               3    Лабораториялык иштердин топтому
                                                               4    УМКлардын топтому
                                                                        1    УМК математика
                                                                        2    УМК финансовая математика
                                                                        3    УМК Математическое программирование
                                                               5    Силлабустардын топтому
                                                                        1    Математика предметинен силлабусс
                                                                        2    Финансовая математика предметинен силлабусс
                                                                        3    Математическое программирование предметинен силлабусс
                                                               6    Резюме
                                                               7    Алган сыйлыктары
                                                               8    Квалификациясы
                                                               9    Илимий иштери
                                                      9    Улук окутуучу, Абдыкадыров Санжар Кубатовичдин жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтому
                                                                        1    "Основы электронного обучение" предметинен лекциялар
                                                                        2    "Электронный бизнес" пердметинен лекциялар
                                                                        3    "Проектирование информационных систем" предметинен лекциялар
                                                                        4    "Информационная технология в управлении" предметинен лекциялар
                                                                        5    "Информационные безопасности и защита информации" предметинен лекциялар
                                                                        6    "Автоматизированный системный анализ" предметинен лекциялар
                                                                        7    "Введение в экономику" предметинен лекциялар
                                                                        8    "Основы дистанционного обучения" предметинен лекциялар
                                                               2    Лабораториялык иштердин топтому
                                                                        1    "Основы электронного обучение" предметинен лабораториялык иштер
                                                                        2    "Электронный бизнес" пердметинен лабораториялык иштер
                                                                        3    "Проектирование информационных систем" предметинен лабораториялык иштер
                                                                        4    "Информационная технология в управлении" предметинен лабораториялык иштер
                                                                        5    "Информационные безопасности и защита информации" предметинен лабораториялык иштер
                                                                        6    "Автоматизированный системный анализ" предметинен лабораториялык иштер
                                                                        7    "Основы дистанционного обучения" предметинен лабораториялык иштер
                                                               3    УМКлардын топтому
                                                                        1    "Основы электронного обучение" предметинен УМК
                                                                        2    "Электронный бизнес" пердметинен УМК
                                                                        3    "Проектирование информационных систем" предметинен УМК
                                                                        4    "Информационная технология в управлении" предметинен УМК
                                                                        5    "Информационные безопасности и защита информации" предметинен УМК
                                                                        6    "Автоматизированный системный анализ" предметинен УМК
                                                                        7    "Основы дистанционного обучения" предметинен УМК
                                                                        8    "Введение в экономику" предметинен УМК
                                                               4    Силлабустардын топтому
                                                                        1    "Основы электронного обучение" предметинен силлабусс
                                                                        2    "Электронный бизнес" пердметинен силлабусс
                                                                        3    "Проектирование информационных систем" предметинен силлабусс
                                                                        4    "Информационная технология в управлении" предметинен силлабусс
                                                                        5    "Информационные безопасности и защита информации" предметинен силлабусс
                                                                        6    "Автоматизированный системный анализ" предметинен силлабусс
                                                                        7    "Основы дистанционного обучения" предметинен силлабусс
                                                                        8    "Введение в экономику" предметинен силлабусс
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      10  Инженер-программист, Аттокурова Анара Абдивалиевнанын жекече блогу
                                                               1    Резюме
                                                               2    Алган сыйлыктары
                                                               3    Квалификациясы
                                                               4    Илимий иштери
                                                      11  Окутуучу, Турсунов Эльмураддын жекече блогу
                                                               1    Лекциялар топтому
                                                               2    Лабораториялык иштердин топтому
                                                               3    УМКлардын топтому
                                                               4    Силлабустардын топтому
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      12  Улук окутуучу, Момбекова Гульназ Береновнанын жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтому
                                                               2    Практикалык тапшырмалардын топтому
                                                               3    УМКлар топтому
                                                               4    Силлабусстар топтому
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      13  Улук лаборант, Абдыгаппарова Перизаттын жекече блогу
                                                               1    Резюме
                                                               2    Алган сыйлыктары
                                                               3    Квалификациясы
                                                               4    Илимий иштери
                                                      14  Лаборант, Маданбек у. Илимбекдин жекече блогу
                                                               1    Резюме
                                                               2    Алган сыйлыктары
                                                               3    Квалификациясы
                                                               4    Илимий иштери
                                                      15  Лаборант, Сабирали к.Сымбаттын жекече блогу
                                                               1    Резюме
                                                               2    Алган сыйлыктары
                                                               3    Квалификациясы
                                                               4    Илимий иштери
                                                      16  окутуучу, Золотарева Татьяна Анатольевнанын жекече блогу
                                                               1    Лекциялар топтому
                                                               2    Практикалык тапшырмалардын топтому
                                                               3    Лабораториялык иштердин топтому
                                                               4    УМКлар топтому
                                                               5    Силлабусстар топтому
                                                               6    Резюме
                                                               7    Алган сыйлыктары
                                                               8    Квалификациясы
                                                               9    Илимий иштери
                                                      17  Улук окутуучу, Алимова Гульбара Байышовнанын жекече блогу
                                                               1    Лекциялар топтому
                                                               2    Практикалык тапшырмалардын топтому
                                                               3    УМКлардын топтому
                                                               4    Силлабусстардын топтому
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      18  Улук окутуучу, Мамытов Айтбай Омоновичдин жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтому
                                                               2    Практикалык тапшырмалардын топтому
                                                               3    УМКлардын топтому
                                                               4    Силлабусстардын топтому
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      19  Улук окутуучу, Маматкадырова Гулай Тагаевнанын жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтому
                                                               2    Практикалык тапшырмалардын топтому
                                                               3    Лабораториялык иштердин топтому
                                                               4    УМКлардын топтому
                                                               5    Силлабусстардын топтому
                                                               6    Резюме
                                                               7    Илимий иштери
                                                               8    Алган сыйлыктары
                                                               9    Квалификациясы
                                                      20  Улук окутуучу, Султанова Светлана Владимировнанын жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтомдору
                                                               2    Лабораториялык иштердин топтомдору
                                                               3    УМКлардын топтомдору
                                                               4    Силлабустардын топтомдору
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      21  ф.-м.и.к., доцент., Асанов Авазбек Раимжановичдин жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтомдору
                                                               2    Практикалык тапшыралардын топтомдору
                                                               3    УМКлардын топтомдору
                                                               4    Силлабусстардын топтомдору
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      22  Улук окутуучу, Чоюбеков Сапарбек Мыйзамбековичдин жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтомдору
                                                               2    Практикалык тапшырмалардын топтомдору
                                                               3    УМКлардын топтомдору
                                                               4    Силлабусстардын топтомдору
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                             9    Кафедранын тарыхы жана өнүгүүсү
                                    4    Финансы и кредит
                                             1    Цель, миссия и задачи
                                             2    Организационная структура кафедры
                                             3    Учебно методическая работа
                                             4    Научно -исследовательская работа
                                             5    Научно-исследовательская работа студентов
                                             6    Учебно-воспитательная,кураторская работа
                                             7    материально-техническая база
                                             8    Информационное обеспечение кафедры "Финансы и кредит"
                                             9    Работа ППС с выпускниками
                                             10  История
                                    5    Экономика и налоги
                                             1    Цель, миссия и задачи
                                             2    Учебная работа
                                             3    ППС кафедры
                                             4    Методическая работа
                                             5    Связь с производством
                                             6    Научно - иследовательская работа
                                             7    История
                                             8    Новости кафедры
                                             9    Работа ППС с выпускниками
                                    6    Экономика предприятий и управление бизнесом
                                             1    Цель, миссия и задачи
                                             2    Учебная работа кафедры
                                             3    ППС кафедры
                                             4    Учебно-методическая работа
                                             5    Связь с производством
                                             6    Научно-исследовательская работа
                                             7    Курсы по выбору (силабусы к курсам по выбору)
                                             8    Информационный пакет
                                             9    Кафедранын иш чаралары
                                                      1    Связь студентов с преподавателями
                           3    Профессорско-преподавательский состав
                           4    Структура факультета
                           5    Международные связи
                                    1    История международного сотрудничества факультета
                                    2    Новости, объявления
                                    3    Иностранные студенты
                                    4    Команда Enactus
                                             1    О команде ENACTUS ОШГУ
                                             2    История развития
                           6    Молодежный комитет
                                    1    Общие сведения о Комитете по делам молодежи
                                    2    Структура Комитета по делам молодежи
                                    3    Фотогалереи
                           7    Практика и связь с предприятиями
                                    1    Организация практики студентов
                                    2    Выпскники факультета
                                    3    Совместная работа с работодателями
                           8    Общественная жизнь факультета
                                    1    Тарбия иштеринин планы
                                    2    Тарбиялык иштер
                                    3    Маданий–массалык жана коомдук иштер
                                    4    Спорттук иштер
                                    5    Социалдык база
                                    6    Фотогалереи
                                             1    2012-2013- окуу жылындагы жетишкендиктер
                                    7    Отчет
                           9    Научно-иследовательская работа
                                    1    Кафедралардын илимий багыттары
                                    2    Аспиранттары жана изденүүчүлөрү жөнүндө маалымат
                                    3    Факультетте корголгон кандидаттык жана докторлук диссертациялар
                           10  Магистратура
                                    1    Цель, миссия и задачи
                                    2    Направление магистратуры
                                    3    Учебная работа
                                    4    Научно-исследовательская работа
                                    5    ППС магистратуры
                           11  Дистантное обучение
                                    1    Нормативное обеспечение
                                    2    Терминология
                                    3    Характерные черты дистанционного образования
                                    4    Использование технологий дистанционного обучения позволяет
                                    5    Ресурсы ДО
                                    6    Технологии Дистанционного Образования
                           12  Новости факультета
                           13  Программы подготовки
                                    1    Экономика
                                    2    Бизнес управления
                           14  Методическая работа факультета
                                    1    Основная работа
                                    2    Мероприятия методического совета
                                    3    Методические публикации ППС факультета
                                    4    УМК и силлабусы
                           15  ОшМУ Бизнес жана Менеджмент факультети 20 жылдык спорттук иш чаранын жабылышы
                  6    Факультет педагогики и физического воспитания
                           1    История
                           2    Цели и обязанности
                           3    Состав администрации
                           4    Структура факультета
                           5    Кафедры
                                    1     Кафедра теории и методики преподавания языков и литературы начального образования
                                             1    История
                                                      1    ППС
                                    2    Теории и методики начального обучения.
                                             1    История
                                             2    
                                             3    Окутулуучу дисциплиналар
                                             4    Кафедранын милдети.
                                             5    Илимий методикалык колдонмолор.
                                             6    Илимий изилдөө иштери.
                                             7    Окуу иштери.
                                             8    окутуучулардын иш кагаздары
                                             9    аннотациялар
                                             10  кафедранын иш чаралары
                                    3    Кафедра педагогика и психология начального образования
                                             1    История
                                             2    Кафедрада окутулуучу предметтер
                                             3    Кафедранын структурасы
                                             4    Профессордук-окутуучулук курамы
                                             5    Илимий-изилдөө иштери
                                             6    Перспективалык планы
                                             7    Магистратура болуму
                                                      1    Магистратуранын миссиясы
                                                      2    
                                                      3    Магистранттардын тизмеси
                                                      4    Окутуучулардын тизмеси
                                             8    ОМК, силлабус
                                    4    Дене тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы
                                             1    Дене тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы
                                             2    Кафедрада окутулуучу предметтер
                                             3    Кафедранын максаты
                                             4    Кафедранын милдети
                                             5    КАФЕДРАНЫН ИШ – АРАКЕТТЕРИНИН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ
                                             6    КАФЕДРАНЫН БАЙЛАНЫШТАРЫ
                                             7    Кафедранын паспорту
                                    5    Факультеттер аралык дене тарбия
                                             1    Тарыхы
                                             2    Материалдык-техникалык база
                                             3    Окутулуучу дисциплиналар
                                             4    Профессордук-окутуучулук курамы
                                             5    Илимий-изилдөө иштери
                                             6    Окуу-усулдук иштери
                           6    Молодежный комитет
                                    1    Жаштар комитетинин структурасы
                                    2    
                                    3    Жанылыктар
                                    4    Маданий массалык иш-чаралар
                                    5    Жаштар комитеттин иш-планы
                                    6    Видеолор
                                    7    
                                    8    Бүгүнкү студент эртеңки кесипкөй адис.
                           7    Педагогический колледж
                                    1    Тарыхы
                                    2    структурасы
                                    3    Профессордук окутуучулук курам
                                    4    Илимий изилдөө иштери
                                    5    ОМК силлабус
                                    6    Жобо
                           8    Магистратура
                           9    Миссия
                           10  Научные работы
                           11  Информационный пакет
                           12  Ассоциация выпускников
                                    1    Иш план
                                    2    Бүтүрүүлөр жөнүндө маалымат
                                    3    Семинарлар жана тренингдер
                                    4    Мыкты бүтүрүүчулөр
                           13  НББП
                  7    Факультет искусств
                           1    О факультете
                           2    Структура факультета
                           3    Наука
                                    1    Илимий иш - пландар
                                    2    Илимий отчет
                                    3    Илимий чыгармачыл иштер
                                    4    Илим жана Искусство жумалыгы
                           4    Методические работы факультета
                                    1    Негизги иштери
                                    2    Иш план
                                    3    Факультеттеги ПОК методикалык публикациялары
                                    4    ОМК жана силлабустар
                           5    Студенческое самоуправление
                           6    Администрация
                           7    Кафедры
                                    1    Методики музыкального воспитания, теории и хорового дирижирования
                                             1    Магистерские программы (Направление, обучаемые дисциплины)
                                             2    Профилизация бакалавриата (Направление, обучаемые дисциплины)
                                             3    Профессиональное резюме ППС (Краткое резюме о научно-педагогической деятельности ППС с фото)
                                             4    Мероприятия (информация о проводимых мероприятиях)
                                             5    Фотогалерия
                                             6    Контакты (телефон, E-tmail, адрес)
                                                      1    
                                                               1    
                                                                        1    
                                                                        2    
                                                               2    
                                                                        1    
                                                                        2    
                                                      2    
                                                      3    
                                                               1    
                                                                        1    
                                                                        2    
                                                      4    
                                                               1    
                                                      5    
                                                               1    
                                                      6    
                                                               1    
                                                                        1    
                                                      7    
                                                               1    
                                             7    Объект научной деятельности (основное направление научно-педагогической деятельности кафедры)
                                             8    О кафедре (общая информация о кафедре с фото заведующего)
                                    2    Рисование, черчение и труд
                                             1    О кафедре
                                             2    Объект научной деятельности
                                                      1    Студенческая научно-творческая деятельность
                                             3    Творческая деятельность кафедры
                                             4    Профессорско-преподавательский состав кафедры
                                             5    Рабочие программы, Силлабусы, УМК
                                                      1    Оморкулов А.М.
                                                      2    Курбанбаев К.А.
                                                      3    Маматурдиева Р.
                                                      4    Максытова Г.Т.
                                                      5    Марипов А. Т.
                                                      6    Эшбаев М.Э.
                                                      7    Джумакулов Т.Х.
                                                      8    Кадырбаева Т.
                                                      9    Торогелдиева К.
                                                      10  Турдубаева З.
                                                      11  Тешебаев У.Ю.
                                                      12  Кушбакова А.А.
                                                      13  Мамазаиров М.
                                                      14  Гапаров Р.
                                                      15  Урманов И.
                                                      16  Сулайманова З.
                                                      17  Уруксатбек к. Ж.
                                                      18  Мамытов М.
                                                      19  Алиева Т.
                                                      20  Ысмайылов М.З.
                                             6    Профилизации бакалавриата
                                             7    Магистерские программы
                                             8    Профессиональное резюме
                                                      1    Курбанбаев Кылычбек Азимович
                                                      2    Марипов Абдибали Тойчубаевич
                                                      3    Максытова Гульнара Турсунбаевна
                                                      4    Кадырбаева Тамара Турсунбаевна
                                                      5    Эшбаев Мамыралы
                                                      6    Джумакулов Токтобай Хашимович
                                                      7    Ысмайылов Мухтар Зулпукарович
                                                      8    Төрөгелдиева Кимия Атыровна
                                                      9    Турдубаева Зура Акматовна
                                                      10  Маматурдиева Рано Мирзахамдамовна
                                                      11  Урманов Исмаил Сраждинович
                                                      12  Кушбакова Акинай Алантаевна
                                                      13  Оморкулов Алмаз Мырзаевич
                                                      14  Тешебаев Умид Юрсунович
                                                      15  Мамазаиров Мирлан Латипович
                                                      16  Мамытов Мирлан Абдикеримович
                                                      17  Сулайманова Зияда Шералиевна
                                                      18  Гапаров Руслан Дүйшөбаевич
                                                      19  Уруксатбек кызы Жаңылай
                                                      20  Бегмамат кызы Буабида
                                                      21  Молдокулова Элина Ашымбековна
                                             9    Мероприятия
                                             10  Фотогалерея
                                             11  Контакты
                                             12  Творческая работа преподавателей и студентов
                                    3    Исполнения на народных музыкальных инструментах и пения
                                             1    О кафедре
                                             2    Направление подготовки Музыкальное искусство эстрады
                                             3    Объект научной деятельности
                                             4    Мероприятии
                                             5    Профессиональное резюме ППС
                                             6    Фотогалерея
                                             7    Контакты
                           8    Внеучебная жизнь
                                    1    Факультетин турмушунан
                                             1    Факультеттин турмушу
                                    2    
                                    3    
                                    4    
                           9    Магистратура
                                    1    Магистратура буклети
                                    2    Магистратура тарыхы
                                    3     Профессордук-окутуучулук курамы
                                    4    Жетишкендиктери
                           10  Информационный пакет
                           11  Поступающему
                           12  Международные связи
                           13  Материально техническая база и оснащение
                           14  Студентам и магистрантам
                           15  Ученый совет
                  8    Исторический факультет
                           1    Цели, миссия, задачи и история
                           2    Факультеттин структурасы
                                    1    Деканат
                                    2    Факультеттин түзүмү
                           3    Жаштар комитети
                                    1    Жаштар комитети
                                             1    СТУРУКТУРАЛЫК суроттор
                                    2    Жаштар комитетинин структурасы
                                    3    Жанылыктар
                                    4    Фотогалерея
                                             1    " ОшМУ жазы 2014" сынагы
                                    5    Куттуктоолор!
                                    6    Жаштар комитетинин откоргон жалпы иш-чаралары.
                                             1    8- март "Аялдардын Эл аралык майрамы"
                                             2    23-феврвль "ОшМУ МЫРЗАСЫ 2014"
                                             3    3-март Кыргыз Республикасынын желек куну!
                                             4    20-март "Нооруз Эл достугу" майрамы!
                                             5    14-Февралга карата откорулгон дисскуция.
                                             6    "Алгачкы конгуроо" 1-курстарды кабыл алуу аземи.
                           4    Кафедралар
                                    1    Жалпы тарых жана тарыхты окутуунун усулу
                                             1    Кыскача тарыхы
                                             2    Профессордук-окутуучулук курамы
                                             3    Максаты жана милдеттери
                                             4    Кафедрада окутуулучу предметтер
                                             5    Жекече иш пландарынын толтурулушу
                                             6    Профессордук-окутуучулук курамы тарабынан жүргүзүлүп жаткан окуу-усулдук иштер
                                             7    Коомдук-тарбиялык иши
                                             8    Илимий-изилдөө иши
                                             9    Изденүүчүлөр жана аспиранттар
                                    2    Кыргызстан тарыхы жана археология этнография
                                             1    Кыскача тарыхы
                                             2    Профессор-окутуучулар курамы
                                             3    паспорту
                                                      1    
                                                      2    
                                                      3    
                           5    Фото Галерея
                           6    Куттуктоолор
                           7    Магистратура
                                    1    Магистратуранын жана магистратура бөлүмүнүн тарыхы
                                    2    Иш пландар
                                    3    Практикалардын прграммалары
                           8    Факультеттин паспорту
                           9    Илим изилдөө жана эл аралык байланыштар
                                    1    Окутуучулардын илимий-изилдөө иштери
                           10  Тарбиялык иштер
                           11  Практика иштери
                           12  Окуу-усулдук кеңеш
                  9    Факультет математики и информационных технологий
                           1    История
                           2    Руководство факультета
                           3    Структура факультета
                           4    Магистратура
                                    1    Иш план
                                    2    Магистратуранын багыттары
                                    3    Жумушчу окуу пландары
                                    4    Фотогалерея
                                    5    Профессордук-окутуучулук курам
                                    6    Магистранттардын тизмеси
                                             1    Математика программасында
                                             2    Колдонмо математика жана информатика программасында
                                             3    Колдонмо информатика программасында
                                             4    Билим берүүдөгү менеджмент программасында
                                             5    Маалымат системалары жана технологиялары программасында
                                    7    Кесипке багыт берүү иш-чаралары
                                    8    Байланыш маалыматтары
                                    9    Лицензиялар
                                    10  ОМК, Силлабустар
                           5    Бакалавриат
                           6    Кафедры
                                    1    Информационные технологии и автоматизированные системы
                                             1    Тарыхы
                                             2    Профессордук - окутуучулук курамы
                                             3    Илимий-изилдөө иштери
                                             4    Окуу–усулдук колдонмолор
                                             5    Илимий эмгектери
                                             6    Окутулуучу дисциплиналар
                                             7    Электрондук окуу китептер
                                             8    Окуу-усулдук иштери
                                             9    Студент. илимий–изилдєє иштери
                                             10  Профориентациялык иштер
                                             11  Сыйлыктар
                                             12  Кафедра мүчөлөрү
                                             13  Силлабустар
                                             14  Стратегический план работы кафедры
                                             15  Основные методы преподавания и обучения
                                    2    Программирование
                                             1    Тарыхы
                                             2    Материалдык-техникалык база
                                             3    Окутулуучу дисциплиналар
                                             4    Профессордук-окутуучулук курамы
                                                      1    Сопуев Адахимжан
                                                      2    Асылбеков Таалайбек Дүкөнбаевич
                                                      3    Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич
                                                      4    Сатаров Арзымат Эминович
                                                      5    Абдугулова Гульжан Садырбековна
                                                      6    Тажикбаева Сонайым Тойгонбаевна
                                                      7    Аркабаев Нуркасым Кылычбекович
                                                      8    Төлөбаева Кылымкан Абдрахмановна
                                                      9    Абдирайимова Назигай Абдинабиевна
                                                      10  Айтбай кызы Айгүл
                                                      11  Маматова Венера Токтобаевна
                                                      12  Токторбаев Айбек Мамадалиевич
                                                      13  Омаралиева Гүлбайра Абдималиковна
                                                      14  Абдумиталип уулу Кубатбек
                                                      15  Монуева Манзура Авазбековна
                                             5    Илимий-изилдөө иштери
                                             6    Окуу–усулдук колдонмолор
                                             7    Илимий эмгектери
                                             8    Электрондук окуу китептер
                                             9    Окуу-усулдук иштери
                                             10  Студент. илимий–изилдөө иштери
                                             11  Профориентациялык иштер
                                             12  Выпускники
                                             13  Информациялык пакет
                                             14  Госстандарт
                                                      1    710200 Информационные системы и технологии (бакалавр)
                                                      2    710100 Информатика и вычислительная техника (бакалавр)
                                                      3    710200 Информационные системы и технологии (магистр)
                                    3    Алгебра и геометрия
                                             1    Тарыхы
                                             2    Профессордук-окутуучулук курамы
                                                      1    Алымкулов Келдибай
                                                      2    Матиева Гулбадан
                                                      3    Папиева Толкун Маматаевна
                                                      4    Борбоева Гулниса Маматкановна
                                                      5    Курбанбаева Нуржамал Нажимидиновна
                                             3    Илимий изилдөө иштери
                                                      1    1-долбоор
                                                      2    2-долбоор
                                             4    Башка илимий мекеме, жогорку окуу жайлары менен байланышы
                                             5    Окуу-усулдук колдонмолору
                                             6    Материалдык-техникалык базасы
                                             7    Илимий эмгектер жана илимий макалалар
                                             8    Кызматы, максаттары жана милдеттери
                                             9    Профориентациялык иштер
                                             10  Окутулуучу дисциплиналар
                                    4    Математический анализ
                                             1    Тарыхы
                                             2    Илимий-изилдєє иштери
                                             3    Кафедранын курамы
                                             4    Кафедранын дисциплиналары
                                             5    Окуу-методикалык иштер
                                             6    Студенттердин илимий-изилдєє иштери
                                             7    Материалдык- техникалык база
                                             8    Кызматы, максаттары жана милдеттери
                                             9    Окуу-методикалык колдонмолор
                                    5    Высшая математика
                                             1    Тарыхы
                                             2    Окуу-усулдук иштер
                                             3    Илимий байланыштар
                                             4    Кафедранын профессордук - окутуучулук курамы
                                             5    Кафедранын миссиясы жана милдеттери
                                             6    Электрондук окуу колдонмолор
                                             7    Студенттик олимпиада
                                             8    Жогорку математика окутулуучу адистиктер
                                             9    Лекциялардын конспектилери
                                             10  Практикалык иштердин конспектилери
                                             11  Учурдагы текшеруунун суроолору
                                             12  Аралык текшеруунун суроолору
                                    6    Технология обучения математики, информатики и образовательного менеджмента
                                             1    Международные связи кафедры
                                             2    Математиканы, информатиканы окутуу технологиялары жана билим берүүдөгү менеджмент кафедрасы
                                             3    Илимий изилдөө иштери
                                             4    Кафедранын башка илимий мекеме, жогорку окуу жайлар менен байланышы:
                                             5    Тарбиялык иштер
                                             6    Мектеп менен байланыш
                                             7    Кафедранын материалдык –техникалык базасы
                                             8    ОКУУ-УСУЛДУК ИШТЕРИ
                                             9    Тарыхы
                                             10  АГАРТУУ АКАДЕМИЯСЫ” ЛАБОРАТОРИЯСЫ
                                             11  2016-17-о.ж. МИОТж ББМ кафедрасына бекитилген дисциплиналар
                                             12  ОКУУ–УСУЛДУК КОЛДОНМОЛОР
                                             13  ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМЫ
                                             14  Иш план, кеңешмелердин планы
                                             15  Силлабустар
                                             16  
                                             17  
                                             18  
                                             19  
                                             20  
                                    7    Информатика
                                             1    Тарыхы
                                             2    Кызматы, максаттары жана милдеттери
                                             3    Тарбиялык, маданий-массалык, коомдук жана спорттук иштери
                                             4    Башка илимий мекеме, жогорку окуу жайлар менен байланышы
                                             5    Окутуучулардын илимий-изилдөө иштери
                                             6    Профессордук-окутуучулук курамы
                                             7    Окутуулуучу дисциплиналар
                                             8    Материалдык-техникалык база
                                             9    Окуу-усулдук иштер
                                             10  Окуу-усулдук колдонмолор
                                    8    Компьютерный центр
                                             1    Максаттары жана милдеттери
                                             2    Компьютердик борбордун класстары
                                             3    Кызматкерлердин курамы
                                             4    Илимий-изилдөө иштери
                                             5    Материалдык–техникалык базасы
                           7    Научно-исследовательская деятельность
                                    1    Научно-исследовательская деятельность преподавателей
                                    2    Аспиранты и магистранты
                                    3    Научно-исследовательская деятельность студентов
                                    4    Олимпиада
                                    5    Конференции, симпозиумы и форумы
                           8    
                           9    Силлабусы
                                    1    Жогорку математика кафедрасы
                                    2    ИТАС кафедрасы
                                    3    Программалоо кафедрасы
                                    4    Информатика кафедрасы
                                    5    МИОМ кафедрасы
                                    6    Алгебра жана геометрия кафедрасы
                                    7    Математикалык анализ кафедрасы
                           10  Заочное отделение
                                    1    
                                    2    Адистиктер
                                    3    Студенттердин областтар боюнча контингенти
                                    4    1-курска студенттерди кабыл алуу
                                    5    Бүтүрүүчүлөр жөнүндө маалымат
                           11  Дистантное обучение
                                    1    О дистантном обучении
                                    2    Адистиктер
                                    3    Тарыхы
                           12  МИССИЯ факультета
                           13  Информационные пакеты
                           14  Поступающим
                           15  Ассоциация выпускников
                           16  
                           17  Международные связи
                                    1    Связь с университетами
                                    2    Иностранные студенты
                  10  Физико-технический факультет
                           1    Цели, миссия, задачи и история факультета
                           2    Кафедры
                                    1    Кафедра экспериментальной и теоретической физики
                                             1    История кафедры
                                             2    Дисциплины кафедры
                                             3    Научно-исследовательская работа
                                                      1    Монографиялар
                                                      2    Илимий баяндамалар
                                                      3    Патенттер, күбөлүктөр
                                                      4    Илимий иш сапарлар
                                             4    Профессорско- преподавательский состав
                                             5    Материалная база
                                             6    Учебно-методические пособие
                                             7    Научно-исследовательская работа студентов
                                             8    Профориентационная работа
                                             9    Студентческие кружки
                                             10  Диссертационный Совет
                                             11  Новости кафедры
                                    2    Кафедра общей физики и МПФ
                                             1    Учебно-методические пособие
                                             2    Дисциплины кафедры
                                             3    Студентческие кружки
                                             4    Материалная база
                                             5    История кафедры
                                             6    Научно-исследовательская работа
                                             7    Научно-исследовательская работа студентов
                                             8    Состав кафедры
                                             9    Профориентационные работы
                                             10  Новости кафедры
                                             11  Кафедранын отчету
                                    3    Кафедра энергетики
                                             1    История
                                             2    Учебно-методическая работа
                                             3    Научно-исследовательская работа
                                             4    Научно-исследовательская работа студентов
                                             5    Материалная база
                                             6    Профессорско-преподавательский состав
                                             7    Международные связи
                                                      1    Чет элдик студенттер
                                                      2    Чет элдик магистранттар
                                                      3    Научные связи факультета
                                             8    Дистантное обучение
                                             9    Магистратура
                                             10  Новости кафедры
                                             11  Учебно-воспитательная работа
                                             12  Обучаемые дисциплины
                                             13  Связь с предприятиями
                                             14  Кесипке багыттоо иштери
                                             15  Кесипке багыттоо иштери
                                             16  Кесипке багыттоо иштери
                                    4    
                                             1    Тарыхы
                                             2    Окутуучу дисциплиналар
                                             3    Илим изилдоо иштери
                                             4    Профессордук-окутуучу курам
                                             5    Материалдык база
                                             6    Окуу-усулдук колдонмолор
                                             7    Студенттердин илимий-изилдоо иштери
                                             8    Кесипке багытто иштери
                                             9    Студенттердин кружоктору
                                             10  
                                             11  
                                    5    Кафедра автотранспорта
                                             1    История кафедры
                                             2    Профессорско-преподавательский состав
                                             3    Научно-исследовательская работа
                                             4    Дисциплины кафедры
                                             5    Материалная база.
                                             6    Учебно-методические пособие
                                             7    Профориентационные работы
                                             8    Научно-исследовательская работа студентов
                                             9    Новости кафедры
                           3    Состав и структура факультета
                           4    Международные связи
                                    1    Иностранные студенты
                                    2    Иностранные магистранты
                                    3    Научные связи факультета
                           5    Молодежный комитет
                                    1    Тарбиялык иштер
                                    2    Спорттук иш-чаралар
                                    3    Салттык иш-чаралар
                                    4    Төрага
                                    5    Жаштар комитетинин түзүмү
                                    6    Илимий изилдөө иштер
                           6    Научно - исследовательская работа
                                    1    Монографии
                                    2    Научные статьи
                                    3    Защита диссертации
                                    4    Аспиранты
                                    5    Соискатели
                                    6    Диссертационные Советы
                           7    Дистантное обучение
                                    1    Заочное обучение
                                    2    Нормативные документы дистантного обучение
                                    3    Технология ДО
                                    4    Термины ДО
                                    5    Возможность использования технология ДО
                                    6    Учебно, учебно-методические материалы ДО
                           8    Методическая работа факультета
                                    1    Учебно-методические пособие
                                    2    План работы учебно-методического совета факультета
                                    3    УМК и силлабусы
                           9    Профбюро
                           10  Практика и связь с предприятиями
                           11  Магистратура
                           12  Программы подготовки
                           13  Обществанная жизнь факультета
                                    1    Воспитательная работа
                                    2    Общественные и культурно-массовые работы.
                                    3    Социалная база
                                    4    Спортивные мероприятия
                                    5    КВН команды факультета
                                    6    Кураторы
                                    7    Женсовет факультета
                           14  Профориентационные работы
                           15  Лучшие выпускники
                           16  Учебно-методические пособие
                           17  
                           18  План работы Ученого Совета факультета
                           19  Абитуриент - 2016
                  11  Факультет естествознания и географии
                           1    История
                           2    Кафедры
                                    1    Физколлоидной, аналитической, органической химии и химической технологии
                                             1    Тарыхы
                                             2    Профессордук -окутуучулук курам
                                             3    Окуу-методикалык жана окуу-усулдук колдонмолор
                                             4    Научные связи кафедры:
                                             5    Илимий изилдєє иштери
                                             6    Материалдык-техникалык база
                                             7    Химиялык дисциплиналар
                                             8    Химиялык технология предмети боюнча өндүрүштүк практика
                                    2    Ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана БОУ кафедрасы
                                             1    Кафедранын тарыхы
                                             2     Окуу иштери
                                             3    Илимий изилдөө иштери
                                             4    Кафедранын илимий борборлор, Эл аралык донор уюмдар менен байланышы
                                             5    Талаа практикалар
                                             6    Кафедранын өндүрүш менен байланышы
                                             7    МААЛЫМАТ
                                             8    Ак илбирс тууралуу китептин бет ачары болуп өттү
                                    3    Зоология жана экология кафедрасы
                                             1    Илимий иштер
                                             2    Кафедранын курамы
                                             3    Эл аралык байланыштар
                                             4    Материалдык-техникалык базасы
                                             5    Кафедранын тарыхы
                                    4    Жалпы химия жана химия-экологиялык, криминалистикалык экспертиза кафедрасы
                                             1    Окуу-усулдук иштери
                                             2    История
                                             3    Научно-исследовательская работа
                                             4    Организационная работа и материально-техническая база кафедры
                                             5    Профессордук-окутуучулук курамы
                                    5    Физикалык география, колдонмо геодезия жана табият таануу концепциясы кафедрасы
                                             1    Илмий-изилдөө иштери
                                             2    Тарыхы
                                             3    Кафедранын курамы
                                             4    Кызматы, максаты жана милдеттери
                                             5    Окуу-методикалык иштери
                                             6    Окуу-методикалык колдонмолор
                                             7    Окуу-талаа практикасы
                                    6    Экономикалык, социалдык жана саясий география кафедрасы
                                             1    Тарыхы
                                             2    Илимий-изилдөө иштери
                                             3    Кафедранын курамы
                                             4    Кызматы, максаты жана милдеттери
                                             5    Окуу-методикалык иштер
                                             6    
                                             7    окуу-талаа парактикасы
                           3    Тарбиялык жана коомдук иштер
                           4    Окуу усулдук кеңеши
                           5    Магистратура
                                    1    Магистратура
                                    2    Направление магистратуры
                                    3    Учебная работа
                                    4    Научно-исследовательская работа
                                    5    ППС магистратуры
                                    6    Фото галерея
                                    7    Выпускники отдела магистратуры
                                    8    Приказы
                           6    Бакалавр ТТГФ
                           7    Жаштар комитети
                                    1    Маданий эс алуу
                                             1    ЖАШТАР КОМИТЕТИНИН СҮРӨТТӨРҮ
                                                      1    сүрөттөр
                                             2    сүрөттөр фото
                                    2    Жаштар Комитетинин курамы.
                                    3    Маалымат тактайчасы
                           8    Факультеттин миссиясы жана перспективалуу багыттары
                           9    Эл аралык байланыштар
                           10  Бутуруучулор ассоциациясы
                  12  Медицинский факультет
                           1    История
                           2    КАФЕДРЫ
                                    1    Нормальная и топографическая анатомия с курсом конституциональной типологии человека
                                             1    Учебно-методическая работа
                                                      1    Специальность: 560001 - ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
                                                               1    Рабочие программы
                                                               2    Силлабусы
                                                               3    Аннотации дисциплин
                                                      2    Специальность: 560002 - ПЕДИАТРИЯ
                                                               1    Рабочие программы
                                                               2    Силлабусы
                                                               3    Аннотации дисциплин
                                                      3    Специальность: 560003 - МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО
                                                               1    Рабочие программы
                                                               2    Силлабусы
                                                               3    Аннотации дисциплин
                                                      4    Специальность: 560004 - СТОМАТОЛОГИЯ
                                                               1    Рабочие программы
                                                               2    Силлабусы
                                                               3    Аннотации дисциплин
                                                      5    Специальность: 560005 - ФАРМАЦИЯ
                                                               1    Рабочие программы
                                                               2    Силлабусы
                                                               3    Аннотации дисциплин
                                                      6    Сведения о преподавателях
                                             2    Научно-исследовательская работа
                                             3    Организационная и общественно-воспитательная работа
                                                      1    План работы кафедры
                                                      2    План кафедрального заседания
                                                      3    План работы по науке кафедры
                                                      4    План работы научно-методических семинаров, круглых столов и конференций кафедры
                                                      5    План работы научного студенческого кружка им. проф. Ч.Дж.Джумабаева
                                                      6    План воспитательной работы кафедры
                                                      7    Списки кураторов кафедры
                                                      8    Фотогалерея: культмассовая работа, спорт и здоровье
                                             4    Международные связи, договора
                                             5    УИРС и НИРС
                                                      1    Анатомический олимп
                                             6    Повышение квалификаций
                                             7    АНАТОМИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
                                             8    Издательская деятельность
                                             9    Достижения
                                             10  Полезные ссылки
                                             11  Персональный блог доцента Кенешбаева Б.К
                                                      1    Лекция по топографической анатомии (стомфак)
                                                      2    Лекция по топографической анатомии (педиатрия)
                                                      3    План-конспекты по топографической анатомии
                                                      4    Научная деятельность
                                                               1    Основные научные труды Кенешбаева Б.К.
                                                      5    Иллюстративные материалы по ТА
                                                      6    Учебно-методическая деятельность
                                                      7    Методические разработки занятий
                                                      8    Фонд оценочных тестовых вопросов по топографической анатомии
                                             12  Персональный блог доцента Сакибаева К.Ш.
                                                      1    Лекционные материалы
                                                      2    Научная деятельность
                                                      3    Дипломы, сертификаты, удостоверения
                                                      4    
                                             13  Персональный блог доцента Беркмаматова Ш.Т.
                                                      1    Лекционные материалы
                                                               1    Лечебное дело
                                             14  Персональный блог доцента Джолдубаева С.Дж.
                                                      1    Лекционные материалы
                                             15  Персональный блог ст.преподавателя Муратовой Ж.К.
                                                      1    Лекционные материалы
                                                      2    
                                             16  Персональный блог ст.преподавателя Нуруева М.К.
                                                      1    Лекционные материалы
                                                      2    
                                             17  УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРЫ
                                                      1    План работы УВП
                                                      2    Графики дежурств
                                                      3    Отчеты УВП
                                             18  История
                                             19  Отчеты преподавателей кафедры
                                                      1    
                                                               1    
                                                      2    2015-2016-учебный год
                                             20  Почетные гости кафедры
                                                      1    Почетные гости кафедры
                                             21  Международный межвузовский специализированный научно-лабораторный антропометрический кабинет
                                                      1    Паспорт
                                                      2    План работы
                                                      3    Результаты биоимпедансометрии
                                             22   http://www.elibrary.ru
                                             23  ОТЧЕТЫ КАФЕДРЫ
                                                      1    ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ
                                                      2    ОТЧЕТЫ ПО НИР
                                    2    Онкология, офтальмология и оториноларингология
                                             1    Тарыхы
                                             2    Отчет кафедры
                                             3    ППС кафедры
                                             4    МТБ кафедры
                                             5    Договора кафедры
                                             6    Рабочие программы и силлабусы
                                             7    Самоаттестация кафедры
                                             8    Учебно-методические пособия
                                             9    Планы, графики кафедры
                                             10  Лекции (на русском и англ. языке)
                                    3    Кафедра естественнонаучных дисциплин
                                             1    Состав кафедры
                                                      1    
                                                               1    
                                                      2    
                                             2    Учебно- методическая работа
                                                      1    Лечебное дело
                                                      2    Педиатрия
                                                      3    Стоматология
                                                      4    Фармация
                                                      5    
                                                      6    
                                             3    Научно-исследовательская работа
                                             4    Организационная и общественная воспитательная работа
                                             5    
                                             6    
                                             7    
                                             8    
                                             9    
                                             10  
                                    4    Урологии,оперативной хирургии и дерматовенерологии.
                                             1    История
                                             2    рабочая программа
                                             3    силлабус
                                             4    экзам.тесты
                                             5    Материалдык техникалык база
                                             6    ППС кафедры
                                    5    Неврологии и психиатрии
                                             1    Отчет кафедры
                                             2    История
                                             3    Квалификация сотрудников
                                             4    силлабусы
                                             5    рабочая программа
                                             6    электронные книги
                                    6    Травматологии, судебной медицины с курсом лучевой диагностики
                                             1    История
                                             2    Документации кафедры
                                             3    Паспорт кафедры
                                             4    Научно Исследовательская Работа
                                             5    Учебно-Методическа Работа
                                                      1    СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 560001 - ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
                                                               1    РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
                                                               2    СИЛЛАБУСЫ
                                                               3    АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН
                                                      2    СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 560004 - СТОМАТОЛОГИЯ
                                                               1    РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
                                                               2    СИЛЛАБУСЫ
                                                               3    АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН
                                                      3    СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 560002 - ПЕДИАТРИЯ
                                                      4    СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 560003 - МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО
                                                      5    Учебные материалы
                                                      6    Отчеты
                                             6    Мониторинг Кафедры
                                             7    Организационная и общественно-воспитательная работа
                                                      1    План работы кафедры в факультете
                                                      2    План воспитательной работы
                                                      3    Кураторская деятельность
                                                      4    Кафедральные заседания
                                                      5    Фото-галерея кафедры
                                                      6    студенческие кружки кафедры
                                             8    Web Log ассистента кафедры Маматова Т.А
                                                      1    Руководство
                                                      2    Заведующий кабинетами
                                                      3    Лаборантская деятельность
                                                      4    Вспомогательный персонал кафедры
                                             9    Web Log Заведующего кафедры,профессора Жеенбаева Ж.Ж
                                                      1    Научные работы и достижения
                                                      2    Учебно-методические материалы
                                             10  Web Log доцента кафедры,Ыдырысова И.Т
                                                      1    Научные труды и достижения
                                                      2    Учебно-методическая материалы
                                             11  УИРС И НИРС
                                             12  Web Log доцента кафедры Ахунжанов Р.А
                                                      1    Лекционные материалы
                                                      2    Научная работа
                                                      3    СМЭ
                                             13  Web Log старшего преподавателя к.м.н., Калыева К.М
                                                      1    Научные достижения и награды
                                    7    Общей хирургии
                                             1    Тарыхы.
                                             2    Материалдык-техникалык база
                                             3    Жумушчу программалар предметтер боюнча.
                                                      1    Специальность : 560001 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО.
                                                               1    Рабочая программа. 2-курс лечебное дело
                                                                        1    3-й семестр.
                                                               2    Рабочая программа. 3-курс лечебное дело
                                                                        1    5-й семестр.
                                                                        2    6-й семестр.
                                                               3    Рабочая программа.4-курс лечебное дело
                                                                        1    7-й семестр.
                                                      2    Специальность :560002 ПЕДИАТРИЯ
                                                               1    Рабочая программа. 3-курс педиатрия
                                                                        1    5-й семестр.
                                                                        2    6-й семестр.
                                                      3    Спецальность : 560003 МЕДИКО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО.
                                                               1    Рабочая программа.3-курс МПД
                                                                        1    5-й семестр.
                                                                        2    6-й семестр.
                                                      4    Специальность : 560004 СТОМАТОЛОГИЯ.
                                                               1    Рабочая программа.3-курс стоматология
                                                                        1    5-й семестр.
                                                                        2    6-й семестр.
                                             4    Силлабустар предметтер боюнча
                                                      1    Специальность :560001 ЛЕЧЕЬНОЕ ДЕЛО.
                                                               1    Силлабус (SYLLABUS).2-курс лечебное дело
                                                                        1    3-й семестр.
                                                               2    Силлабус (SYLLABUS) 3-курс лечебное дело
                                                                        1    5-й семестр.
                                                                        2    6-й семестр.
                                                               3    Силлабус (SYLLABUS) 4-курс лечебное дело
                                                                        1    7-й семестр.
                                                      2    Специальность:560002 ПЕДИАТРИЯ.
                                                               1    Силлабус (SYLLABUS) 3-курс педиатрия
                                                                        1    5-й семестр.
                                                                        2    6-й семестр.
                                                      3    Специальность: 560003 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО.
                                                               1    Силлабус (SYLLABUS) 3-курс МПД
                                                                        1    5-й семестр.
                                                                        2    6-й семестр.
                                                      4    Специальность: 560004 СТОМАТОЛОГИЯ.
                                                               1    Силлабус (SYLLABUS) 3-курс стоматология
                                                                        1    5-й семестр.
                                                                        2    6-й семестр.
                                             5    Профессордук-окутуучулар курамы.
                                             6    Окутуучулардын резьюмеси.
                                             7    Окуу-методикалык иштер.
                                             8    Квалификацияны жогорулатуу.
                                             9    Кафедрада жакталган диссертациялар.
                                             10  Чет элдик байланыштар.(Сүрөттөр)
                                             11  
                                    8    Хирургические болезни
                                    9    Экстремальная медицина и безопасная жизнедеятельность
                                             1    Рабочая программа
                                             2    История
                                             3    Силлабусы
                                                      1    Силлабус по ВМП (1 семестр 2015-16 уч.г.)
                                             4    Отчеты
                                                      1    Отчёт за январь меся 2016 г.
                                             5    Информация кафедры за неделию
                                             6    Сведения о повышении квалификации
                                             7    АУДИТОРНЫЙ ФОНД
                                             8    Паспорт кафедры
                                             9    Планы кафедры
                                             10  Персональный блог Салминой М.А.
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методические труды
                                                      5    Методические пособия
                                                      6    Грамоты, сертификаты.
                                                      7    Технологическая карта
                                             11  Персональный блог Мамажакып уулу Чынгызбека
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методические труды
                                                      5    Лекции
                                                      6    Грамоты, сертификаты
                                                      7    Технологическая карта кафедры
                                             12  Персональный блог Перхановой Ы.А.
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методически труды
                                                      5    Лекции
                                                               1    Лекция 1.
                                                               2    Лекция 2
                                                               3    Лекция 3
                                                               4    
                                                               5    Лекция 4
                                                               6    Лекция 5
                                                               7    Лекция 6
                                                               8    Лекция 7
                                                               9    Лекция 8
                                                      6    Грамоты, сертификаты.
                                                      7    Технологическая карта
                                                      8    Технологическая карта
                                                      9    Технологическая карта
                                             13  Персональный блог Махмудовой Н.Ш.
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методические труды
                                                      5    Грамоты, сертификаты.
                                                      6    Технологическая карта
                                             14  Персональный блог Бекиева К.М.
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методические труды
                                                      5    Грамоты, сертификаты
                                                      6    Технологическая карта
                                             15  Персональный блог Курманкулова А.Ш.
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методические труды
                                                      5    Грамоты, сертификаты
                                                      6    Технологическая карта
                                             16  Персональный блог Жоробаева Б.Ш.
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методические труды
                                             17  Персональный блог Халмурзаева М.М.
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методические труды
                                                      5    Грамоты, сертификаты.
                                                      6    Диплом
                                                      7    Технологическая карта
                                             18  Персональный блог Кошунбаева А.М.
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методические труды
                                                      5    Грамоты, сертификаты
                                                      6    Диплом
                                                      7    Технологическая карта
                                             19  Персональный блог Эрмекбаева Н.Ж.
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методические труды
                                                      5    Технологическая карта
                                             20  Состав кафедры
                                    10  Внутренние болезни №3
                                    11  Гистологии и патанатомии
                                             1    Новости
                                             2    Учебно-методическая работа
                                                      1    Специальность лечебное дело - 560001
                                                               1    Рабочие программы
                                                               2    Силлабусы
                                                      2    специальность педиатрия - 560002
                                                               1    Рабочие программы
                                                               2    Силлабусы
                                                      3    специальность стоматология - 560004
                                                               1    Рабочие программы
                                                               2    Силлабусы
                                                      4    специальность фармация - 560005
                                             3    Научно-исследовательская работа
                                                      1    Научно-исследовательская работа сотрудников кафедры
                                                      2    Научно-исследовательская работа студентов
                                             4    Общественно-воспитательная работа
                                                      1    Планы работ
                                                      2    Фотогалерея
                                             5    Повышение квалификаций
                                             6    Издательская деятельность
                                             7    Планы работ кафедры
                                             8    Сотрудники кафедры
                                             9    Материально-техническая база
                                             10  Персональный блог профессора Шатманова С.Т.
                                             11  Персональный блог преподавателя Жаныбек кызы К.
                                             12  Персональный блог старшего преподавателя Саттарова А.Э.
                                             13  Персональный блог преподавателя Сапарбековой Р.А.
                                             14  Персональный блог преподавателя Джолдошевой Г.Т.
                                             15  Персональный блог старшего преподавателя Ташматовой Н.М.
                                             16  Отчеты
                                    12  Акушерства и Гинекология
                                             1    Кафедранын паспорту
                                             2    Силлабустар
                                                      1    
                                             3    Жумушчу программалар
                                             4    Кафедранын курамы
                                             5    Национальные протоколы родовспоможения в КР
                                             6    Научно-исследовательская работа кафедры
                                             7    Срезнаний
                                             8    
                                             9    
                                             10  
                                    13  Общественное здравоохранение
                                             1    Кафедранын отчету
                                             2    Тарыхы
                                             3    план работы кафедры
                                             4    Кафедранын паспорту
                                             5    Кафедранын резюмеси
                                             6    Рабочие программы, Силлабусы, УМК
                                                      1    Специальность Лечебное дело
                                                      2    Специальность Стоматология
                                                      3    Специальность Медико-профилактическое дело
                                                      4    Специальность Педиатрия
                                    14  Педиатрия 2
                                             1    Состав кафедры
                                             2    Отчет кафедры
                                             3    СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
                                             4    План работы кафедры
                                             5    НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
                                             6    Рабочая программа кафедры
                                             7    АУДИТОРНЫЙ ФОНД КАФЕДРЫ
                                             8    ПАСПОРТ КАФЕДРЫ
                                             9    ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
                                             10  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
                                             11  
                                             12  СИЛЛАБУСЫ
                                    15  Общей, клинической биохимии и патофизиологии
                                             1    МОДУЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПРОГРАММА
                                                      1    УМК
                                                               1    Специальность ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО-560001
                                                                        1    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                                                        2    СИЛЛАБУС
                                                                        3    АННОТАЦИИ
                                                               2    Специальность ПЕДИАТРИЯ-560002
                                                                        1    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                                                        2    СИЛЛАБУС
                                                                        3    АННОТАЦИИ
                                                               3    Специальность СТОМАТОЛОГИЯ-560004
                                                                        1    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                                                        2    СИЛЛАБУС
                                                                        3    АННОТАЦИИ
                                                               4    Специальность ФАРМАЦИЯ-560005
                                                                        1    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                                                        2    СИЛЛАБУС
                                                                        3    АННОТАЦИИ
                                                      2    
                                                      3    
                                                      4    
                                                      5    
                                                      6    
                                                      7    
                                                      8    
                                                      9    
                                                      10  
                                             2    ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
                                                      1    УМК
                                                               1    специальность ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 560001
                                                                        1    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                                                        2    СИЛЛАБУС
                                                                        3    АННОТАЦИИ
                                                               2    специальность ПЕДИАТРИЯ 560002
                                                                        1    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                                                        2    СИЛЛАБУС
                                                                        3    АННОТАЦИИ
                                                               3    специальность СТОМАТОЛОГИЯ 560004
                                                                        1    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                                                        2    СИЛЛАБУС
                                                                        3    АННОТАЦИИ
                                                               4    специальность ФАРМАЦИЯ 560005
                                                                        1    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                                                        2    СИЛЛАБУС
                                                                        3    АННОТАЦИИ
                                                      2    Научная деятельность
                                                               1    НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
                                                               2    НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
                                                      3    Сотрудники
                                                      4    УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
                                                      5    КАЛМАТОВ Р.К.
                                                      6    Олимпиада
                                                               1    График проведения олимпиады
                                                               2    Участники групповой олимпиады
                                                               3    Участники индивидуальной олимпиады
                                                               4    Порядок проведения олимпиады
                                                               5    Хроника олимпиады
                                                               6    Фоторепортаж
                                                      7    АТАБАЕВ И.Н.
                                                      8    ФОТОГАЛЕРЕЯ
                                                      9    МААМАТОВА Б.М.
                                                               1    
                                                                        1    
                                                                        2    
                                                               2    
                                                               3    
                                                               4    
                                                               5    
                                                               6    
                                                      10  ИСМАИЛОВА С.А.
                                                               1    
                                                               2    Рабочие программы
                                                               3     Силлабусы
                                                               4     Методические разработки
                                             3    КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
                                                      1    УМК
                                                               1    Лечебное дело 560001
                                                                        1    Рабочие программы
                                                                        2    Силлабусы
                                                                        3    Аннотации
                                                               2    Педиатрия 560002
                                                                        1    Рабочие программы
                                                                        2    Силлабусы
                                                                        3    Аннотации
                                                               3    Стоматология 560004
                                                                        1    Рабочие программы
                                                                        2    Силлабусы
                                                                        3    Аннотации
                                                               4    Фармация 560005
                                                                        1    Рабочие программы
                                                                        2    Силлабусы
                                                                        3    Аннотации
                                                      2    Научная деятельность
                                                      3    Учебные материалы
                                                      4    ФОТОГАЛЕРЕЯ
                                                      5    КАЛМАТОВ Р. К.
                                                      6    АТАБАЕВ И. Н.
                                                               1    УМК
                                                      7    ИСМАИЛОВА С. А.
                                                      8    ИМЕТОВА Ж. Б.
                                             4    Международные связи
                                             5    Научно-исследовательская работа
                                             6    Материально-техническая база
                                             7    Сотрудники кафедры
                                                      1    ППС кафедры
                                                      2    График работы сотрудников
                                                      3    Повышение квалификации сотрудников
                                                      4    Профсоюзный комитет
                                                      5    Фотогалерея
                                                      6    
                                                      7    
                                                      8    
                                             8    ОБЩАЯ БИОХИМИЯ
                                             9    КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ
                                    16  Ортопедической и терапевтической стоматологии
                                             1    Тарыхы
                                             2    Cведения оповышении квалификации сатрудников
                                             3    Кафедранын отчету
                                             4    Омурбеков Эсен Омурбекович окутуучу
                                             5    Учебно-методическая работа
                                             6    Юсупов Дурусбек Рустамбекович окутуучу
                                             7    информационный стенд
                                             8    Шерматов Аликжан Эшматович окутуучу.
                                             9    Абдуллаева Камилла Абдумажитовна окутуучу
                                             10  Эргешова Айзирек Жайлобаевна кабинет башчы
                                             11  Арстанбеков Маматжан м.и.к.профессор.
                                             12  Исмаилов Алимбек Адылбекович м.и.к., доцент. кафедра башчы
                                                      1    Лекциалары
                                                      2    Лекция 5 курс терапевтикалык стоматология
                                                      3    лекция 5-курс Эндодонтия
                                             13  Арстанбеков Сабырбек Рустамович улук окутуучу.
                                             14  Кененсариева Гулмира Ташманбетовна окутуучу
                                             15  Жоробаев Санжарбек Кудайбердиевич окутуучу
                                             16  Усупбекова Татыбубу Раманкуловна окутуучу
                                             17  Мамаева Айпери Турдумаматовна окутуучу
                                             18  Жаныш уулу Айжигит окутуучу
                                             19  Акунов Нурсултан Акунович окутуучу
                                             20  Кафедранын тарбиялык иштери боюнча маалымат
                                                      1    Кафедранын иш планы
                                                      2    Кафедранын отурумдарынын иш планы
                                                      3    Кафедранын кураторлорунун тизмеси
                                                      4    Кафедранын наукалар боюнча иш пландары
                                                      5    Ачык сабак өтүү графиктери
                                             21  Силлабустар предметтер боюнча
                                                      1    терапевтикалык стоматология
                                                      2    ортопедиялык стоматология
                                                      3    материаловедение
                                                      4    Эндодонтия
                                                      5    пародонтология
                                                      6    ортодонтия
                                             22  Жумушчу программалар предметтер боюнча
                                                      1    Терапевтикалык стоматология
                                                      2    Ортопедиялык стоматология
                                                      3    Пародонтология
                                                      4    Материаловедение
                                                      5    Эндодонтия
                                                      6    ортодонтия
                                                      7    Традиционный медицина
                                             23  предметтер боюнча аннотациялар
                                                      1    ортопедиялык стоматология
                                                      2    Терапевтикалык стоматология
                                                      3    Эндодонтия
                                                      4    пародонтология
                                                      5    Ортодонтия
                                                      6    Материаловедение
                                             24  
                                             25  фонд тестовых заданий
                                    17  Педиатрия 1
                                             1    Методические пособие
                                             2    Отчет кафедры
                                             3    История кафедры
                                             4    АУДИТОРНЫЙ ФОНД КАФЕДРЫ
                                             5    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                             6    СИЛЛАБУСЫ
                                             7    ШТАТТНЫЙ ФОРМУЛЯР КАФЕДРЫ
                                             8    ПАСПОРТ КАФЕДРЫ
                                             9    Маалымат
                                    18  Хирургической стоматологии и стоматологии детского возраста
                                             1    Кафедранын күндөлүк турмушунан. Фотогалерея
                                             2    сабактардын жадыбалы
                                             3    Рассчет часов кафедры
                                             4    Методическая работа кафедры
                                             5    Знаменательные даты кафедры
                                             6    илимий-изилдөө иштери
                                             7    Силлабусы
                                             8    окутуучулардын квалификациясы
                                             9    Литературы
                                             10  Лекции
                                             11  штатный формуляр кафедры
                                             12  Кафедранын паспорту
                                             13  Кафедранын тарбиялык иштери боюнча маалымат
                                             14  кафедранын отчету
                                             15  ачык сабактар жөнүндө маалымат
                                    19  Внутренние болезни № 1
                                    20  Внутренние болезни 2
                                             1    История кафедры
                                             2    Садыкова А.А.
                                                      1    УМК
                                                      2    Методические разработки
                                                               1    5 семестр
                                                               2    6 семестр
                                             3    Состав кафедры
                                             4    Кураторская работа
                                             5    Дисциплины
                                             6    Расписание
                                             7    Отчеты кафедры
                                             8    Открытое занятие
                                             9    Рабочая программа
                                             10  Повышение квалификаций
                                             11  ФОТО
                                             12  CИЛЛАБУС
                                             13  Научно-исследовательская работа кафедры
                                             14  График дежурств
                                             15  План работы кафедры
                                             16  Экзаменационные вопросы
                                    21  Эпидемиология, микробиология жана жугуштуу оорулар курсу кафедрасы
                                             1    Кафедранын пландары жана графиги
                                             2    Жумушчу программалар
                                             3    Кафедранын тарыхы
                                             4    Сабактын журушу
                                             5    Кафедранын жылдык отчету
                                    22  Фармацевтических дисциплин с курсом базисной и клинической фармакологии
                                             1    История
                                             2    Коллектив кафедры
                                             3    Научно исследовательская работа кафедры
                                             4    Материально-техническая база
                                             5    Специальность "Лечебное дело" 560001
                                                      1    Рабочие программы
                                                               1    Базисной фармакологии
                                                               2    Клинической фармакологии
                                                      2    Силлабусы
                                                               1    Базисной фармакологии
                                                               2    Клинической фармакологии
                                                      3    Тестовые задания
                                                               1    Базисной фармакологии
                                                               2    Клинической фармакологии
                                                      4    Литература
                                             6    Специальность "Педиатрия" 560002
                                                      1    Рабочие программы
                                                               1    Базисной фармакологии
                                                               2    Клинической фармакологии
                                                      2    Силлабусы
                                                               1    Базисной фармакологии
                                                               2    Клинической фармакологии
                                                      3    Тестовые задания
                                                               1    Базисной фармакологии
                                                               2    Клинической фармакологии
                                             7    Специальность "Стоматология" 560004
                                                      1    Рабочие программы
                                                               1    Базисной фармакологии
                                                               2    
                                                               3    Клинической фармакологии
                                                      2    Силлабусы
                                                               1    Базисной фармакологии
                                                               2    Клинической фармакологии
                                                      3    Тестовые задания
                                                               1    Базисной фармакологии
                                                               2    Клинической фармакологии
                                             8    Специальность "Фармация" 560005
                                                      1    Фармацевтическая химия
                                                      2    Фармакогнозия
                                                      3    Технология лекарственных средств
                                                      4    Управление и экономика фармации
                                                      5    Ботаника
                                                      6    Аналитическая химия
                                                      7    Органическая химия
                                                      8    Базисная фармакология
                                                      9    Базисная фармакология
                                                      10  Клиническая фармакология
                                                      11  Медицинское и фармацевтическое товаровведение
                                             9    Общественно-воспитательная работа
                                             10  Повышение квалификаций
                                             11  Сотрудничество со студентами
                           3    Международные связи
                           4    Жаштар комитети
                           5    Учебно-методический совет
                           6    Миссия факультета:
                           7    АУДИТОРНЫЙ ФОНД
                           8    Ученный совет факультета
                                    1    Токтомдор
                           9    Окууга кирүүчүлөр үчүн
                           10  Специальность "Лечебное дело"
                                    1    ООП
                                    2    ГОС
                           11  Специальность "Стоматология"
                                    1    ООП
                                    2    ГОС
                           12  Специальность "Фармация"
                                    1    ООП
                                    2    ГОС
                           13  Специальность "Педиатрия"
          &nb